Tavoitteet ja sisällöt 9.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 9.luokka

MATEMATIIKKA

9. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas motivoituu matematiikan oppimiseen, hänen itseluottamuksensa lisääntyy ja myönteinen minäkuvansa matematiikan oppijana vahvistuu.

T2 Oppilas ottaa vastuuta matematiikan oppimisestaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa toimien.

T3 Oppilas ymmärtää ja osaa selittää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä.

T4 Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppilas osaa perustella valitsemiansa merkintätapoja.

T5 Oppilas osaa ratkaista loogista ja luovaa ajattelua vaativia matemaattisia tehtäviä ja kehittää siinä edelleen taitojaan.

T6 Oppilas osaa arvioida ja kehittää matemaattisia ratkaisujaan ja osaa tarkastella kriittisesti tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa soveltaa matematiikan taitojaan eri oppiaineiden opiskelussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

T8 Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää tilastotietoa erilaisilla tavoilla.

T9 Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa ja ongelmien ratkaisemisessa.

T10 Oppilas käyttää aktiivisesti ja monipuolisesti päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa.

T11 Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla.

T12 Oppilas ymmärtää lukukäsitteen laajentumisen rationaaliluvuista kaikkiin reaalilukuihin.

T13 ---

T14 Oppilas soveltaa ja syventää yhtälöratkaisutaitojaan.

T15 Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktioiden kuvaajia. Oppilas osaa tulkita funktioiden ominaisuuksia kuvaajista.

T16 Oppilas osaa käyttää geometrian käsitteitä tarkoituksenmukaisesti kuvaillessaan kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

T17 Oppilas osaa käyttää ja soveltaa trigonometrisia funktioita erilaisissa tehtävissä.

T18 Oppilas syventää taitojaan laskea pinta-aloja ja ymmärtää, miten niitä voidaan hyödyntää tilavuuksia laskettaessa. Oppilas osaa laskea pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia sekä tehdä myös tilavuusyksiköiden muunnoksia.

T19 Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset tunnusluvut, osaa soveltaa niitä ja antaa niistä esimerkkejä. Oppilas osaa määrittää sekä klassisia että tilastollisia todennäköisyyksiä.

T20 Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia.

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.

Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

---

S3 Algebra

Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.

Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä.

Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.

S4 Funktiot

Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti.

Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.

Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

S5 Geometria

Harjoitellaan geometrista konstruointia.

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia.

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Opitaan käyttämään trigonometrisia funktioita.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä