LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Kunnan OPS-sisältö

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa huomioiden yhtenäisen oppimispolun koko perusopetuksen ajan. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

LAUKAA:

Lukuvuoden toimintasuunnitelmaan ja –arviointiin lukuun 10 (Henkilöstö) liitetään velvoite noudattaa OPSin toimintakulttuurin periaatteita opetus- ja kasvatustyössä, sekä kouluyhteisössä, arvioida niiden toteutumista ja omaa toimintakulttuuria, ja tehdä suunnitelma niiden toteutumisen parantamiseksi työyhteisötasolla.

Opetuksen järjestäjä edistää ja arvioi toimintakulttuurin periaatteiden toteutumista, sekä ohjaa ja resursoi kehittämistä ja koulutusta erityisesti seuraavia painopisteitä soveltaen:

- työyhteisöjä kehitetään jatkuvasti

- yhteistyötä edistäviä rakenteita vahvistetaan työyhteisöissä

- toimintakulttuuria arvioidaan jatkuvasti

- pienet koulut huomioidaan

- suunnitteluun järjestetään yhteistä aikaa

- huomioidaan moniammatillinen ja monialainen yhteistyöToimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.