Johdanto

Tehostettu tuki Riihimäellä

Jos aiemmin annetut tukimuodot eivät ole tuottaneet tulosta, tulee harkita oppilaan siirtämistä tehostetun tuen piiriin. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio. Päätös tehostetun tuen aloittamisesta ja järjestämisestä käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostetun tuen aloittamista ja järjestämistä käsittelevästä moniammatillisesta yhteistyöstä käytetään Riihimäellä nimeä kolmiportaisen tuen käsittely (KPT).

Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Riihimäen perusopetuksen linjauksen mukaisesti tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti vähintään kolme kuukautta ennen mahdollista erityisen tuen piiriin siirtymistä. Perusopetuslain 17 §:n mukaisesti erityisen tuen päätös voidaan kuitenkin tehdä ennen perusopetuksen alkamista taikka perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.

Erityisestä tuesta tehostettuun tukeen siirryttäessä oppilalle laaditaan pedagoginen selvitys sekä oppimissuunnitelma. Pedagogisen selvityksen pohjalta opetuspäällikkä tekee päätöksen erityisen tuen päättymisestä.

Säännöllinen tai monipuolinen tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen muodot

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tehostetun tuen järjestäminen

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä