3. Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt

Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt

Tervetuloa työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt -moduuliin!


Minkälaisia käsitteitä, pelisääntöjä ja lakeja työn tekemiseen liittyy? Lainsäädäntö, sopimukset ja työpaikat muovaavat työelämän käytäntöjä. Keskeisimmät työelämän lait koskevat työsopimuksia, työehtosopimuksia, työrauhaa, työaikaa, vuosilomia, työterveyttä ja -turvallisuutta, tasa-arvoa sekä yhteistoimintaa yrityksissä.

Tämän osion materiaalit ja tehtävät löydät alta, vieritä sivua alaspäin tai valitse aihe alla olevista linkeistä.


Aiheet

Työelämän ja -yhteisön pelisäännöt
Työlainsäädäntö ja työehtosopimus eli TES
Työsopimus
Perehdyttäminen
Työturvallisuus ja -terveys
Työaika ja ylityö
Vuosilomat ja muut vapaat
Työsuhteen päättyminen
Testaa tietoutesi pelien avulla!

Antoisaa opintomatkaa työelämään liittyvien käsitteisiin, käytänteisiin ja lainsäädäntöön tutustumisessa!

Työelämän ja -yhteisön pelisäännötTyöyhteisöissä pelataan joukkuepeliä, ja kuten missä tahansa joukkuelajissa, peliin tarvitaan yhteiset säännöt, jotta tiimi pelaa tehokkaasti kohti yhteistä tavoitetta. Yhteisesti ymmärretyt vastuut ja velvollisuudet edistävät myös hyvän työsuhteen jatkuvuutta

Työyhteisötaidot koskevat kaikkia asemaan, sukupuoleen tai ikään katsomatta. Jokainen on vastuussa työpaikan hyvästä ilmapiiristä. Työyhteisötaidot tarkoittavat mm. vastuunottoa omista työtehtävistä ja sovituista asioista. Lisäksi ne ovat jokaiselle tuttuja käytöstapoja sekä toisten ihmisten huomiointia. Tervehtiminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja ja tapoja työyhteisössä. Lisäksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen rakentavalla tavalla kuuluvat työpaikalla tarpeellisiin vuorovaikutustaitoihin.Ylen blogikirjoituksessa Anna Perho kertoi ammattikoulaisten kanssa tekemästään listasta, johon he kokosivat työelämää ja työllistymistä parantavia tekoja.
 • Olen oma-aloitteinen
 • Teen sovitut asiat
 • Tulen ajoissa paikalle
 • Kun näen epäkohdan, mietin miten voisin ratkaista sen
 • Mietin hetken ennen kuin alan valittaa
 • Pidän huolta itsestäni ja siitä, että elämääni mahtuu muutakin kuin työtä
 • Huolehdin itsestäni ja siitä, että lepään riittävästi
 • Olen vastuussa omasta hyvinvoinnistani
 • Kehitän ammattitaitoani ja pysyttelen tietoisena alaan liittyvistä muutoksista
 • Pidän huolen siitä, että esimieheni tietää miten hän voi auttaa minua, jos tarvetta ilmenee​

 1. Pohdi 10 tärkeintä pelisääntöä/ohjetta työpaikalle. Mitkä asiat tuovat hyvinvointia ja auttavat jaksamaan työssä? Mitkä ovat vastuuni ja velvollisuuteni?
 2. Voit halutessasi visualisoida asian tekemällä säännöistä/ohjeista huoneentaulun joko paperille tai sähköisiä välineitä käyttäen. Voit tehdä sen esim. PowerPointilla tai Padletilla (https://padlet.com/).​

Työlainsäädäntö ja työehtosopimus eli TESSekä työnantajan että työntekijän toiminnan ehdot määrittelevät työlainsäädäntö ja oman alan työehtosopimus. Työntekijä- ja työnantajaliitot solmivat työehtosopimuksen eli TES:n. Se on yleissopimus alalla noudatettavista työehdoista. Työsopimuksessa tulisi mainita minkä alan työehtosopimusta noudatetaan.

Työehtosopimuksessa sovittavia asioita ovat muun muassa:
 • alan minimipalkka
 • ylityön korvaaminen (jos poikkeaa työaikalaista)
 • alan yleiset palkankorotukset
 • työntekijälle kuuluvat sosiaaliset etuudet
Jos haluat saada neuvoa työlainsäädännöllisissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi työpaikkasi luottamusmieheen. Jos kuulut Ammattiliittoon, saat ilmaista apua omalta liitoltasi. Netissä tietoa voit hakea mm. finlex.fi -sivuilta. Työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittojen sivuilta voit tarkistaa, minkä työehtosopimuksen piiriin alasi kuuluu ja minkälaista palkkaa alallasi tulisi maksaa.
Kuvassa tiivistettynä työmarkkinajärjestöjen sopijapuolten organisaatiorakenne ja tärkeimpiä tehtäviä

Lue lisää aiheesta ​tyomarkkinajarjestot_materiaali.pdf 1. Pohdi millainen olisi suomalainen yhteiskunta, jos työnantajat ja työntekijät eivät sopisi yhteisistä pelisäännöistä?
 2. Etsi netistä oman alasi työehtosopimus ja tutki mitä siellä sanotaan muun muassa palkkauksesta, lomista ja vapaapäivistä.
Pohdi ja ota selvää 
 1. Mikä on suurin työntekijöiden keskusjärjestö sekä työnantajien keskusjärjestö?
 2. Ketkä solmivat työehtosopimuksen?
 3. Mikä merkitys työehtosopimuksella on työnantajalle sekä työntekijälle?
 4. Mihin ammattiliittoon suurin osa opiskelemasi ammatinharjoittajista kuuluu?
 5. Mitä tarkoittavat a) pistelakko b) saarto c) boikotti d) korpilakko?
 6. Kuka on valtakunnansovittelijamme? Mitkä ovat hänen tehtävänsä.
 7. Mihin asioihin työmarkkinajärjestöt ovat viime aikoina puuttuneet? Tietolähteinä voit käyttää uutisia, joukkoviestimiä tai esimerkiksi järjestöjen www-sivuja.​

TyösopimusUuden työsuhteen alkaessa huolehdi, että sinun ja työnantajan välillä solmitaan asiallinen työsopimus. Tämä on tärkeää myös kesätöissä ja muissa lyhyissä työsuhteissa. Työsopimuksessa sovitaan työsuhteeseen liittyvistä asioista ja säännöistä, joita kummankin sopijaosapuolen tulee noudattaa kyseisessä työpaikassa ja tehtävässä. Lue sopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista, sillä sopimuksen allekirjoittaminen sitoo kumpaakin osapuolta.

Tutustu työsopimusmalliin tyosopimuspohja_malli.pdf​ 


Testaa tietosi! Työelämän ABC -testi

PerehdyttäminenTyöelämässä sekä työnantajan että työntekijän tulee noudattaa työpaikan ja työelämän pelisääntöjä työn sujuvuuden ja työturvallisuuden vuoksi. 

Menestyminen edellyttää, että säännöt ovat kaikille selvät, ja jokainen on sitoutunut niihin. Ne vaativat opettelua, jota voi edesauttaa näyttämällä nuorelle työntekijälle esimerkkiä, opastamalla sekä olemalla käytettävissä kun kysyttävää tulee varsinaisen perehdytyksen jälkeenkin. Tätä tehtävää voi hoitaa esimies, mentori, muu perehdytyksestä vastaava henkilö ja koko työyhteisö

Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus johtaa työtä ja sen tekemistä. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Työhön perehdyttäminen on tämän velvollisuuden noudattamisessa tärkeässä roolissa.

Perehdytyksessä työnantajan on käsiteltävä työntekijän kanssa vähintään seuraavat seikat:
 • kuinka vaarat ja haitat vältetään
 • työtehtävät
 • työpaikan olosuhteet
 • työmenetelmät ja -välineet
 • välineiden oikea käyttö
 • turvalliset työtavat.Pohdi ja ota selvää perehdyttämisestä seuraavien kysymysten avulla

 1. Millaisia mielikuvia ja kokemuksia sinulla on perehdyttämisestä?
 2. Perehdyttämisen tarkoitus
  • Mistä syistä perehdyttämistä tarvitaan?
  • Kenelle perehdyttäminen on tarpeen ja ketä / mitä se hyödyttää?
  • Milloin ja missä tilanteissa perehdytetään?
 3. Miten perehdyttäminen työpaikalla tapahtuu
  • Kenellä on vastuu perehdyttämisen onnistumisesta?
  • Mitkä seikat vaikuttavat perehdyttämisprosessin onnistumiseen?
  • Miten perehdyttämisen onnistumista arvioidaan?
 4. Perehdyttämisohjelma
  • Tutustu jonkin työpaikan (sinulle tuttu tai netistä löydettävissä oleva) perehdyttämisohjelmaan.
  • Vertaa oppimaasi ja kokemaasi ja pohdi onko perehdyttämisohjelmassa otettuhuomioon kaikki perehdyttämiseen kuuluvat asiat.
 5. Tee muistilista itsellesi asioista, joista sinun olisi hyvä saada tietoa / ottaa selvää uuteen työssäoppimispaikkaan tai työpaikkaan mennessäsi mikäli sinua ei perehdytetä työpaikalla olemassa olevan perehdyttämisohjelman mukaisesti.

Työturvallisuus ja -terveysTyönantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä tunnetta ja kokemusta, joka sinulla on työpaikastasi. Siihen liittyy kokemus siitä, että työ on turvallista ja terveellistä. Tämän lisäksi tunne työn arvostuksesta, hyvästä johtamisesta, tilanteiden hoitamisesta ja ammattitaidosta, muodostavat työhyvinvoinnin sisällön.

Työturvallisuuden hoitamista ohjaa työturvallisuuslaki, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lailla pyritään myös ennaltaehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja ja vaaroja.


Kartoita omalla alallasi tärkeimmät työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin olennaisesti liittyvät asiat. Mitä tietoa löydät esim. netistä?

Työaika ja ylityöTyöaika on se aika, jonka käytät työntekoon ja jonka olet velvollinen olemaan työpaikalla tai muutoin työnantajan käytettävissä. Työaika vaihtelee eri aloilla. Työaikalaissa määritellään säännöllisen työajan päivittäinen ja viikottainen enimmäistyöaika sekä ylityö, työvuorojen väliset lepoajat ja työaikakirjanpitovelvoite. Työaikalain tarkoitus on turvata työntekijän henkinen ja fyysinen hyvinvointi.

Lue lisää työaikalaista täältä: tyoaikalaki_materiaali.pdf


Testaa tietosi työaikalakiasioissa pelaamalla peliä, johon pääset tästä linkistä

 

Vuosilomat ja muut vapaatTyöntekijälle kertyy työsuhteen aikana palkallista vuosilomaa. Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka tai korvaus lasketaan vuosilomalain sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella. Vuosilomaa kertyy, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Työntekijällä on oikeus esittää toive vuosiloman ajankohdasta, ja työnantajan tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida tämä. Työnantaja voi kuitenkin määrätä, milloin vuosiloma pidetään.

Lue lisää vuosilomasta sekä muista vapaista:

vuosilomalaki_materiaali.pdf

vapaat_materiaali.pdf


Pohdi onko oikein vai väärin?

 1. Työntekijä saa päättää lomansa ajankohdan.
 2. Esan loman oli määrä alkaa 15.6. Hänen jalkansa murtui kuitenkin 30.5. ja lääkäri määräsi hänelle puolentoista kuukauden sairausloman. Esa saa siirtää lomansa kokonaan tapaturman vuoksi.
 3. Viivi sairastui kesken lomansa ja sairaus kesti kuusi päivää. Viivi saa pitää myöhemmin uudelleen lomana nuo sairauspäivänsä.
 4. Asevelvollinen pitää vuosilomansa ennen palvelukseen astumistaan.​

Työsuhteen päättyminenTyösuhde voi päättyä monesta eri syystä. Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Vakituisen työntekijän työsuhde voi päättyä irtisanomiseen, työnantajan toimesta. Työntekijä voi myös itse irtisanoutua tehtävästä tai joskus työsuhde voi päättyä työsuhteen purkuun.

Oli työsuhteen päättymisen syy mikä tahansa, muista pyytää työnantajalta todistus tekemästäsi työstä. Työtodistuksen pyytäminen on työntekijän velvollisuus. Voit pyytää työtodistuksen joko suppeana tai laajana. Työtodistus on tärkeä paperi seuraavaa työpaikkaa hakiessa. Sitä tarvitset myös, mikäli joudut työttömäksi ja haet työttömyysetuutta, lisäksi työtodistuksen merkitys korostuu silloin, kun todennat osaamistasi ja kokemustasi. Voisiko työnantajasi toimia myös suosittelijanasi seuraavaa työpaikkaa hakiessa?

Voit lukea lisää työsuhteen päättymisestä täältä: tyosuhteen_paattyminen_materiaali.pdfPohdittavaksi:
 1. Mitä työsuhteeseen liittyviä tietoja suppeasta ja mitä tietoja laajasta työtodistuksesta pitäisi löytyä? Pohdi myös mikä merkitys sillä on työnhaun sekä opiskeluun liittyvän oman osaamisen osoittamisen kannalta onko saamasi työtodistus suppea vai laaja.
 2. Mitä mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa asiaan, mikäli et ole tyytyväinen työnantajan kirjoittamaan arvioon työtaidoistasi ja käytöksestäsi (=arvolauselma)?
 3. Miten sinun tulisi toimia, jos huomaat että saamassasi työtodistuksessa on virheellisiä tietoja?
 4. Onko sinulla mahdollisuus saada uusi työtodistus kadottamasi tilalle?
 5. Millainen olisi sinulle itsellesi paras tapa säilyttää saamasi työtodistukset?
 6. Työntekijän työsuhde on kestänyt 1v ja 5kk. Minkä pituinen on irtisanomisaika, kun työantaja irtisanoo työntekijän tai jos työntekijä irtisanoo itsensä?

 7. Työsuhteen irtisanomisen ja purkamisen välillä on eräs merkittävä ero. Mikä?

 8. Seuraavassa on lueteltuina syitä, jotka oikeuttavat työnantajan joko irtisanomaan tai purkamaan työntekijän työsuhteen. Mitkä näistä mielestäsi oikeuttavat purkamiseen
  a) perusteettomat poissaolot
  b) järjestysmääräysten noudattamatta jättäminen
  c) työturvallisuuden tahallinen vaarantaminen
  d) työnantajaa kohtaan törkeästi käyttäytyminen
  e) työkyvyn olennaisesti heikentävä sairaus
  f) tarvittavan työmäärän pysyvä väheneminen
  g) liike- ja ammattisalaisuuksien paljastaminen

 9. Mitä työntekijä voi tehdä, jos hän on sitä mieltä, että irtisanominen on laiton?

 10. Miksi työtodistus kannattaa pyytää kaikista työsuhteista, myös lyhyistä?​

 

Testaa tietoutesi pelien avulla!Ollaksesi valmis toimimaan työelämässä, voit harjoitella pelaamalla jompaa kumpaa tai kumpaakin työelämäpeliä!
 1. Työelämäpeli.
  • Pelaaminen tapahtuu vastaamalla Työelämäpelissä teemakohtaisiin kymmenen kysymyksen sarjoihin. Peliä voit pelata lyhimmillään kymmenen kysymystä tai jatkaa niin kauan kuin jaksat, kysymyksiä on satoja.
  • Peliin ei tarvitse erikseen kirjautua. Jos kuitenkin haluat tallentaa tuloksesi pistetaululle, voit tehdä sen antamalla sähköpostiosoitteesi. Muita tietoja pelaajista pelissä ei kysytä.
  • Työelämäpelin pelaaminen onnistuu älypuhelimella ja tietokoneella.
  • Ja nyt pelaamaan Työelämäpeliä!
 2. Pelaa Duunissa-työelämäpeliä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä