Ortodoksinen uskonto

Ortodoksinen uskonto

Ortodoksinen uskonnonopetus tarjoaa opiskelijalle tiedollista aineistoa, jonka avulla opiskelija pystyy kehittämään omaa henkistä identiteettiään ja rakentamaan oman arvomaailmansa perusteita tukeutuen ortodoksisen kirkon opetukseen. Ortodoksinen uskonnonopetus pyrkii myös laajentamaan eri kulttuurien ja uskontojen tuntemusta käytännön tasolla sekä vahvistamaan erilaisten uskonnollisten tapojen ja perinteiden tuntemusta.

Tiedollisen aineksen lisäksi opetus tarjoaa materiaalia, jonka avulla opiskelija pystyy syventämään omaa kykyään analysoida nykyajan eettisiä kysymyksiä sekä arvioida omaa elämäntapaansa sekä tulevaisuuden tavoitteitaan ortodoksisen kirkon hengellisen perinteen pohjalta.

Opetus tukee opiskelijan oman kulttuuri-identiteetin kasvua sekä antaa rakenneosia monikulttuurisen ja moniuskontoisen yhteiskunnan ymmärtämiselle.

Uskonto ilmiönä - UO01

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
• tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
• ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja
nykypäivänä
• tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä
ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
• tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
• ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet
syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
• osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
• tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt
• uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
• nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
• Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
• pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
• Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
• apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
• ensimmäiset kristilliset synodit
• kristillisen kirkon jakaantuminen
• katolinen kirkko ja protestantismin synty
• Luther ja Pohjoismaat
• vapaat kristilliset suunnat
• uskonnottomuus

Liitteet:

UO01 kurssin työjärjestys kevät 2020

UO01 kurssi 2020 aineisto

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä