TVT-OPS 1.-9. lk

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Laukaan opetussuunnitelmassa

Tieto- ja viestintätekniset tiedot ja taidot ovat erottamaton osa oppimista ja täysivaltaista osallistumista nykypäivän tietoyhteiskunnassa. Opetussuunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintätekniikka on Laukaassa oppimisen kohde ja väline. Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmassa. Opittavia tietoja ja taitoja sovelletaan oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Opetuksen ja oppimisen tavoitteena on, että Laukaassa lapset ja nuoret oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa taitavasti, luovasti ja vastuullisesti.

Vuosiluokilla 0-2 keskitytään ikätasolle sopivien pelien, leikkien ja sovellusten avulla muodostamaan terve ja luonnollinen suhde tieto- ja viestintäteknologiaan. Vuosiluokilla 3-6 hajoitellaan tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksia ja käyttämistä oppimisen apuvälineenä. Vuosiluokilla 7-9 kehitetään valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan itsenäiseen ja luovaan käyttöön.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:

1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tavoitteiden toteutumista tukee perusopetuksen tietostrategia ja Laukaan tvt-opetuksen tukimateriaali.

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (L5) painotukset 1. ja 2. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...
 • osaa nimetä tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja tietää niiden käyttötarkoituksen
 • on tutustunut pääpiirteittäin keskeisten tieto- ja viestintätekniikan laitteiden käyttö- ja toimintaperiaatteisiin
 • osaa käyttää ohjatusti joitakin laitteita
 • osaa käynnistää ja sammuttaa tietokoneen ja tablet-laitteen
 • osaa etsiä, käynnistää ja sulkea tarvittavan ohjelman
 • osaa tallentaa oman tuotoksen sopivaan paikkaan ja avata sen uudelleen
 • osaa kopioida ja liittää tekstiä
 • osaa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa
 • osaa käyttää ohjatusti käytössä olevia oppimispelejä
 • tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin pelien ja leikkien avulla
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan
 • osaa ikätasoisten tekstien tuottamiseen ja käsittelyyn liittyvät näppäintaidot
 • osaa tuottaa yksinkertaisen kuvan

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...
 • tutustuu ohjatusti keskeisen hakupalvelun käyttöön yksinkertaisessa tiedonhaussa
 • osaa käyttää erilaisia ikätasoon sopivia työvälineitä oppimistehtävien suorittamiseen
 • on saanut mahdollisuuksia toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan avulla ideoitaan yksin ja ryhmässä

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • osaa hallita omaa käytöstään myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäessään
 • ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen
 • tarkoituksen ja käyttää niitä huolellisesti
 • osaa hallita omaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöään
 • osaa kiinnittää huomiota hyviin työasentoihin
 • ymmärtää ja hallitsee mediasisältöjen ikärajat ja niiden merkityksen

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...
 • on saanut kokemuksen jonkin oppimista tukevan ja ikätasolle sopivan yhteisöllisen palvelun käytöstä
 • tutustuu ohjatusti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vuorovaikutustilanteissa

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (L5) painotukset 3. ja 4. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...

 • aloittaa oppimisessa käytettävän pilvipalvelun ja oppimisympäristön käytön
 • osaa jakaa oman tuotoksen muille
 • omaa hyvät näppäintaidot ja hallitsee yleisimmät erikoismerkit
 • tutustuu ohjelmointiin ja algoritmiseen ajatteluun pelien, leikkien ja ikätasolle sopivien sovellusten avulla
 • hallitsee verkkoselaimen perustoiminnot
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan ja asettaa tavoitteita
 • osaa tuottaa ja muokata tekstejä yksin ja yhdessä
 • osaa tuottaa ja käyttää opiskelussa tarvittavia muistiinpanoja sopivan sovelluksen avulla
 • osaa tuottaa ja muokata yksinkertaisia kuvia sekä liittää niitä omiin tuotoksiin
 • osaa yksinkertaisen äänenkäsittelyn
 • osaa toteuttaa ohjatusti yksinkertaisen ohjelmointitehtävän

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...
 • osaa käyttää keskeistä hakupalvelua erilaisten medioiden etsimiseen
 • osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • osaa vastata sähköiseen itsearviointiin
 • osaa dokumentoida ohjatusti oman oppimisprosessin
 • osaa laatia ohjatusti erilaista mediaa sekä tiedonhankintaa ja -käsittelyä sisältävän tuotoksen

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • tuntee tekijänoikeuksien alkeet
 • ymmärtää hyvän ja turvallisen verkkokäyttäytymisen merkityksen ja toimii sen mukaisesti
 • ymmärtää tietoturvan perusteita ja toimii niiden mukaisesti
 • osaa käyttää tuotoksissaan luvallisesti käytettävää materiaalia
 • osaa tarkastella omaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöään kriittisesti
 • osaa kiinnittää itsenäisesti huomiota hyviin työasentoihin ja sopivan mittaisiin työjaksoihin
 • toimii oppimisympäristössä vastuullisesti ja toiset huomioiden

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...
 • osaa lähettää ja vastaanottaa viestin verkossa
 • osaa käyttää jotain ryhmätyön tekemiseen sopivaa sovellusta oppimisen ja yhteistyön välineenä
 • osaa käyttäytyä verkossa hyvin ja toiset huomioiden
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta oppimisympäristössä

Tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen (L5) painotukset 5. ja 6. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...

 • osaa käyttää itsenäisesti erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita ja ymmärtää niiden toimintalogiikkaa
 • osaa ratkaista yksinkertaisia laitteisiin liittyviä teknisiä ongelmia
 • osaa käyttää itsenäisesti pilvipalvelua ja oppimisympäristöä
 • omaa sujuvat näppäintaidot
 • hallitsee verkkoselaimen edistyneemmät toiminnot
 • osaa käyttää itsenäisesti käytössä olevia oppimispelejä ja valita sopivan pelin oman oppimisstrategian perusteella
 • ymmärtää ohjelmoinnin ja algoritmisen ajattelun alkeita
 • tutustuu johonkin uuteen tieto- ja viestintäteknologiaan tai sen sovellukseen
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan ja asettaa tavoitteita
 • osaa tuottaa ja muokata kuvia, ään ja videota sekä liittää niitä omiin tuotoksiin
 • osaa toteuttaa yksinkertaisen animaation
 • osaa tuottaa sopivilla sovelluksilla yksinkertaisia kaavioita, diagrammeja ja ajatuskarttoja
 • osaa tehdä visuaalisia esityksiä
 • osaa toteuttaa itsenäisesti yksinkertaisen ohjelmointitehtävän, joka liittyy jotenkin oppijan omaan kokemusmaailmaan

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...

 • osaa käyttää keskeisiä hakupalveluita ja niiden edistyneempiä hakutoimintoja
 • osaa hankkia itse tietoa lomakkeiden ja kyselyiden avulla
 • osaa arvioida tietoa kriittisesti
 • osaa dokumentoida itsenäisesti oman oppimisprosessin
 • osaa laatia itsenäisesti erilaista mediaa sekä tiedonhankintaa ja -käsittelyä sisältävän tuotoksen

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • syventää tietämystään tietoturvasta ja tekijänoikeuksista
 • osaa tehdä tietoturvan kannalta hyviä ratkaisuja
 • osaayttäytyä vastuullisesti ja toiset huomioiden erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...

 • osaa käyttää vastuullisesti ikätasoon sopivia verkkoviestinnän sovelluksia itseilmaisun ja oppimisen välineenä
 • ymmärtää sananvapauden ja vastuullisen verkkoviestinnän periaatteet
 • on oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyen yhteydessä johonkin koulun ulkopuoliseen tahoon verkkoviestinnän keinoin

Tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen (L5) painotukset 7.-9. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...
 • osaa työskennellä sujuvasti käytössä olevissa oppimisympäristöissä ja käyttää oppijoiden käytössä olevia tietojärjestelmiä
 • osaa itse valita työskentelyyn sopivan työvälineen, -tavan ja sovelluksen
 • osaa hyödyntää itsenäisesti tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa
 • osaa jakaa oman tiedostonsa muille ja työskennellä niiden avulla yhdessä muiden kanssa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • opettelee ohjelmointikielen alkeita ja saa mahdollisuuksia harjoitella ohjelmointia osana eri oppiaineiden opintoja
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
 • osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista
 • osaa käytää sovellusten sisäänrakennettuja käyttöohjeita ja etsiä ratkaisuja yksinkertaisissa ongelmatilanteissa
 • osaa tuottaa kuvaa, ääntä, animaatiota ja videota sekä muokata niitä
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan, asettaa tavoitteita ja osaa kehittää itsenäisesti taitojaan
 • osaa käyttää laitteita, ohjelmistoja ja palveluita monipuolisesti ja soveltaen palvelun tarjoajasta riippumatta

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...

 • osaa suunnitella omaa tiedonhankintaansa ja valita siihen sopivat työvälineet
 • osaa käyttää tiedonhankinnassaan internetiä itsenäisesti, monipuolisesti ja turvallisesti
 • hallitsee tietokantojen käsittelyä
 • ymmärtää erilaisten hakupalveluiden toimintalogiikkaa
 • tuntee lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa
 • osaa etsiä itseä koskevia tietoja erilaisista julkisista palveluista
 • osaa ilmaista itseään monipuolisesti verkkoympäristössä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää
 • osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa ja noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään
 • osaa suojata omat laitteensa viruksilta, haittaohjelmilta ja muulta haitalliselta materiaalilta
 • osallistuu vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä sekä osaa käyttäytyä eettisesti sekä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkossa
 • tuntee tekijänoikeudet ja kunnioittaa niitä
 • osaa ilmaista itseään vastuullisesti verkkoympäristössä

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...
 • osallistuu työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
 • osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita
 • osaa viestiä kuvan ja videon avulla
 • ymmärtää kuvallisen viestinnän erilaisia käyttötapoja ja osaa suunnitella omaa viestintää
 • saadaan kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä
 • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä
 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne
 • käyttää itsenäisesti, sujuvasti ja vastuullisesti erilaisia verkkoviestinnän sovelluksia itseilmaisun ja oppimisen välineenä
 • tietää oikeutensa ja vastuunsa mediantuottajana ja kuluttajana
 • osaa arvioida ja kehittää omia viestintätyylejään
 • ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin

Tietotekniikan yhteinen opintokokonaisuus 7. ja 8. luokalla

Vuosiluokilla 7-8 kaikille oppijoille yhteisen tietotekniikan opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää oppijoiden valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan itsenäiseen, luovaan ja vastuulliseen käyttöön. Tietotekniikan opintokokonaisuudessa tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja sitä integroidaan tarvittaessa muihin oppiaineisiin ja koulun oppimiskokonaisuuksiin.

Tietotekniikkaa käytetään opetuksen eheyttämisen lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhönperustuvia opiskelujaksoja, joissa tietotekniikka on sekä oppimisen kohde että väline.

Oppijoiden taitoja kehitetään jatkumona tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman mukaisesti seuraavilla osa-alueille:
 1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.
 2. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 3. Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 4. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.
Vuosiluokilla 7-8 varmistetaan oppijoiden riittävä tietotekninen osaaminen, jotta he pystyvät käyttämään tietotekniikkaa luovasti, sujuvasti ja vastuullisesti oppimisen, työskentelyn ja itseilmaisun välineenä. Tietotekniikan oppimiskokonaisuuksien päätteeksi oppijat arvioivat omaa osaamistaan ja asettavat tavoitteita osaamisen kehittämiseksi.

Tietotekniikan opetuksen sisällöt ja tavoitteet 7. luokalla (0,5 vvt)

 1. Käyttötaidot ja käsitteet: oppija hallitsee keskeisten laitteiden ja tietoverkkojen käytön perusteet sekä ymmärtää keskeiset käsitteet
 2. Tiedonhankintataidot: oppija hallitsee edistyneen ja itsenäisen tiedonhankinnan
 3. Vastuullinen käyttö ja tietoturvataidot: oppija osaa toimia vastuullisesti verkossa, ymmärtää tietoturvan merkityksen ja osaa tehdä tietoturvan kannalta hyviä ratkaisuja
 4. Tuottamistaidot: oppija osaa itsenäisesti käyttää opiskelussaan keskeisiä käytössä olevia sovelluksia
Mahdollisuuksien mukaan tietotekniikan opintoja yhdistetään muihin oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Tietotekniikan opetuksen sisällöt ja tavoitteet 8. luokalla (0,5 vvt)

 1. Tietotekniikka oppimisen apuna: oppija saa valmiuksia omien henkilökohtaisten työskentelymenetelmien, laitteiden ja sovellusten valintaan ja käyttöön oppimisen välineenä, oppija kehittää itsenäisiä henkilökohtaisen tiedonhallinnan taitojaan
 2. Keskeiset ilmiöt, sovellukset ja teknologiat: oppija tutustuu johonkin keskeiseen tieto- ja viestintäteknologiseen ilmiöön (esim. sosiaalinen media)
 3. Valinnainen kokonaisuus: oppija soveltaa tietojaan ja taitojaan jossain soveltuvassa monialaisessa oppimiskokonaisuudessa

Tietotekniikan valinnainen opintokokonaisuus

Pitkä valinta

Tietotekniikan valinnaiskurssilla opiskellaan monipuolisesti työvälineohjelmien, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-, kuvankäsittely- ja videon editointiohjelmien käyttöä ja hyödyntämistä erilaisissa tehtävissä. Kurssi sisältää myös perustietoutta niin tietokoneen rakenteesta kuin alan kehitysnäkymistäkin, sekä ohjelmointia ja verkkojulkaisun tekoa. Kurssia voidaan hyödyntää yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa projektitöiden yhteydessä.

Kurssin tavoitteena on, että oppilas hallitsee opetettavien ohjelmien perustoiminnot hyvin ja osaa soveltaa tietojansa ja taitojansa niin, että pystyy käyttämään myös muita vastaavia ohjelmia.

Oppilas osaa myös hyödyntää tietoverkkoja tiedonhaussa ja on käynyt lävitse uuden

tekniikan mukanaan tuomia viestintämuotoja ja niihin liittyviä asiallisia toimintamalleja. Kurssin sisällöissä otetaan huomioon myös oppilaiden taidot, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

Lyhyt valinta

Kurssin sisältö on sama kuin pitkässäkin valinnassa, mutta tiivistetymmin oppilaiden taidot, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä