Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Alla olevat taulukot pitävät sisällään seudullisen linjauksen maantiedon opetuksen tavotteista ja sisällöistä vuosiluokilla 7-9. Kukin kolmestatoista tavoitteesta on omassa laatikossaan. T-tunnuksella nimetty valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoite on seudullisesti vuosiluokkaistettu siten, että se huomioi oppilaan kehityskaaren tavoitteen saavuttamiseksi viimeistään yhdeksännellä luokalla. Vuosiluokkaistettu sisältötaulukko puolestaan kertoo, mitä keskeisiä sisältöalueita maantiedossa opetetaan vuosiluokilla 7-9 niin, että tavotteisiin päästään. Tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistamisen osalta linjaukset on pidetty yleispiirteisinä, jotta kouluille ja opettajlle jää myös päätäntävaltaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.


MAANTIEDON OPETUKSEN TAVOITTEET VUOSILUOKILLA 7-9

MAANTIETEELLINEN TIETO JA YMMÄRRYS

Tavoite: T1 Tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.

7lk

8lk

9lk

Oppilas hahmottaa jäsentyneen karttakuvan maailmasta.

Oppilas syventää jäsentyneen karttakuvan hahmottamista maailmasta.

Oppilas osaa rakentaa jäsentyneen karttakuvan maailmasta

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen

Tavoite: T2 Ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.

Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia maapallolla.

Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia Suomessa tai muualla maapallolla.

Oppilas tutkii luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja vertailee luonnonmaisemia Suomessa tai muualla maapallolla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Tavoite: T3 Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää maapallon eri alueilla.

Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Oppilas tutkii ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtää erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmismaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen

Tavoite: T4 Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa.

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.

7lk

8lk

9lk

Oppilas pohtii ihmisen ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.

Oppilas pohtii ihmisen ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.

Oppilas pohtii ihmisen ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

MAANTIETEELLISET TAIDOT

Tavoite: T5 Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma.

Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Oppilas kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Oppilas kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä kykyään esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maantieteellinen ajattelutaito

Tavoite: T6 Ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

Oppilas syventää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

Oppilas syventää tilatajuaan sekä ymmärrystään symboleista, mittasuhteista, suunnista ja etäisyyksistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tilatajun kehittyminen

Tavoite: T7 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjaantuu arkielämän geomediataidoissa sekä lukee, tulkitsee ja laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Oppilas harjaantuu arkielämän geomediataidoissa sekä lukee, tulkitsee ja laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Oppilas harjaantuu arkielämän geomediataidoissa sekä lukee, tulkitsee ja laatii karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Geomediataidot

Tavoite: T8 Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen.

Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee maantieteellisiä tutkimistaitojaan.

Oppilas kehittää maantieteellisiä tutkimustaitojaan.

Oppilas kehittää maantieteellisiä tutkimustaitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimustaidot

Tavoite: T9 Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia maailmassa.

Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään ja Suomessa tai koko maailmassa.

Oppilas havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä seuraa ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössään ja Suomessa tai koko maailmassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen

Tavoite: T10 Tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.

Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä argumentoi ja esittää maantieteellistä tietoa.

Oppilas syventää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä argumentoi ja esittää maantieteellistä tietoa.

Oppilas syventää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan sekä argumentoi ja esittää selkeästi maantieteellistä tietoa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot

Tavoite: T11 Ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan.

7lk

8lk

9lk

Ei tavoitteena

Oppilas vaalii luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan.

Oppilas vaalii luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa osallistumisen ja vaikuttamisen taitojaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

MAANTIEDON ASENNE-JA ARVOTAVOITTEET

Tavoite: T12 Tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.

Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Oppilas kasvaa aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen edistäminen

Tavoite: T13 Ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä.

Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

7lk

8lk

9lk

Oppilas arvostaa luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta kaikkialla maailmassa.

Oppilas arvostaa alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Oppilas arvostaa alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminenMAANTIEDON TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKITTAIN

7. lk

8. lk

9. lk

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Oppilas ymmärtää kartan peruskäsitteitä sekä erilaisia maasto- ja teemakarttoja. Sisällöissä keskitytään maailman hahmottamiseen ja keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Kartat, paikkatieto ja geomedia yhdistetään muiden sisältöjen opiskeluun.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Oppilas syventää kartan peruskäsitteiden sekä erilaisten maasto- ja teemakarttojen tulkintaa. Sisällöissä keskitytään Suomen ja Euroopan hahmottamiseen ja niiden keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Kartat, paikkatieto ja geomedia yhdistetään muiden sisältöjen opiskeluun.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

Oppilas syventää kartan peruskäsitteiden sekä erilaisten maasto- ja teemakarttojen tulkintaa. Sisällöissä keskitytään Suomen ja Euroopan hahmottamiseen ja niiden keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Kartat, paikkatieto ja geomedia yhdistetään muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma

Oppilas seuraa ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja osaa sijoittaa uutiset kartalle. Hän ymmärtää uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma

Oppilas seuraa ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja osaa sijoittaa uutiset kartalle. Hän ymmärtää uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun.

S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma

Oppilas seuraa ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja osaa sijoittaa uutiset kartalle. Hän ymmärtää uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Oppilas tutustuu työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Oppilas hahmottaa planetaarisuuden vaikutukset (vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet) maapallolla.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Oppilas ymmärtää planetaarisuuden vaikutukset Suomessa ja maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta vettä, ilmaa ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

Oppilas ymmärtää planetaarisuuden vaikutukset Suomessa ja maapallolla. Oppilas tarkastelee elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta vettä, ilmaa ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Oppilas tutkii esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Oppilas tutkii esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia tai tarkastelee oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Hän tekee kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä ja osallistuu oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Oppilas tutkii esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia tai tarkastelee oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Hän tekee kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä ja osallistuu oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Oppilas tutustuu kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin eri puolilla maailmaa. Oppilas tarkastelee esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Oppilas tutustuu kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa ja Euroopassa. Oppilas tarkastelee esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Hän pohtii ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Oppilas tutustuu kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa ja Euroopassa. Oppilas tarkastelee esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Hän pohtii ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin maailmassa. Hän perehtyy ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Oppilas pohtii esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja maailmassa. Suomen yhteydessä oppilas käsittelee ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Hän tutkii tuotteen elinkaaria sekä pohtii omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Hän perehtyy ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Oppilas pohtii esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Oppilas keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja maailmassa. Suomen yhteydessä oppilas käsittelee ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Hän tutkii tuotteen elinkaaria sekä pohtii omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Hän perehtyy ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Oppilas pohtii esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä