8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto Riihimäellä

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan sellaista toimintakulttuuria ja niitä toimia, joilla koko esiopetusyksikössä/koulussa edistetään lasten/oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä esiopetus-/kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on myös seurata ja edistää koko henkilöstön työhyvinvointia.[1]

Esiopetusyksikössä/koulussa tätä osa-aluetta kehittämään ja sen toteutumista valvomaan perustetaan yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella, koordinoida ja kehittää yksikön toimintakulttuuria ja hyvinvointia tarttumalla ilmiöihin osallistamisen keinoin. Oppilashuoltoryhmä suunnittelee uusia ja jatkaa meneillään olevia toimenpiteitä oman esiopetusyksikön/koulun tarpeista käsin. Ryhmän hyödyntää kehitys- ja suunnittelutyössään erilaisia tietolähteitä, esimerkiksi laajojen terveystarkastusten tuloksia sekä kouluviihtyvyys- ja työtyytyväisyyskyselyiden tuloksia ja huolehtii, että oppilashuollon kannalta oleelliset asiakirjat (esimerkiksi turvallisuussuunnitelma ja kiusaamisenehkäisyn suunnitelma) ovat ajantasaiset.

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenet päätetään esiopetusyksikkö-/koulukohtaisesti. Ryhmää johtaa rehtori/ johtava lastentarhanopettaja/päiväkodin johtaja. Ryhmään kuuluu lisäksi riittäväksi katsottu opettajaedustus sekä esimerkiksi koulupsykologi/ kuraattori/opinto-ohjaaja (OPO)/ terveydenhoitaja/ konsultoiva erityislastentarhanopettaja (KELTO). Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisiin kutsutaan myös muita, koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen edustajia. Ryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Kokoontumisista laaditaan muistio. Rehtori/johtava lastentarhanopettaja/päiväkodin johtaja voi asettaa työryhmiä, joiden tehtävänä on koota ja päivittää näitä asiakirjoja.

Laki edellyttää kaikkien esiopetusyksikössä/koulussa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien tehtävissään edistävän lasten/oppilaiden ja esiopetus-/kouluyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja esiopetuksen/koulun välistä yhteistyötä.[2]

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 2 mom.

Oppilashuolto osana toimintakulttuuria

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Osallisuus oppilashuollossa

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.

Turvallisuuden jatkuva varmistaminen

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä