7.4.1 Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys Riihimäellä

Jos oppilaan koulunkäynnissä järjestetystä tehostetusta tuesta huolimatta on edelleen haasteita, laaditaan oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeista pedagoginen selvitys. Selvityksen kokoamisesta vastaa yleensä luokanopettaja/luokanvalvoja yhteistyössä niiden opettajien ja oppilaan kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa, joita asia koskee ja joita on tarpeen kuulla selvityksen laatimisessa. Selvityksen kokoamisesta voi vastata myös joku toinen kolmiportaisen tuen moniammatillisessa yhteistyössä nimetty henkilö. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi erityisopettaja. Huoltajille sekä muille asianosaisille henkilöille tiedottamisesta vastaa se henkilö, joka pääsääntöisesti vastaa oppilaan opetuksesta.

Erityisen tuen piiriin siirtymisen tarkoituksenmukaisuutta ja erityisen tuen järjestämistä käsitellään pedagogiseen selvitykseen perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tarvittaessa käsittelyn johdosta esitetään oppilaan siirtymistä erityisen tuen piiriin. Erityisen tuen aloittamista ja järjestämistä käsittelevästä moniammatillisesta yhteistyöstä käytetään Riihimäellä nimitystä kolmiportaisen tuen käsittely (KPT).

Kaksi kirjallista selvitystä

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
  • oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Kirjallinen arvio

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.

Pedagogisen selvityksen sisältö

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
  • oppilaan oppimisen eteneminen
  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio erityisen tuen tarpeesta
  • arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän

Muiden asiakirjojen hyödyntäminen

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä