Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää entisestään tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyä.

Oppilas kehittää entisestään tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyä.

Oppilas kehittää entisestään tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Työskentely ja tuottaminen

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii asettamaan käsityöhön omia tavoitteitaan saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään ja oppimistaan.

Oppilas oppii asettamaan käsityöhön omia tavoitteitaan saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään ja oppimistaan.

Oppilas oppii asettamaan käsityöhön omia tavoitteitaan saavuttaakseen kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas arvioi omaa työskentelyään ja oppimistaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen

Tavoite:

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä sekä osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu ja oppii käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja ja käyttää niitä omassa käsityötuotteessaan.

Oppilas tutustuu ja oppii käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja ja käyttää niitä omassa käsityötuotteessaan.

Oppilas tutustuu ja oppii käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja ja käyttää niitä omassa käsityötuotteessaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perustuen ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisua.

Oppilas oppii käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisua.

Oppilas oppii käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisua.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Visuaalinen, materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä

toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityön prosessin aikana.

Oppilas oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityön prosessin aikana.

Oppilas oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteissa ilmeneviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityön prosessin aikana.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6 Työturvallisuus

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Turvallinen työskentely

Tavoite:

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai yhteisen käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintäteknologiaa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käsityötuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi,

S5 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintätekniset taidot

Yhteisöllinen työskentely

Tavoite:

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Oppilas tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Oppilas kehittää taloudellista ajattelua ja pyrkii toimimaan käsityöprosessissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Käsityön opetuksen sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Innovointi

 • Tuotesuunnittelu on työskentelyn perusta
 • Kehitetään uusia ideoita ja käytäntöjä tai kehitetään olemassa olevalle asialle uusi käyttötarkoitus.

S2 Muotoilu

 • Perehdytään asumiseen, liikkumiseen ja pukeutumiseen.
 • Perehdytään tuotteen käyttötarkoitukseen ja hyödynnetään saatua tietoa tuotteen suunnittelussa

S3 Kokeilu

 • Kokeillaan luovasti ja rohkeasti perinteisiä ja uusia materiaaleja sekä valmistustekniikoita.
 • Kokeillaan vuosiluokalle kuuluvia tekniikoita mahdollisuuksien mukaan:

- lankatekniikat esim. neulonta, virkkaus, solmeilu ja niiden sovellukset

- punontatekniikat eri materiaaleilla mahdollisuuksien mukaan

- kankaan koristelu esim. käsin- ja konekirjonta, kankaanpainanta ja värjäys

- ompeluun liittyvät tekniikat esim. kaava, kiinnittimet, saumarakenteet

- koneellisen puuntyöstön tekniikat esim. sahaus, hionta, sorvaus, höyläys

- puuliitokset esim. ruuviliitos, poratappiliitos, sormiliitos, liimaus

- metalliliitokset esim. hitsaus, niittaus

- valutekniikat esim. kirjasinmetallivalu, hartsi, tina

- metallin muokkaus kylmänä/kuumana

- muovintyöstötekniikoita mahdollisuuksien mukaan

- elektroniikkarakentelun perustekniikat mahdollisuuksien mukaan

- eri materiaalien pintakäsittely

· Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia ratkaisuja.

 • Hallitaan tavallisimpien työskentelyyn käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet.

S4 Dokumentointi ja arviointi

 • Hyödynnetään viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnissa.
 • Arvioidaan suunnitelman ja työohjeiden toteutumista sekä tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä

S5 Tekeminen

 • Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita ja teoksia
 • Tuotteessa huomioidaan laadukkuus, toimivuus, ekologisuus ja eettinen kestävyys.
 • Käytetään monipuolisesti tekemiseen tarvittavia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita.

S6 Työturvallisuus

 • Tutustutaan työskentelymenetelmiin ja arvioidaan mahdolliset riskit.
 • Käsityöprosessin aikana huomioidaan työturvallisuus.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

 • Tutustutaan yrittäjämäiseen toimintaan tai paikallisiin käsityö- ja teknologiatoimijoihin esim. yritysvierailuilla, opintokäynneillä tai virtuaalisesti.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

 • Pohditaan, miten käsityöllä voidaan viestiä tai vaikuttaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä