* Huoltajan ja oppilaan kuuleminen

Kunnan OPS-sisältö

Kuulemismenettely (Muutettu 17.12.2019 Sivistyslautakunta)

Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä on kuultava oppilasta. Oppilas on asianosainen (HL 11§). On myös kuultava huoltajaa tai oppilaan muuta laillista edustajaa (HL 34§).
Oppilaan ja huoltajan kuuleminen edellyttää, että heille selvitetään etukäteen kuulemisen tarkoitus.
Kuulemisen tarkoituksena on antaa mahdollisuus kertoa oma mielipide tehtävästä ratkaisusta ja selvittää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Asiat selitetään oppilaalle ja huoltajalle ymmärrettävästi, ja oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Hallintolaki 434/2003


Kutsu kuulemiseen

Kutsu kuulemiseen esitetään tavalla, joka on todennettavissa jälkeenpäin. Huoltajien kanssa sovitaan sopiva viestintämuoto. Tiedoksiannon kuulemisesta voi lähettää tavallisella kirjeellä. Kirjeen katsotaan tulleen perille kahdeksassa päivässä sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kuulemisesta voidaan ilmoittaa myös sähköisenä viestinä (SähkASL 19§) esim. Wilman kautta. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedoksianto tehdään Wilmassa, tulee huoltajalta saada kuittaus tiedon saamisesta. Puhelimitse esitetty tiedoksianto ei ole todisteellinen. Kuulemisesta on ilmoitettava (HL 36§) molemmille huoltajille.

Kuulemisen toteuttaminen

Kuuleminen voidaan toteuttaa joko kirjallisesti tai suullisesti kuulemistilaisuudessa. Huoltajille annetaan riittävä määräaika (n. viikko) tutustua päätöksen perusteena oleviin asiakirjoihin (pedagoginen selvitys), kertoa mielipiteensä ja tuoda esille oman näkemyksensä päätöksen teon kohteena olevaan asiaan. Huoltajille on ilmoitettava, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista (HL 33§).

Kuulemistilaisuus (suullinen kuuleminen)

Kuulemisessa oppilaalle ja hänen huoltajilleen varataan tilaisuus keskustella asiasta opettajien kanssa ja suullisesti kertoa näkemyksensä. Halutessaan huoltaja voi käyttää avustajaa tai valtuuttaa kuulemistilaisuuteen asiamiehensä. Molempien huoltajien läsnäoloa ei edellytetä. Erityisen tuen prosessi etenee, vaikka huoltaja ei saavu kuulemistilaisuuteen tai ei halua lausua näkemystään.


Kirjallinen kuuleminen

Huoltaja ja oppilas voivat myös esittää näkemyksensä määräaikaan mennessä kirjallisesti. Oppilaan ja huoltajan esittämät näkemykset ja selvitykset kirjataan pedagogiseen selvitykseen (HL 42§).

Eriävät näkemykset

Koulun on yritettävä löytää yhteisymmärrys asiasta oppilaan ja huoltajan kanssa. Koululla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus jatkaa erityisen tuen prosessia oppilaan edun mukaisesti, vaikka huoltaja olisi sitä vastaan. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä siitä huolimatta, vaikka huoltaja ei tulisi kuulemistilaisuuteen tai haluaisi tulla kuulluksi. Kuuleminen ei siis tarkoita, että kuultavilta olisi saava suostumus menettelyyn.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä