15.4.6 MAANTIETO

Maantieto

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutisten tapahtumapaikat maailmaan. Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.

 

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Maantiedon opetuksessa käytetään oppimisympäristönä koulua, koulun ulkopuolella olevia ympäristöjä, sähköisiä oppimisympäristöjä, pelejä ja paikallisia mahdollisuuksia, esimerkiksi Pomarkun kulttuuriympäristöt, Isonevan soidensuojelualue, Pomarkunjoki, jätevedenpuhdistamo, Yyteri, Kokemäenjoen suisto, Selkämeren rannikkoalueet sekä Satakunnan erilaiset suo-, metsä- ja vesiympäristöt.

 

Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä.

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Näitä taitoja harjaannutetaan tukemalla ja kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Tuen järjestämisessä kiinnitetään huomiota oppilaiden spatiaalisen hahmottamisen vaikeuteen, kartanlukuun ja karttatulkintaan. Paikkatietoa ja muuta geomediaa tuetaan käyttämään arjen tilanteissa. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

 

Maantiedon oppimisen arviointi

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (Valtakunnallisen Ops:n tavoitteet)

 

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

   

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1-S6

L1, L4, L5

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S1-S4, S6

L4, L5

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S1-S6

L2, L4

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S1-S6

L7

Maantieteelliset taidot

   

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1-S6

L1

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1-S6

L4, L5

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S1-S6

L5, L6

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1-S6

L1

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S1-S6

L4

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S6

L2

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S1-S6

L7

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

   

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S1-S6

L7

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S1-S6

L3, L7

 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 (Valtakunnallisen Ops:n sisältöalueet)

 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokittain (Ops 2017 Pomarkku)

 

7 vuosiluokka: 1,2 viikkotuntia

 

Tavoitteet

Sisällöt

Sisällön tarkennus

Laaja-alainen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

     

T1 Karttataidot

S1 Kartan peruskäsitteet, sijainti, keskeinen paikannimistö

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen maailmankartalla

S3 Planetaariset ilmiöt ja vyöhykkeisyys

S4 Aluetutkimus karttapohjalla

S5 Asutuksen jakautuminen maapallolla

S6 Kasvillisuusvyöhykkeet

 

Maailman karttakuva

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisemat

S1 Keskeinen luonnonmaantieteellinen nimistö

S2 Ajankohtaiset luonnonmaantieteelliset ilmiöt kartalla (esim. maanjäristykset)

S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

S4 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisema

S6 Ilmastonmuutos

Luonnonmaantieteelliset ilmiöt maapallolla: planetaariset ilmiöt, maapallon kehät, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet.

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 Kulttuurimaantiede

S1 Kulttuurimaantieteelliset teemakartat

S2 Ajankohtaiset kulttuurimaantieteelliset tapahtumat

S3 Ilmaston, kasvillisuuden ja pinnanmuotojen vaikutus ihmismaantieteessä

S4-S5 Kulttuureihin ja kulttuurimaisemiin tutustuminen

S6 Alueelliset ongelmat

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,

L4 Monilukutaito

T4 Ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutus

S1 Teemakartta

S2 Ajankohtaiset ympäristöongelmat

S3 Luonnonvarojen kestävä käyttö

S4 Ympäristön monimuotoisuus

S5 Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö

Elämän perusedellytykset: puhdas ilma, vesi ja ravinto sekä niiden kestävä käyttö.

Ilmastonmuutos

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Maantieteelliset taidot

     

T5 Maantieteellinen ajattelu

S1 Karttataidot

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen kartalla

S3 Vyöhykkeisyys maailmankartalla

S4-S5 Luonnon- ja kulttuurimaisema

S6 Globaalien ja alueellisten ongelmien ymmärtäminen

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T6 Kartan peruskäsitteet

 

S1-S2 Keskeinen paikannimistö ja tapahtumien sijoittaminen maailmankartalle

S3 Vyöhykkeisyys maailmankartalla

S4-S5 Luonnon- ja kulttuurimaisema maailmankartalla

S6 Ympäristöongelmat maailmankartalla

 

Asteverkko ja mittakaava.

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 Karttataidot ja geomediataidot

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö

S2 Ajankohtaiset uutiset kartalla

S3 ja S5 Maantieteelliset diagrammit

S4 ja S6 Ympäristöuutisten seuraaminen maailmalla

Karttapalvelut ja sovellukset verkossa.

Yksinkertaisten karttojen ja diagrammien laatiminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T8 Maantieteelliset tutkimustaidot

S1 Maantieteellisten ilmiöiden esittäminen kartalla

S2 Ajankohtaisten uutisten seuranta

S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden tutkiminen

S4-S5 Kenttätutkimus, luonnon- ja kulttuurimaisemien tutkimus

S6 Ympäristöongelmien tutkiminen

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T9 Ympäristön havainnointi

S1-S3 Teemakartat, satelliitti- ja ilmakuvat

S4 Maantieteellinen tutkimus

S5 Kulttuuriympäristön havainnointi

S6 Luonnonvarojen hyödyntäminen

 

L4 Monilukutaito

T10 Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot

S1-S2 Kartan ja uutisten tulkinta sekä esittäminen

S3-S4 Maantieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä

S5 Keskustellaan eri kulttuureista

S6 Luonnonvarojen käytön pohdinta

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T11 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

S1-S2 Ympäristöongelmien uutisseuranta

S3-S4 Elämän perusedellytysten ja elinympäristöjen vaaliminen

S5 Hyvän elämän edellytysten arvostaminen

S6 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

     

T12 Aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa

S1-S6 Vastuullinen elämäntapa maailmankansalaisena

Kestävä kehitys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T13 Alueellinen kulttuuri-identiteetti ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

S1, S3, S4 ja S6 Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman arvostaminen

S2 Ajankohtaisten uutisten seuraaminen ihmisoikeuksien näkökulmasta

S5 Ihmisoikeudet

 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

 

8 vuosiluokka: 1,2 viikkotuntia

 

Tavoitteet

Sisällöt

Sisällön tarkennus

Laaja-alainen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

     

T1 Karttataidot

S1 Kartan peruskäsitteet, sijainti, keskeinen paikannimistö

S2-S3 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen maailmankartalla

S4 Aluetutkimus karttapohjalla

S5 Kulttuurimaantieteelliset ilmiöiden havainnointi

S6 Luonnonvarojen jakautumien maapallolla

 

Euroopan karttakuva

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisemat

S1 Keskeinen luonnonmaantieteellinen nimistö

S2 Ajankohtaiset luonnonmaantieteelliset ilmiöt kartalla

S3 Elämän perusedellytykset

S4 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisema

S6 Luonnon monimuotoisuuden väheneminen

 

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 Kulttuurimaantiede

S1 Kulttuurimaantieteelliset teemakartat

S2 Ajankohtaiset kulttuurimaantieteelliset tapahtumat

S3 Puhdas ilma, vesi ja ravinto

S4-S5 Kulttuureihin ja kulttuurimaisemiin tutustuminen

S6 Alueelliset ongelmat

Ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelu Euroopassa ja muualla maailmassa.

Väestö ja asutus, väestönkasvu, muuttoliike ja kaupungistuminen.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,

L4 Monilukutaito

T4 Ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutus

S1 Teemakartta, satelliitti- ja ilmakuvat

S2 Ajankohtaiset ympäristöongelmat

S3 Luonnonvarojen kestävä käyttö

S4 Ympäristön monimuotoisuus

S5 Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Maantieteelliset taidot

     

T5 Maantieteellinen ajattelu

S1 Karttataidot

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen kartalla

S3 Elämän perusedellytykset

S4-S5 Eri alueiden kulttuuri ja kulttuurimaisemat

S6 Globaalien ja alueellisten ongelmien ymmärtäminen

Toteutetaan pienimuotoinen maantieteellinen tutkimus (kohta T8).

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T6 Kartan peruskäsitteet

 

S1-S2 Keskeinen kulttuurimaantieteellinen paikannimistö ja tapahtumien sijoittaminen kartalle

S3 Luonnonvarojen esiintyminen

S4-S5 Kulttuurimaisema kartalla

S6 Ympäristöongelmat kartalla

 

 

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 Karttataidot ja geomediataidot

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö

S2 Ajankohtaiset uutisten sijoittuminen kartalle

S3 ja S5 Kulttuurimaantieteelliset diagrammit

S4 ja S6 Ympäristöuutisten seuraaminen

Karttataitojen ylläpito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T8 Maantieteelliset tutkimustaidot

S1 Ihmismaantieteellisten ilmiöiden esittäminen kartalla

S2-S3 Ajankohtaisten uutisten seuranta

S4-S5 Kulttuurimaiseman tutkimus

S6 Ympäristöongelmien tutkiminen


Toteutetaan pienimuotoinen maantieteellinen tutkimus.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T9 Ympäristön havainnointi

S1-S3 Teemakartat, satelliitti- ja ilmakuvat

S4 Kulttuurimaantieteellinen tutkimus

S5 Kulttuuriympäristön havainnointi

S6 Luonnonvarojen hyödyntäminen

Muuttuvat alueet ja alueiden väliset ristiriidat.

L4 Monilukutaito

T10 Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot

S1-S2 Kartan ja uutisten tulkinta, esittäminen ja palaute

S3-S4 Maantieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä

S5 Keskustellaan eri kulttuureista

S6 Luonnonvarojen käytön pohdinta

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T11 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

S1-S2 Ympäristöongelmien uutisseuranta

S3-S4 Elämän perusedellytysten ja elinympäristöjen vaaliminen

S5 Hyvän elämän edellytysten arvostaminen

S6 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

     

T12 Aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa

S1-S6 Vastuullinen elämäntapa maailmankansalaisena

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T13 Alueellinen kulttuuri-identiteetti ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

S1, S3, S4 ja S6 Kulttuurimaiseman monimuotoisuuden arvostaminen

S2 Ajankohtaisten uutisten seuraaminen ihmisoikeuksien näkökulmasta

S5 Ihmisoikeudet

 

 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

 

9 vuosiluokka: 1,1 viikkotuntia

Tavoitteet

Sisällöt

Sisällön tarkennus

Laaja-alainen

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

     

T1 Karttataidot

S1 Suomen kartan peruskäsitteet ja keskeinen paikannimistö

S2 Ajankohtaisten uutisten seuraaminen Suomessa

S3 Vyöhykkeisyys Suomessa

S4 Kotiseutututkimus karttapohjalla

S5 Asutuksen jakautuminen Suomessa

S6 Kasvillisuusvyöhykkeet Suomessa

 

Suomen karttakuva

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisemat

S1 Luonnonmaantieteellinen nimistö Suomessa

S2 Ajankohtaiset luonnonmaantieteelliset ilmiöt kartalla (esim. sääkartta)

S3 Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet Suomessa

S4 Luonnonmaantieteelliset ilmiöt ja luonnonmaisema Suomessa

S6 Ympäristömuutokset Suomessa (esim. ilmastonmuutos)


Luonnonmaisemien piirteitä sekä niiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja maapallolla.

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 Kulttuurimaantiede

S1 Kulttuurimaantieteelliset teemakartat

S2 Ajankohtaiset tapahtumat Suomessa

S3 Ilmaston, kasvillisuusen ja pinnanmuotojen vaikutus ihmisen toimintaan Suomessa

S4 Suomen maisema-alueet

S5 Kulttuurit ja kulttuurimaisemat

S6 Alueelliset ongelmat Suomessa


Suomen kulttuurimaisemat

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,

L4 Monilukutaito

T4 Ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön vuorovaikutus

S1 Teemakartat

S2 Ympäristöongelmat Suomessa

S3 Luonnonvarojen kestävä käyttö Suomessa

S4 Oman lähiympäristön monimuotoisuus

S5 Luonnonympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

S6 Luonnonvarojen kestävä käyttö ja kestävä elämäntapa

Suomen luonnonvarat

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Maantieteelliset taidot

     

T5 Maantieteellinen ajattelu

S1 Karttataidot arkielämässä

S2 Ajankohtaisten ilmiöiden seuraaminen ja alueellinen merkitys

S3 Elämän perusedellytykset Suomessa

S4-S5 Eri alueiden kulttuuri ja kulttuurimaisemat

S6 Alueellisten ongelmien ymmärtäminen

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T6 Kartan peruskäsitteet

 

S1-S2 Keskeinen maantieteellinen paikannimistö ja tapahtumien sijoittaminen kartalle

S3 Vyöhykkeisyys Suomessa

S4-S5 Luonnon- ja kulttuurimaisema kartalla

S6 Ympäristöongelmat Suomessa

 

 

L4 Monilukutaito,

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 Karttataidot ja geomediataidot

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö

S2 Ajankohtaiset uutiset Suomessa

S3 ja S5 Maantieteelliset diagrammit

S4 ja S6 Ympäristöuutisten seuraaminen Suomessa

Karttataitojen ylläpito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen,

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T8 Maantieteelliset tutkimustaidot

S1 Maantieteellisten ilmiöiden esittäminen

S2-S3 Ajankohtaisten uutisten seuranta

S4-S5 Kenttätutkimus omassa lähiympäristössä

S6 Ympäristöongelmien tutkiminen lähiympäristössä

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T9 Ympäristön havainnointi

S1-S3 Teemakartat, satelliitti- ja ilmakuvat

S4 Maantieteellinen tutkimus

S5 Lähiympäristön havainnointi

S6 Luonnonvarojen hyödyntäminen lähialueilla

 

L4 Monilukutaito

T10 Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot

S1-S2 Kartan ja uutisten tulkinta, esittäminen ja palaute

S3-S4 Maantieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä

S5 Kulttuurit Suomessa

S6 Luonnonvarojen käytön ja kulutustottumusten pohdinta

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T11 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

S1-S2 Ympäristöongelmien uutisseuranta

S3-S4 Oman lähiympäristöjen vaaliminen (esim. Itämeren suojelu)

S5 Hyvän elämän edellytysten arvostaminen

S6 Luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden vaaliminen

Suomen keskeiset ympäristöongelmat

Osallistuminen oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

     

T12 Aktiivinen ja vastuullinen elämäntapa

S1-S2 Uutisten kriittinen seuraaminen

S3 Luonnonvarojen kestäväkäyttö

S4 Aluesuunnittelu

S5 Ihmisoikeudet ja kulttuurien kohtaaminen

S6 Ympäristöystävällinen elämäntapa

Tutustuminen kaavoitukseen paikallisten esimerkkien avulla

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T13 Alueellinen kulttuuri-identiteetti ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

S1 Alueellinen identiteetti

S2 Paikalliset uutiset

S3 Lähialueen elämän perusedellytykset (esim. juomavesi, ilmanlaatu jne.)

 

S4 Kotiseudun erityispiirteet

S5 Vaikuttamismahdollisuudet

S6 Kestävän elämäntavan toteutuminen

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7–9  

 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt maantiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1–S6

 

Oppilas oppii hahmottamaan maapallon karttakuvan ja sen peruspiirteet. Hän oppii keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

 

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Oppilas osaa kertoa maanosan ja valtion eron.

 

Oppilas nimeää kartalta valtameret ja maanosat.

Oppilas osaa nimetä joitakin kaupunkeja ja keskeisimpiä kohteita Suomesta sekä valtioita Euroopasta ja muualta maailmasta sekä tietää nimeämiensä kohteiden ja valtioiden sijainnin.

Oppilas osaa maapallon karttakuvan peruspiirteet, kuten vuoristoja, niemimaita, salmia ja merialueita, sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

 

Oppilas osaa käyttää karttakuvan peruspiirteitä tarkoituksenmukaisesti, kuten soveltaa kohteiden sijaintia ja nimistöä maantieteellisten ilmiöiden kuvailussa ja selittämisessä.

 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S1–S4, S6

Oppilas oppii luonnonmaantieteellisten ilmiöiden vaikutuksia. Hän oppii tunnistamaan ja kuvailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden tuntemus

Oppilas osaa antaa esimerkkejä maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä.

 

Oppilas nimeää erilaisia luonnonmaisemia.

Oppilas osaa kertoa maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä esimerkkien avulla.

 

Oppilas nimeää lämpövyöhykkeet.

 

Oppilas nimeää ja antaa esimerkkejä joistakin ilmasto- ja kasvillisuusalueista.

 

Oppilas tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla.

 

Oppilas osaa selittää maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä esimerkkien avulla.

 

Oppilas nimeää ja sijoittaa kartalle keskeisimmät maapallon ilmasto- ja kasvillisuusalueet

ja kertoo joitakin niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

 

Oppilas antaa esimerkkejä luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneista tekijöistä Suomessa ja maapallolla.

Oppilas ymmärtää Maan planetaarisuuden sekä osaa selittää maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamia ilmiöitä ja kertoa miten ne vaikuttavat ihmisen toimintaan.

 

Oppilas osaa vertailla maapallon keskeisimpiä ilmasto- ja kasvillisuusalueita ja selittää niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

 

Oppilas selittää luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä Suomessa ja maapallolla.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S1–S6

Oppilas oppii ihmismaantieteellisten ilmiöiden vaikutuksia. Hän oppii kulttuurien piirteiden ja kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden tuntemus

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmismaantieteellisiä ilmiötä, kuten väestö, elinkeinot, liikennemuodot ja matkailu Suomessa ja muualla maailmassa.

 

 

Oppilas osaa nimetä ja antaa esimerkkejä ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa.

 

Oppilas nimeää joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat kulttuurien piirteisiin.

 

Oppilas kuvailee erilaisia kulttuurimaisemia.

 

 

 

Oppilas osaa kertoa ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa.

 

Oppilas kertoo, millaiset tekijät vaikuttavat kulttuurien piirteisiin eri alueilla.

 

Oppilas vertailee kulttuurimaisemia eri alueilla.

 

 

 

Oppilas osaa selittää erilaisista ihmismaantieteellisistä ilmiöistä Suomessa ja muualla maailmassa ja perustella syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

 

Oppilas kuvailee kulttuurien piirteiden vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.

 

Oppilas selittää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuurimaisemien syntyyn Suomessa ja muualla maailmassa.

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

 

S1–S6

 

 

Oppilas oppii ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta.

 

Oppilas ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas osaa tunnistaa, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan, kuten elinkeinoihin.

 

Oppilas nimeää erilaisia luonnonvaroja.

Oppilas osaa kuvailla, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan.

 

Oppilas luokittelee luonnonvaroja niiden kestävyyden näkökulmasta.

Oppilas osaa kertoa, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa.

 

Oppilas kertoo, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

Oppilas osaa selittää, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisen toimintaan ja nimeää alueellisia esimerkkejä niistä.

 

Oppilas perustelee, miten ihmisen toiminta aiheuttaa erilaisia ympäristöongelmia.

 

Oppilas osaa selittää luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristöongelmien suhteita ja perustella luonnonvarjojen kestävän käytön merkityksen.

Maantieteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1–S6

 

Oppilas oppii maantieteellisiä ajattelutaitoja.

 

Oppilas oppii esittämään maantieteellisiä kysymyksiä.

Maantieteellinen ajattelutaito

 

 

Oppilas osaa kertoa keskeisten maantieteen peruskäsitteiden merkityksen.

 

Oppilas kuvailee aluetta kartoista tai kuvista.

 

Oppilas osaa määritellä maantieteellisiä peruskäsitteitä.

 

Oppilas tunnistaa eri aluetasoja, kuten oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

 

Oppilas kuvailee aluetta kartoista tai kuvista.

 

Oppilas muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä yksinkertaisia maantieteellisiä kysymyksiä.

 

 

Oppilas osaa kuvailla ilmiöitä käyttäen maantieteen peruskäsitteitä.

 

Oppilas kuvailee alueiden välisiä eroja joillakin aluetasoilla.

 

Oppilas esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtii vastauksia niihin.

Oppilas osaa selittää ilmiöitä käyttämällä tarkoituksenmukaisesti maantieteellisiä käsitteitä.

 

Oppilas vertailee maantieteellisiä ilmiöitä eri aluetasoilla ja selittää syitä alueiden välisiin eroihin.

 

Oppilas esittää perusteltuja maantieteellisiä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

 

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1–S6

 

 

Oppilas oppii soveltamaan karttataitoja käytännössä.

 

Oppilas oppii käyttämään kartan symboleja ja mittasuhteita sekä ottamaan suuntia ja mittaamaan etäisyyksiä.

 

Tilatajun kehittyminen

Oppilas osaa ilmansuunnat.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin karttamerkkejä.

 

Oppilas osaa ilmaista kohteen sijainnin ilmansuuntien avulla.

 

Oppilas tunnistaa ja nimeää karttamerkkejä.

 

Oppilas mittaa janamittakaavan avulla etäisyyksiä.

Oppilas osaa suunnata maastokartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

 

Oppilas mittaa suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla.

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti eri karttatyyppejä sekä ilma- ja satelliittikuvia.

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S1–S6

 

Oppilas oppii geomediataitoja.

 

Oppilas oppii lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

Geomediataidot

Oppilas osaa tunnistaa yksinkertaisia asioita kartoilta, diagrammeista ja kuvista.

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja, karttoja sekä karttapalveluja maantieteellisistä ilmiöistä.

 

Oppilas laatii yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.

Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantieteellisistä ilmiöistä.

 

Oppilas laatii karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä laatimistaan kartoista, diagrammeista, muusta geomedia-aineistosta sekä muista maantieteellisistä malleista.

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

 

S1–S6

 

 

Oppilas oppii maantieteellisiä tutkimustaitoja.

Maantieteelliset tutkimustaidot

Oppilas osallistuu pienimuotoisen tutkimuksen toteutukseen ja osaa kertoa, mitä tutkimuksessa on tehty.

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen.

 

Oppilas osaa valita sopivan tavan tutkimustulosten esittämiseen.

 

Oppilas osaa toteuttaa maantieteellisen tutkimuksen.

 

Oppilas havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustuloksia maantieteelle ominaisella tavalla.

Oppilas osaa toteuttaa rakenteeltaan selkeän maantieteellisen tutkimuksen.

 

Oppilas havainnollistaa ja esittää tuloksiaan monipuolisesti geomedian avulla ja liittää tutkimustulokset osaksi maantieteellisiä ilmiöitä.

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S1–S6

 

 

Oppilas oppii havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia erityisesti ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä.

 

Oppilas oppii seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ohjatusti.

 

Oppilas osaa tunnistaa ympäristön muutoksia.

 

 

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin itsenäisesti ohjeen mukaan.

 

Oppilas osaa havainnoida ympäristön muutoksia, kuten ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä Suomessa ja muualla maailmassa, ja antaa esimerkkejä näistä.

 

Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee havaintoja opettajan ohjaamana käsiteltävään ilmiöön.

 

Oppilas osaa kertoa ympäristön muutoksista ja nimeää syitä keskeisimpiin ympäristön muutoksiin.

 

Oppilas seuraa maantieteellisiin ilmiöihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja selittää joidenkin tapahtumien taustoja.

Oppilas osallistuu kenttätutkimuksiin ja kytkee havaintoja käsiteltävään ilmiöön.

 

Oppilas osaa selittää syitä ympäristön muutosten taustalla.

 

Oppilas arvioi kriittisesti seuraamiensa maantieteellisten tapahtumien vaikutuksia omassa lähiympäristössä, Suomessa tai koko maailmassa.

 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1–S6

 

 

Oppilas oppii vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja ja reflektoimaan omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä. Hän oppii argumentoimaan ja esittämään maantieteellistä tietoa selkeästi.

Ryhmässä työskentelyn, maantieteellisen tiedon esittämisen ja argumentoinnin taidot

Oppilas osaa toimia ohjatusti osana ryhmää.

 

Oppilas erottaa toisistaan maantieteellisen tiedon ja mielipiteen.

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä.

 

Oppilas esittää maantieteellistä tietoa omin sanoin.

 

Oppilas kuuntelee toisten näkemyksiä ja esittää omia näkemyksiään maantieteellisistä asioista.

Oppilas osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä.

 

Oppilas esittää maantieteellistä tietoa oppiaineelle ominaisella tavalla.

 

Oppilas esittää perusteluja omille näkemyksilleen maantieteellisistä asioista.

 

Oppilas osaa toimia kannustavana ryhmän jäsenenä.

 

Oppilas perustelee esittämäänsä maantieteellistä tietoa.

 

Oppilas perustelee maantieteellisen tiedon pohjalta johdonmukaisesti omia näkemyksiään maantieteellisistä asioista.

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S1–S6

 

Oppilas oppii osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja eri aluetasoilla.

Osallistumis- ja vaikuttamistaitojen soveltaminen eri aluetasoilla.

Oppilas osallistuu ohjatusti lähiympäristön vaalimiseen, kuten viihtyisyyden tai turvallisuuden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Oppilas osallistuu lähiympäristön vaalimiseen.

 

Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

 

 

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja osallistuu lähiympäristön vaalimiseen.

 

Oppilas selittää, miten voi osallistua ja vaikuttaa lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

 

Oppilas osaa suunnitella keinoja lähiympäristön vaalimiseen ja toteuttaa niistä jonkin.

 

Oppilas vertailee ja arvioi eri osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja alueellisiin kehityskysymyksiin.

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S1–S6

 

Oppilas oppii kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

 

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S1–S6

 

Oppilas oppii arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

 

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä