1.4 Lemin kunnan OPS 2016Paikallinen opetussuunnitelma on laadittu suomenkielisenä osittain yhteisenä Savitaipaleen kunnan kanssa. Paikallisesti päätettävät asiat ovat opetussuunnitelmaan perustetekstien jälkeen kursiivilla ja suunnitelma on nähtävillä Pedanetissä. Oppilailla ja huoltajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön vanhempainilloissa, yhteisissä kokouksissa ja oppitunneilla. Opetusuunnitelmaa arvioidaan lukuvuosittain ja samalla asetetaan tavoitteet seuraavan vuoden lukuvuosisuunnitelmaan.

Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä esiopetuksen, kulttuuritoimen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä nuorisotyön kanssa. Paikallista ympäristöä ja osaamista on hyödynnetty opetussuunnitelmatyössä mahdollisimman paljon.


Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä käsittelevät osuudet on laadittu yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan kouluvuoden aikana, arvioidaan lukuvuositain Wilma-kyselyillä ja koulutyötä kehitetään saatujen tulosten perusteella. Arviointikohteet päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.

Lemin perusopetuksessa oppilaat opiskelevat vuosiluokittain etenevänä. Vuosiluokilla 1-6 opetus järjestetään tarvittaessa yhdysluokkaopetuksena, jos oppilasmäärät sitä vaativat. Perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokilla 1-6 vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuuunitelman perusteiden pohjalta. Vuosiluokilla 7-9 noudatetaan jakso-opetusta, jolloin eri oppiaineiden sisällöt jaetaan pääsääntöisesti oppiaineiden kursseiksi.

Yhdenvertaisuuslain mukainen koulukohtainen yhdenvertaisuussuunnitelma sisältyy opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelman saatavuus
Lemin opetussuunnitelma on julkinen Peda.net:ssä kaikille käyttäjille.

Opetussuunnitelman vuosittaiset tarkennukset
Koulut kommentoivat lukuvuoden kuluessa tarpeellisiksi katsomistaan opetussuunnitelman muutoksista suoraan tähän sähköiseen asiakirjaan. Sivistystoimenjohtaja työstää kommenteista esitykset sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi.

Lukuvuosisuunnitelma

Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista. Tiedottaminen hoidetaan julkaisemalla soveltuvat osat lukuvuosisuunnitelmasta koulun kotisivuilla ja tiedottamalla vanhempainilloissa ja Wilmassa.
Sivistyslautakunta vahvistaa koulujen lukuvuosisuunnitelmat syys-lokakuun kokouksessaan.

Koulutuksen arviointi ja jatkuva arviointi
Lemin kunnan ja koulujen itsearvioinnissa hyödynnetään kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Monipuolisuus ja osallisuus

Opetussuunnitelmaa päivitettäessä ja lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa järjestetään oppilaille ja huoltajille mahdollisuus osallistua työhön. Lemillä kiinnitetään huomiota oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin.
Opetussuunnitelman päivittäminen ja lukuvuosisuunnitelmien laadinta perustuu myös aktiiviseen yhteistyöhön kunnan eri toimialojen, lähikuntien, Eksoten ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Oppilaan oikeus - henkilöstön velvollisuus
Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista perusopetusta.
Lemin kunta huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä