OP1 Minä opiskelijana

Minä opiskelijana (OP1)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen
  kohteitaan
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun
  kannalta
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen
  liittyviin vaatimuksiin
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatkoopintoihin
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän
  vaatimuksista
 • tunnistaatapoja edistää hyvinvointiaan jatoimintakykyään.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatkoopinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen
  tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky
 • hyvinvointi, opiskelukyky,tasapainoinen elämä
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet,
  digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Laaja-alaiset osaamisalueet
 • vuorovaikutusosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • eettisyys- ja ympäristöosaaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä