Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Miten tavoitteita toteutetaan vuosiluokilla 3-6?Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1, T2, T3

Lasta innostetaan tutkimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisten havaintojen ja moniaististen kokemusten kautta. Oppilasta rohkaistaan keskustelemaan havainnoista ja ajatuksistaan sekä perustelemaan näkemyksiään. Visuaalista havaitsemista ja ajattelua tehdään näkyväksi kuvin, poikkitaiteellisesti ja oppiainerajat ylittävästi.

Kuvallinen tuottaminen T4, T5, T6

Lapsen kanssa käytetään kuvan tekemisessä monipuolisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun muotoja. Opetellaan lisää erilaisia taiteen tekemisen tapoja ja nautitaan tekemisen kautta syntyvästä oppimisesta yksin ja muiden kanssa. Oppilaan kanssa tutustutaan kuvallisen viestinnän tapoihin ja vaikuttamisen keinoihin.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7, T8, T9

Oppilaan kanssa tarkastellaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä. Puhutaan kuvataiteesta teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista. Pohditaan todellisuutta ja fiktiota visuaalisessa kulttuurissa sekä historian ja kulttuurien vaikutusta kuviin. Oppilas innostuu eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tavoista ja kokeilee niitä kuvallisessa ilmaisussaan.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10, T11

Oppilaan kanssa keskustellaan esteettisistä, ekologisista ja eettisistä arvoista ympäristössä, taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa. Lapsi tekee kestävän kehityksen mukaisia valintoja valitessaan kuvan tekemisen sisältöjä ja tapoja. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta ja opetellaan arvostamaan erilaisuutta.


Sisältö esimerkkejä vuosiluokille 3-6:

S1 Omat kuvakulttuurit

Tutkitaan visuaalista lähiympäristöä. Oma huone, koulun ja kodin arkkitehtuuri, esinekulttuuri, luontoympäristö sekä harrastukset ja musiikki kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Oppilaat kertovat sanoin ja kuvin omista kuvakulttuureistaan. Taidehistoriassa ja nykytaiteessa esille tulevia aineksia heijastetaan oppilaan omaan kuvakulttuuriin sekä luodaan uutta lasten ja nuorten kuvakulttuuria.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Ympäristöä käytetään työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan monipuolisesti rakennetuista ympäristöistä ja luonnonympäristöistä, esineistä (esim. muotoilu,merkitys, kierrätys, historia) ja mediakulttuureista (esim. valokuva,mainoskuva, sarjakuva, liikkuvakuva). Havainnoidaan retkien avulla rakennushistoriaa sekä sen vaalimista, lähialueiden arkkitehtuurisia painotuksia ja käyttötarkoitusta vastaavaa suunnittelua. Lasta ohjataan syventäviin kokemuksiinja rakennustaidetta lasten tavoin uudistaviin kokeiluihin erilaisilla tilakokemuksilla ja maja- & rakennusleikeillä.
Tutustutaan ympäristötaiteeseen ja kuvataiteen hetkellisyyteen (maataide), pohditaan muuttuvaa ympäristöä. Tutkitaan luonnonilmiöitä ja ympäristöön vaikuttamista kuvataiteen keinoin.

S3 Taiteen maailmat

Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia ja pohtimalla taiteilijan roolia (taidehistoria & nykyisyys). Järjestetään mahdollisuuksien mukaan taidemuseovierailu 3.luokalla, kaikilla vuosiluokilla taiteilijatapaamisia tai työhuonevierailuja ja kuvataidenäyttelyvierailuja (virtuaalisiakin). Oppilaiden kanssa tehdään taidenäyttelyitä koululle ja esim. vanhusten talolle. Mahdollistetaan lasten taiteen näkymistä kaupunki- ja kyläkuvassa, sosiaalisessa mediassa ja (kansainvälisessä) kommunikoinnissa. Taiteen kautta luodaan suvaitsevaisuutta, vieraanvaraisuutta ja ymmärrystä erilaisista kulttuureista esimerkiksi kutsumalla eri kulttuuritaustaisia pajaohjaajia. Taide toimii erisukupolvia yhteen tuovana ja lähentävänä toimintakehyksenä. Tutustutaan kuvataiteen kapinaluonteeseen ajatusten ilmaisijana sekä opetellaan kyseenalaistamista. 3.-6.luokkalaiset voisivat toimia 1.-2.luokkalaisten taiteen tekemisen työpajaohjaajina.

Tekniikoissa esimerkiksi: valutekniikka, kipsinauha, keramiikka, luonnonmateriaalit, maalaus-ja piirustustekniikoita, värioppia, mittakaavan alkeita, tilan kuvaamisen alkeita. Arkkitehtuurinkuvausta, ympäristötaidetta, kierrätysmateriaalit & elinkaariajattelu. Rakentelu. Mobileja ja robotiikka-veistoksia. Symmetria, toisto, sommittelu, kuvakoot ja –kulmat, tarinallisuus. Valokuvaaminen, elokuva, sähköiset välineet, kuvankäsittely, kuvan julkaisu, tekijänoikeudet. Aihealueina voivat painottua esim. lasten ja eläinten oikeudet, ystävyys, ympäristöntärkeys.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Opetuksen tavoite:

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas havainnoi moniaistisesti taidetta ja ympäristöä erilaisin kuvallisin välinein

Oppilas havainnoi moniaistisesti taidetta ja ympäristöä erilaisin kuvallisin välinein

Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Opetuksen tavoite:

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas sanallistaa havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesta kulttuurista

Oppilas sanallistaa havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesta kulttuurista

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelee näkemystensä perustelemista

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelee näkemystensä perustelemista

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Opetuksen tavoite:

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee erilaisten tiedonlähteiden hyödyntämistä havaintojensa ja ajatustensa tukena ja ilmaisee tätä kuvallisesti

Oppilas harjoittelee havaintojensa ja ajatustensa ilmaisemista kuvallisesti. Oppilas syventää kuvallista tietoa muilla tiedon muodoilla

Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Kuvallinen tuottaminen

Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas monipuolistaa erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttöä sekä harjaannuttaa kuvan tekemisen taitojaan

Oppilas monipuolistaa erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttöä sekä harjaannuttaa kuvan tekemisen taitojaan

Oppilas harjoittelee tekemään valintoja erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen välillä kuvallisessa tuottamisessaan

Oppilas soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja käyttämistä kuvallisessa tuottamisessaan

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Opetuksen tavoite:

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas asettaa ohjatusti tavoitteita ja harjoittelee kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja ryhmässä

Oppilas asettaa tavoitteita ja harjoittelee kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja ryhmässä

Oppilas asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä

Oppilas asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja kokeilee niiden käyttämistä omissa kuvissaan

Oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja kokeilee niiden käyttämistä omissa kuvissaan

Oppilas käyttää erilaisia kuvallisen viestinnän tapoja omissa kuvissaan

Oppilas käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitä omissa kuvissaan

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Opetuksen tavoite:

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee kuvien tarkastelua eri lähtökohdista eri yhteyksissä. Harjoittelee tunnistamaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

Oppilas harjoittelee kuvien tarkastelua eri lähtökohdista eri yhteyksissä. Harjoittelee tunnistamaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

Oppilas tarkastelee kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä ja pohtii todellisuuden ja fiktion suhdetta

Oppilas tarkastelee sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan. Oppilas erottaa todellisuuden ja fiktion elementtejä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvien tarkastelu

Opetuksen tavoite:

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tarkastelee ohjatusti taideteoksia tekijän ja katsojan näkökulmasta

Oppilas tarkastelee ohjatusti taideteoksia tekijän ja katsojan näkökulmasta

Oppilas tarkastelee taideteoksia tekijän ja katsojan näkökulmasta sekä historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Oppilas tulkitsee taideteoksia tekijän ja katsojan näkökulmasta sekä historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin. Oppilas käyttää tulkintojaan ryhmäkeskustelussa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Opetuksen tavoite:

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas kokeilee ohjatusti eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Oppilas kokeilee ohjatusti eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Oppilas käyttää erilaisia kuvailmaisun tapoja visuaalisen kulttuurin tarkastelussa ja omien kuvien tekemisessä

Oppilas hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Opetuksen tavoite:

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas syventää ohjatusti ymmärrystään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Oppilas syventää ohjatusti ymmärrystään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Oppilas harjoittelee näkemyksiensä ilmaisemista taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Oppilas ilmaisee näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

tsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvojen tarkasteleminen

Opetuksen tavoite:

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuuriseen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas ottaa ohjatusti huomioon kuvia tehdessään kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Oppilas ottaa ohjatusti huomioon kuvia tehdessään kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Oppilas huomioi kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia

Oppilas huomioi kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä