15.4.5 BIOLOGIA

Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä sekä tarkastelemaan ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä kriittisesti. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen lisäksi lähiympäristöä, sähköisiä oppimisympäristöjä ja paikallisia mahdollisuuksia, esimerkiksi Isonevan soidensuojelualue, Pomarkunjoki, Isojärvi, lähimetsät, jätevedenpuhdistamo, Yyteri, Kokemäenjoen suisto, Selkämeren rannikkoalueet sekä Satakunnan erilaiset suo-, metsä- ja vesiympäristöt.


Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja.

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset ja mahdolliset vaikeudet työskentelyssä otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään opittuun. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien vahvuuksien pohjalta eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

 

Biologian oppimisen arviointi

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (Valtakunnallisen Ops:n tavoitteet)

 

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

   

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

S1-S4, S6

L4, L5

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta

S1-S5

L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

S1-S4, S6

L4, L7

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita

S1, S4, S5

L1

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja

S5

L3

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys

S6

L4, L7

Biologiset taidot

   

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

S1-S6

L1

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa

S1-S5

L1, L5

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi

S1-S4, S6

L5, L6, L7

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella

S1-S6

L1, L5

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

S6

L2, L3, L7

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

   

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

S1-S6

L7

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

S6

L7

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6

L5, L7

 

 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 (Valtakunnallisen Ops:n tavoitteet)

 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.

 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.

 

S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.

 

S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.


S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokittain (Ops 2017 Pomarkku)

 

7 vuosiluokka: 1,2 viikkotuntia

 

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

Biologinen tieto ja ymmärrys

   

T1
Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta sekä ekosysteemien vertailu ja lajien tunnistaminen

S1 Biologinen tutkimus vesiekosysteemissä

S2 Maastoretki (esim. Pomarkunjoki tai Isojärvi) ja lajien tunnistaminen omassa elinympäristössään

S3 Vesiekosysteemin toiminta

S4 Vesi elinympäristönä

S6 Vesien tarjoamat ekosysteemipalvelut ja vesiensuojelu

 

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2
Eliöiden rakenteet ja elitoiminnot sekä eliökunnan rakenne

S1 Vesieliön rakenteen ja solun tutkiminen

S2 Vesieliölajien tuntemus

S3 Eliöiden vuorovaikutus

S4 Vesieliöiden sopeutuminen vesiympäristöön

S5 Veden merkitys ihmisen hyvinvoinnille

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3
Eliöiden sopeutuminen ja erilaisten elinympäristöjen monimuotoisuuden merkitys

S1 ja S4 Erilaisten vesiekosysteemien vertailu

S2 Ihmisen vaikutus vesiekosysteemeihin

S3 Vesiluonnon monimuotoisuus

S6 Vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu

L4 Monilukutaito,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4
Perinnöllisyys ja evoluutio

S1 Vesieliöiden luokittelu ja rakenteiden vertailu

S4 ja S5 Elämän kehittyminen vedessä

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T6
Luonnonympäristössä tapahtuvat muutokset ja ihmisen vaikutus ympäristöön sekä ekosysteemipalvelujen merkitys

S6 Vesiluonnon kestävä ja vastuullinen hyödyntäminen sekä vesien tarjoamat ekosysteemipalvelut

L4 Monilukutaito,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Biologiset taidot

   

T7
Luonnontieteellinen ajattelutaito sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen

S1 Ymmärtää tutkimuksen tarkoitus ja osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen

S2 Osaa havainnoida ja jäsentää ympäristöä

S3 Näytteiden kokoaminen ja kokoelman koostaminen

S4 Eliöiden rakenteiden tutkimustaidot

S5 ja S6 Osaa toimia kestävästi ja ympäristöä ja itseään vahingoittamatta

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T8
Tutkimusvälineistön sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö

S1 Osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja esittää tutkimustuloksia teknologiaa hyväksikäyttäen

S2 Osaa käyttää tutkimusvälineitä maastossa

S3 Eliökokoelman laatiminen tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S4 ja S5 Biologisen näytteen tekeminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T9
Eliökokoelman koostaminen ja kasvien kasvatus

S1 ja S4 biologisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen käytännössä

S2 ja S3 Osaa kerätä ja käsitellä näytteitä perinteisesti tai digitaalisesti

S6 Eliökokoelman kerääminen eettisesti ja luontoa kunnioittaen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T10
Biologinen tutkimus

S1 ja S4 biologisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen käytännössä biologisin menetelmin

S2 ja S3 Tutkimusaineiston kerääminen ja tutkimuksen toteuttaminen vesiekosysteemistä

S5 ja S6 Ihmisen toiminnan arviointi vesiekosysteemissä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T11
Biologisen tiedon soveltaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

S6 Osaa toimia kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

   

T12
Luontosuhde ja ympäristötietoisuus

S1 ja S2 Kiinnostus tutkia luontoa ja retkeillä luonnossa

S3-S6 Ekologinen tietoisuus ja ymmärtää tekojensa seuraukset ympäristölle

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T13
Eettiset valinnat

S6 Ympäristöystävällinen elämäntapa

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T14
Toiminta ja vaikuttaminen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6 Aktiivinen osallistuminen ja toiminta ympäristön hyväksi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

 

8 vuosiluokka: 1,2 viikkotuntia

 

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

Biologinen tieto ja ymmärrys

   

T1
Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta sekä ekosysteemien vertailu ja lajien tunnistaminen

S1 Biologinen tutkimus metsä- tai suoekosysteemissä

S2 Maastoretki lähiympäristöön (esim. metsä tai suo) ja lajien tunnistaminen omassa elinympäristössään

S3 Metsä- ja suoekosysteemin toiminta

S4 Metsä ja suo elinympäristönä

S5 Metsien ja soiden ekosysteemipalvelut ja suojelu

 

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2
Eliöiden rakenteet ja elitoiminnot sekä eliökunnan rakenne

S1 Eliön rakenteen ja solun tutkiminen

S2 Metsä- ja suolajien tuntemus

S3 Eliöiden vuorovaikutus

S4 Maaeliöiden sopeutuminen ympäristöönsä

S5 Metsän ja muun luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3
Eliöiden sopeutuminen ja erilaisten elinympäristöjen monimuotoisuuden merkitys

S1 ja S4 Erilaisten metsä- ja suotyyppien vertailu

S2 Ihmisen vaikutus metsiin ja soihin

S3 Maaekosysteemien monimuotoisuus

S6 Luonnon monimuotoisuuden suojelu

L4 Monilukutaito,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4
Perinnöllisyys ja evoluutio

S1 Eliöiden luokittelu ja rakenteiden vertailu

S4 ja S5 Elämän kehittyminen

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T6
Luonnonympäristössä tapahtuvat muutokset ja ihmisen vaikutus ympäristöön sekä ekosysteemipalvelujen merkitys

S6 Metsä- ja suoluonnon kestävä ja vastuullinen käyttö

L4 Monilukutaito,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Biologiset taidot

   

T7
Luonnontieteellinen ajattelutaito sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen

S1 Ymmärtää tutkimuksen tarkoitus ja osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen

S2 Osaa havainnoida ja jäsentää ympäristöä

S3 Näytteiden kokoaminen ja kokoelman koostaminen

S4 Eliöiden rakenteiden tutkimustaidot

S5 ja S6 Osaa toimia kestävästi ja ympäristöä vahingoittamatta

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T8
Tutkimusvälineistön sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö

S1 Osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja esittää tutkimustuloksia teknologiaa käyttäen

S2 Osaa käyttää tutkimusvälineitä maastossa

S3 Eliökokoelman laatiminen viestintäteknologiaa apuna käyttäen

S4 ja S5 Biologisen näytteen tekeminen

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T9
Eliökokoelman koostaminen ja kasvien kasvatus

S1 ja S4 Biologisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen käytännössä

S2 ja S3 Osaa kerätä ja käsitellä näytteitä perinteisesti tai digitaalisesti

S6 Eliökokoelman kerääminen eettisesti ja luontoa kunnioittaen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T10
Biologinen tutkimus

S1 ja S4 Biologisen tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen käytännössä biologisin menetelmin

S2 ja S3 Tutkimusaineiston kerääminen ja tutkimuksen toteuttaminen metsä- tai suoekosysteemistä

S5 ja S6 Ihmisen toiminnan arviointi ekosysteemeissä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T11
Biologisen tiedon soveltaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

S6 Osaa toimia kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

   

T12
Luontosuhde ja ympäristötietoisuus

S1 ja S2 Kiinnostus tutkia luontoa ja retkeillä luonnossa

S3-S6 Ekologinen tietoisuus ja ymmärtää tekojensa seuraukset ympäristölle

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T13
Eettiset valinnat

S6 Ympäristöystävällinen elämäntapa

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T14
Toiminta ja vaikuttaminen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6 Aktiivinen osallistuminen ja toiminta ympäristön hyväksi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

 

9 vuosiluokka: 1,1 viikkotuntia

 

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen

Biologinen tieto ja ymmärrys

   

T4
Ihmisen perinnöllisyys ja evoluutio

S1 Ominaisuuksien periytyminen

S4 Perinnöllisyyden perusteet. Evoluution perusteet

S5 Perimän ja ympäristön vaikutus ihmiseen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T5
Ihmisen kehitys ja elimistön perustoiminnot

S5 Ihmisen anatomia ja fysiologia

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T6
Luonnonympäristössä tapahtuvat muutokset ja ihmisen vaikutus ympäristöön sekä ekosysteemipalvelujen merkitys

S4 Bioteknologian mahdollisuudet ja haasteet

L4 Monilukutaito,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Biologiset taidot

   

T7
Luonnontieteellinen ajattelutaito sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen

S1 Ymmärtää tutkimuksen tarkoitus ja osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen

S4 Perimän vaikutus ihmisen ilmiasuun ja ihmisen kehitykseen lajina

S5 Elämäntapojen vaikutus ihmiseen

S6 Ympäristön vaikutus ihmisen hyvinvointiin

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T8
Tutkimusvälineistön sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö

S1 ja S2 Osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja esittää tutkimustuloksia teknologiaa käyttäen

S4 Näytteen tekeminen ja käsittely

S5 Ihmiseen liittyvän tiedon haku teknologian keinoin

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T11
Biologisen tiedon soveltaminen

S6 ympäristön vaikutus ihmiseen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

   

T13
Eettiset valinnat

S6 Terveelliset elämäntavat

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T14
Toiminta ja vaikuttaminen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6 Toiminta terveellisen ympäristön hyväksi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7–9  

 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt biologian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on biologian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy biologian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella biologiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa ilmaistaan myös alemman arvosanan osaaminen. Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Biologinen tieto ja ymmärrys

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa, vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

S1–S4, S6

 

Oppilas syventää tietojaan ekosysteemin perusrakenteesta ja toiminnasta. Hän oppii vertailemaan erilaisia ekosysteemejä. Oppilas oppii tunnistamaan lajeja.

 

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan tuntemus

Oppilas osaa luokitella metsäekosysteemin osia elollisiin ja elottomiin.

 

Oppilas rakentaa yksinkertaisen ravintoketjun esimerkkilajeista.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin lajeja.

Oppilas osaa luokitella ja nimetä metsäekosysteemin osia ja kertoa niiden toiminnasta.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää erilaisia ekosysteemejä.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää lajeja.

 

Oppilas osaa kuvailla ja kertoa metsäekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan.

 

Oppilas tunnistaa, nimeää ja vertailee erilaisia ekosysteemejä.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää lajeja eri ekosysteemeistä.

Oppilas osaa selittää ja perustella metsäekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan.

 

Oppilas vertailee eri ekosysteemejä ja selittää niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää monipuolisesti lajeja eri ekosysteemeistä.

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta

S1–S5

Oppilas oppii kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja. Hän oppii luokittelemaan eliöitä eri eliökuntiin ja antamaan esimerkkejä kullekin kunnalle tyypillisistä piirteistä.

 

Eliökunnan ja eliöiden rakenteiden ja elintoimintojen tuntemus

 

Oppilas osaa nimetä eliökunnat sekä eri eliöryhmille yhteisiä perusrakenteita ja toimintoja.

 

 

Oppilas osaa nimetä eliökunnat.

 

Oppilas nimeää ja vertailee eliöiden perusrakenteita ja kuvailee elintoimintoja.

 

Oppilas osaa nimeätä eliökunnat ja kuvailla eliökunnan luokittelun periaatteita esimerkkilajien avulla.

 

Oppilas nimeää ja vertailee eliöiden perusrakenteita sekä kertoo eliöiden elintoiminnoista ja niiden tehtävistä.

 

 

 

Oppilas osaa nimetä eliökunnat ja perustella eliökunnan luokittelun periaatteita.

 

Oppilas tunnistaa, luokittelee ja vertailee keskeisimpiä eliöryhmiä.

 

Oppilas nimeää ja vertailee eliöiden rakenteita sekä selittää eliöiden elintoimintoja ja niiden tehtäviä.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

S1–S4, S6

Oppilas oppii tarkastelemaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään, miten se näkyy esimerkiksi erilaisina rakenteina.

 

Oppilas oppii, että erilaiset elinympäristöt lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

 

Oppilas osaa tunnistaa erilaisissa elinympäristöissä elävien eliöiden ominaisuuksia.

 

Oppilas antaa joitakin esimerkkejä erilaisissa elinympäristöissä elävistä eliöistä.

 

 

Oppilas osaa kuvailla, miten lajit sopeutuvat eri elinympäristöihin.

 

Oppilas kertoo, mitä monimuotoisuus tarkoittaa.

 

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä lajien esiintymisestä ja lajien sopeutumisesta eri elinympäristöihin.

 

Oppilas kertoo esimerkkejä elinympäristöjen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

 

Oppilas kertoo, miksi monimuotoisuus on tärkeää.

Oppilas osaa selittää eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja kertoo sopeutumiseen liittyviä syy-seuraussuhteita.

 

Oppilas perustelee elinympäristöjen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

 

Oppilas perustelee, miksi monimuotoisuus on tärkeää.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita

S1, S4, S5

Oppilas oppii perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteet.

Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, että yksilön ominaisuuksiin vaikuttavat sekä perimä että ympäristö.

 

Oppilas kertoo, että eliöt ovat kehittyneet evoluution tuloksena.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän ja ympäristön vaikutuksista yksilön ominaisuuksiin.

 

Oppilas tietää, mitä bioteknologia tarkoittaa.

 

Oppilas kuvailee, miten elämä ja monimuotoisuus ovat kehittyneet evoluution kautta.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä perimän ja ympäristön vaikutuksista yksilön ominaisuuksiin.

 

Oppilas antaa käytännön esimerkkejä, mihin bioteknologiaa hyödynnetään.

 

Oppilas kuvailee, miten elämä ja monimuotoisuus ovat kehittyneet evoluution kautta.

 

Oppilas selittää perinnöllisyyden ja evoluution yhteyden.

Oppilas osaa selittää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen yksilön ominaisuuksien muodostumisessa ja soveltaa osaamistaan käytännön esimerkkeihin.

 

Oppilas kertoo esimerkkejä siitä, mihin bioteknologiaa hyödynnetään, sekä bioteknologian mahdollisuuksista ja haasteista.

 

Oppilas kuvailee, miten elämä ja monimuotoisuus ovat kehittyneet evoluution kautta, ja antaa esimerkkejä evoluutiosta jatkuvana prosessina.

 

Oppilas selittää perinnöllisyyden ja evoluution yhteyden esimerkkien avulla.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja

S5

Oppilas oppii ihmisen yksilönkehityksen ja kasvun vaiheet.

 

Oppilas oppii elimistön perustoiminnot.

Ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

 

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä elimiä ja elimistöjä.

 

Oppilas kuvailee keskeisimpien elimistöjen tehtäviä.

 

 

Oppilas osaa nimetä ihmisen keskeisimpiä elimiä ja elimistöjä.

 

Oppilas kuvailee keskeisiä elintoimintoja.

 

Oppilas kuvailee ihmisen kasvun ja kehittymisen keskeisiä vaiheita.

Oppilas osaa nimetä ihmisen elimiä ja elimistöjä.

 

Oppilas kuvailee keskeisiä elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä.

 

Oppilas kertoo ihmisen kasvun ja kehittymisen keskeisiä vaiheita.

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla ihmisen elimiä ja elimistöjä.

 

Oppilas kuvailee keskeisiä elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä ja selittää, kuinka ne muodostavat toiminnallisia kokonaisuuksia.

 

Oppilas selittää perustellen ihmisen kasvun ja kehittymisen keskeisiä vaiheita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

S6

Oppilas oppii ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

 

Oppilas ymmärtää biologian merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

 

Oppilas ymmärtää biotalouden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen.

 

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen hahmottaminen sekä kestävän tulevaisuuden ymmärrys

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

 

Oppilas luettelee kestävän kehityksen osa-alueet.

Oppilas osaa kuvailla ja antaa esimerkkejä ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

 

Oppilas kuvailee kestävän kehityksen osa-alueet ja antaa joitakin esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi biologian näkökulmasta.

 

Oppilas antaa esimerkkejä biotaloudesta ja ekosysteemipalveluista.

 

 

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

 

Oppilas kuvailee kestävän kehityksen osa-alueet ja antaa esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi biologian näkökulmasta.

 

Oppilas kertoo biotaloudesta ja ekosysteemipalveluista.

 

Oppilas osaa perustella, miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja tarkastelee muutosten seurauksia.

 

Oppilas selittää syy-seuraussuhteita kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja perustelee näkemyksensä biologisen tiedon pohjalta.

 

Oppilas arvioi biotalouden ja ekosysteemipalveluiden merkitystä kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

Biologiset taidot

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

S1–S6

Oppilas oppii biologiaan liittyviä syy- ja seuraussuhteita.

Luonnontieteellinen ajattelutaito

Oppilas osaa käyttää joitakin biologian peruskäsitteitä ja liittää niitä annettuihin biologian ilmiöihin.

 

Oppilas kertoo oppimastaan biologisesta ilmiöstä yksinkertaisesti omin sanoin.

 

 

 

Oppilas osaa käyttää biologisia peruskäsitteitä.

 

Oppilas esittää oppimansa biologisen ilmiön omin sanoin ja valitsee sopivan tavan tiedon esittämiseen.

 

Oppilas asettaa yksinkertaisia kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.

 

Oppilas esittää oppimansa asian omin sanoin biologialle ominaisella tavalla sekä valitsee sopivan tavan tiedon esittämiseen.

 

Oppilas esittää joitakin mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä kertoo luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

Oppilas osaa käyttää biologisia käsitteitä tarkoituksenmukaisesti.

 

Oppilas esittää oppimansa asian omin sanoin jäsennellysti biologialle ominaisella tavalla sekä valitsee sopivan tavan tiedon esittämiseen.

 

Oppilas esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä selittää ja perustelee luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

S1–S5

Oppilas oppii käyttämään biologista tutkimusvälineistöä.

 

Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja erilaisia tietolähteitä biologian opiskelussa.

Biologisen tutkimusvälineistön, teknologian ja tiedon käyttö

 

 

 

 

 

Oppilas osallistuu opetukseen laboratoriossa ja maastossa.

 

Oppilas käyttää joitakin biologian tutkimusvälineitä ohjattuna.

 

Oppilas hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä ohjatusti.

 

 

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja maastossa ohjatusti.

 

Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä ohjeen mukaan.

 

Oppilas hakee biologista tietoa muutamasta erilaisesta tietolähteestä.

 

 

 

 

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja maastossa.

 

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä.

 

Oppilas hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä sekä valitsee joitakin luotettavia tietolähteitä.

 

 

 

 

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa.

 

Oppilas käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja arvioi eri biologian tutkimusvälineistön soveltuvuutta työskentelyyn.

 

Oppilas hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä sekä arvioi tietolähteiden luotettavuutta ja soveltuvuutta.

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi

S1–S4, S6

Oppilas oppii kokoamaan eliökokoelman.

 

Oppilas oppii kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Oppilas osaa koostaa ohjatusti pienen eliökokoelman.

 

Oppilas osallistuu kasvien kasvatukseen.

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti pienimuotoisen perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman.

 

Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen ja kertoo kasvatuskokeen tulokset.

 

 

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman.

 

Oppilas toteuttaa kasvatuskokeen ja tekee siitä päätelmiä tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön liittyen.

 

 

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti laajahkon ja huolellisesti toteutetun perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman.

 

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kasvatuskokeen, arvioi kokeen tulosten luotettavuutta sekä selittää, miten kasvatuskoe liittyy tarkasteltavaan biologiseen ilmiöön.

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella

S1–S6

 

Oppilas oppii tekemään biologisia tutkimuksia.

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Oppilas osallistuu biologisen tutkimuksen tekoon ja kertoo, mitä tutkimuksessa on tehty.

Oppilas osaa havainnoida laboratoriossa ja maastossa.

 

Oppilas tekee pienimuotoisen biologisen tutkimuksen.

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.

 

Oppilas suunnittelee ja tekee pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja raportoi sen tuloksia.

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.

 

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman tutkimuksen itsenäisesti ja raportoi sen tulokset selkeästi.

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

S6

Oppilas oppii antamaan esimerkkejä siitä, kuinka biologisia tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten omat valinnat vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön.

 

 

Oppilas osaa kertoa biologisen tiedon pohjalta esimerkkejä siitä, miten omat valinnat vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön.

 

 

Oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä, miten biologisia tietoja ja taitoja voi soveltaa omassa elämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Oppilas osaa pohtia ja perustella, miten biologisia tietoja voi soveltaa omassa elämässään sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristö-

tietoisuutta

S1–S6

 

Oppilas oppii kiinnostumaan luonnosta ja sen ilmiöistä. Oppilaan luontosuhde vahvistuu.

 

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

S6

Oppilas oppii tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.

 

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

S6

Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

 

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä