Tavoitteet ja sisällöt 7.lk

Tavoitteet ja sisällöt 7.lk

TERVEYSTIETO

7. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas ymmärtää terveyden laaja-alaisuuden ja terveyden edistämisen perusteita.

T2 Oppilas kehittää valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa.

T3 Oppilas kehittää itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon viestien ja mielen viestien tunnistamista. Oppilas tunnistaa ja säätelee tekijöitä, jotka tukevat hänen käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan.

T4 Oppilas harjoittelee pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta.

T5 Oppilas ymmärtää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä vahvistavia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T6 Oppilas kehittyy terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä. Oppilas toimii tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.

T7 Oppilas tunnistaa ja arvioi omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä pohtii oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.

T8 Oppilas tunnistaa ja tarkastelee kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä.

T9 Oppilas ymmärtää ympäristön, yhteisöjen ja kulttuurin merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

T10 Oppilas luo perustaa opiskelu- ja toimintakyvylle ja sen ylläpitämiselle.

T11 Oppilas ymmärtää ja arvioi perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistaa niiden merkityksen itselle sekä muodostaa kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.

T12 Oppilas kehittää valmiuksiaan arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää.

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

-terveyden eri osa-alueet

-identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus

-huolenpidon, perheen ja läheisten merkitys

-mielen hyvinvointi

-itsensä arvostaminen

-tunne- ja vuorovaikutustaidot

-ristiriitojen ja ongelmatilanteiden käsittely

SOVELTUVIN OSIN:

-elämänkulku, kasvu ja kehitys

-seksuaalinen kehitys

-turvataidot

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

-terveyttä tukevat voimavarat

-sairauksia ehkäisevät tekijät

-arkirytmi ja uni

-kiusaaminen

-mielekäs vapaa-ajan toiminta

SOVELTUVIN OSIN:

-liikunta

-ajankohtaiset terveysilmiöt

-terveyteen liittyvän tiedon luotettavuus

-riippuvuudet

-päihteet ja niiden käytön ehkäisy

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

-opiskelu- ja toimintakyky

SOVELTUVIN OSIN:

-terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja

-tietolähteet, terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinot (luotettavuus ja terveysvaikutukset)

-kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys

-kestävä elämäntapa

-ihmisoikeuksien kunnioittaminen

-eri näkökulmien huomioiminen (lapsuus, lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus, pitkäaikaissairaudet)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä