LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille[1]. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.


[1] Perusopetuslaki 4 § 1 mom.

Kunnan OPS-sisältö

Oppilaat ja huoltajat ovat voineet osallistua arvokeskusteluun opetussuunnitelmaa valmisteltaessa yhteistyössä Laukaan sivistystoimen kanssa. Koulujen vanhempainilloissa tarjotaan mahdollisuus jatkaa tätä keskustelua huoltajien ja kouluhenkilöstön välillä. Oppilaskuntatyöskentelyssä käydään arvokeskustelua ottaen huomioon oppilaiden kehitystaso. Nuorten mielipiteitä edustaa myös nuorisovaltuusto. Kuntastrategian mukaisesti perusopetuksen keskeisiä tavoitteita ovat oppilaan ja henkilökunnan hyvinvointi sekä halu kehittyä yhteisöinä ja yksilöinä omia juuria ja perinteitä arvostaen. Laukaassa painotetaan perustaitoja ja -valmiuksia, jotta oppilas osaa asettaa tavoitteita, työskennellä pitkäjänteisesti ja kehittyä aktiiviseksi oppijaksi.

Koulussa tulee korostaa oppimisen iloa sekä kannustaa ja rohkaista oppilasta, jotta into myöhemmälle oppimisella säilyy korkeana. Erilaisuuden hyväksymiseen ja ihmisyyden kunnioittamiseen tähtäävälle eettisellä pohdinnalle on syytä varata aikaa. Koulun on toimittava ympäristöstä huolehtien, ja oppilaille on tarjottava mahdollisuus tutustua paikallisiin kestävän elämäntavan muotoihin.

Tiedollisten tavoitteiden ohella oppilasta ohjataan hänen ikätasolleen sopivalla tavalla vuorovaikutustaitoihin, hyviin tapoihin ja hyvään kaveruuteen. Oppimistaitojen oppimiseksi tarvitaan erityistä sinnikkyyttä, asioiden loppuunsaattamista, vastuun ottamista omasta työstä ja oppimisesta. Myöhemmässä opiskelussa välttämättömiä perustaitoja harjoitellaan alusta pitäen. Koulutyössä on keskeistä painottaa onnistumisia virheiden sijasta ja auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa.

Koulujen toimintasuunnitelman arvioinnissa tarkistetaan, että lukuvuoden toiminta vastaa perusopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä.