LUKU 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä nimelvaiheet

Oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiselleen

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulun-käynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle.

Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

Tuen tarve koristuu siirryttäessä luokka- tai kouluasteelta toisella. Näitä siirtymiä - nivelvaiheita - pyritään hepottamaan erilaisin toimenpitein. Keskeistä on tiedonsiirto ja nopea perehdyttäminen uudessa koulussa.