Harjoitustehtäviä

ÄI6-koe 2/2019

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 Nimi:_______________________

Koe 25.11.2019

 

 

 

    1. Lue oheiset kolme novellia, joissa kaikissa on mukana fantasiaelementtejä. Analysoi novelleja ja kirjoita noin 2000 merkin laajuinen teksti, jossa esittelet niissä olevia fantasiaelementtejä. ___ / 30 p

 

 

 

 

  1. Valitse yksi kirjallisuudentutkimuksen suuntaus. Lue tarkkaan, mitä siitä sanotaan. Kirjoita vähintään 200 sanan mittainen teksti, jossa lähestyt lukemaasi teosta valitsemasi kirjallisuudentutkimuksen suuntauksen näkökulmasta. Joudut siis itse miettimään tehtävänannon. Keksi työotsikko, jossa näkökulma tiivistyy. Tavoitteena on ehjä teksti, jossa valittu näkökulma kulkee mukana koko tekstin ajan. Muista osoittaa kappalejako tyhjällä rivivälillä tai sisennyksellä.


(Lue alta lukutaidon kokeen arvioinnista "ylioppilastutkintolautakunnan määräyksiä"). ___ / 18 p

 

 

 

Yhteensä: ____/ 48 p Arvosana:_____  


 

________________________________________________________________________________________________________________________

 Ylioppilastutkintolautakunnan määräyksistä poimittua

 

Lukutaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa eli taitoa eritellä, tulkita, arvioida ja hyödyntää monimuotoisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista, ilmaisukeinoista ja konteksteista. Tehtävät liittyvät esimerkiksi aineistona olevien tekstien merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon ja kontekstiin sekä niiden välisiin suhteisiin.

Lukutaidon koe on kuuden tunnin mittainen. Kokeessa on kaksi osaa. Osa I keskittyy asia- ja mediatekstien, osa II kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten tekstien analysointiin ja tulkintaan. Molemmissa osissa on tarjolla kaksi tehtävää. Kokelas valitsee yhden tehtävän kummastakin osasta, eli lukutaidon kokeessa vastataan yhteensä kahteen tehtävään.

Asia- ja mediateksteihin keskittyvän osan I tehtävissä voidaan esimerkiksi pyytää vertailemaan tekstejä, nostamaan esiin teksteistä löytyviä näkemyseroja tai ristiriitoja ja selittämään niitä, pohtimaan niiden uskottavuutta ja luotettavuutta, tulkitsemaan tekstejä konteksteihin sijoittamisen avulla tai analysoimaan ja pohtimaan eri ilmaisumuotojen tapoja rakentaa merkityksiä. Osassa I korostuu erittelevä ja kriittinen lukutaito.

Kaunokirjallisiin ja muihin fiktiivisiin teksteihin keskittyvän osan II tehtävänannot voivat esimerkiksi ohjata erittelemään, analysoimaan ja tulkitsemaan tekstejä ja niiden ilmaisutapoja, vertailemaan tekstejä, tulkitsemaan niitä tietystä näkökulmasta tai suhteessa tekstin aika- tai lajikontekstiin. Osassa II korostuu tekstien tulkinnan taito.

Yksittäinen tehtävänanto voi olla yksi- tai kaksiosainen. Yksiosainen tehtävä edellyttää yhtenäisen pidemmän tekstin tuottamista ja kaksiosainen kahden lyhyemmän tekstin tuottamista. Vastausten suositeltavat pituudet ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä. Vastaustilassa on käytössä merkkimäärälaskuri, joka ilmoittaa käytetyt merkit. Vastaustilaa ei kuitenkaan ole rajattu tiettyyn merkkimäärään. Lukutaidon kokeessa vastaustekstiä ei otsikoida. Aineistoon viitataan, mutta aineistoa ja sen sisältöä ei tarvitse esitellä erikseen.

 

 

3.1. Lukutaidon kokeen arviointi

 

Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Vastaukset arvioidaan sivuilla 6–7 annetussa taulukossa 1 kuvattujen arviointikriteerien avulla.

Lukutaidon kokeen arviointikohteet ovat

  • kokonaiskuva lukutaidosta
  • vastauksen sisältöainekset
  • vastauksen esitystapa.

Lukutaidon kokeessa arviointikohteista painottuvat vastauksen osoittama kokonaiskuva lukutaidosta ja seuraavaksi vastauksen sisältöainekset. Vastauksen sisältöaineksia koskevia kriteereitä täydentävät kulloinkin erikseen laadittavat koekohtaiset kuvaukset. Arvioinnissa otetaan huomioon myös vastauksen esitystapa, mutta sen painoarvo lukutaitoa arvioitaessa ei ole yhtä merkittävä kuin muiden piirteiden.

4 Lukutaidon kokeessa kukin tehtävä arvioidaan erikseen. Kunkin vastauksen alin pistemäärä on 0 pistettä. Ylin pistemäärä on yksiosaisissa tehtävissä 30 pistettä ja kaksiosaisissa tehtävissä 18 tai 12 pistettä. Näin kaksiosaisenkin tehtävän kokonaispistemäärä on 30 pistettä. Pisteityksessä käytetään vain alla olevassa taulukossa 2 mainittuja pistemääriä.

 

Taulukko 2: Lukutaidon kokeessa käytettävät pistemäärät

 30 pisteen tehtävä 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 0

 18 pisteen tehtävä 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3 – 0

 12 pisteen tehtävä 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 0

Liitteet:

ÄI6-koe 2/2019

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä