LUKU 9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Perusperiaatteet kielen ja kulttuurin erityispiirteiden huomioimisessa

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oman kielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Koulutoimessa on erillinen maahanmuuttajien opetuksesta vastaava erityisopettaja, joka toimii kaikkien kieliryhmien tuen organisoijana.

Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Toisten kieli- ja kulttuuri-identiteettien tunteminen ja hyväksyminen on osa ihmiseksi kasvamisen prosessia.


Kulttuurisen monilukutaidon tavoitteet

Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä mediakulttuuri.


Opetuskieli ja opetussuunnitelma

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma, joka kuvataan alaluvussa 7.3.2. Normaalitilanteessa noudatetaan opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä sellaisenaan, kuten ne tässä opetussuunnitelmassa on esitetty. Mikäli jonkin kieliryhmän osuus oppilaista kasvaa merkittäväksi, laaditaan erillinen opetussuunnitelma tämän ryhmän opetuksen määritelemiseksi.

Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaaranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä