Tavoitteet ja sisällöt 9.lk

Tavoitteet ja sisällöt 9.lk

TERVEYSTIETO

9. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas syventää ymmärrystään terveyden laaja-alaisuudesta ja terveyden edistämisestä sekä ymmärtää elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti.

T2 Oppilas kehittää valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyään toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.

T3 Oppilas kehittää itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon viestien ja mielen viestien tunnistamista. Oppilas tunnistaa ja säätelee tekijöitä, jotka tukevat hänen käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan.

T4 Oppilas pohtii yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta. Oppilas osaa tehdä vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa.

T5 Oppilas ymmärtää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä vahvistavia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T6 Oppilas kehittyy terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä. Oppilas toimii tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.

T7 Oppilas tunnistaa ja arvioi omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä pohtii oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.

T8 Oppilas tunnistaa ja tarkastelee kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioi tiedon luotettavuutta ja merkitystä.

T9 Oppilas ymmärtää ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

T10 Oppilas luo perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaa terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä.

T11 Oppilas ymmärtää ja arvioi perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistaa niiden merkityksen itselle sekä muodostaa kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.

T12 Oppilaalla on valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisössä.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

-mielen hyvinvointi

-stressin ja kriisien käsittely

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

-terveyttä tukevat voimavarat

-sairauksia ehkäisevät tekijät

-mielenterveys

-hyvinvointia tukevat ympäristöt ja yhteisöt

-itsehoito, tuen ja avun hakeminen

-ajankohtaiset terveysilmiöt

-terveyteen liittyvän tiedon luotettavuus

-stressi

-mielen pahoinvointi

-keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit

-kansantaudit

SOVELTUVIN OSIN:

-ajankohtaiset terveysilmiöt

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

-opiskelu-, työ- ja toimintakyky

-kestävä elämäntapa

-terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja

-terveyspalvelut

-kansalaistoiminta

-ympäristön terveysriskit

-kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus

-eri näkökulmien huomioiminen (lapsuus, lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus, pitkäaikaissairaudet)

-kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys

-ihmisoikeuksien kunnioittaminen

SOVELTUVIN OSIN:

-tietolähteet, terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinot (luotettavuus ja terveysvaikutukset)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä