Muistio 13.9.2017

Muistio 13.9.2017

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu Muuruveden koululla ke 13.9.2017 klo 14-16
läsnä: koulun opettajat, erityisopettaja, rehtori, koulunkäynninohjaaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, vanhempainyhdistyksen edustaja ja oppilaskunnan hallituksen edustajat

Tämä muistio sisältää koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman vaatimat sisällöt.

Toimintatavat ja käytännöt
Avainkäsitteitä: kouluyhteisön ja –ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
kouluympäristön hyödyntäminen koulupäivän aikana yhteistoimintaan, kouluympäristö tapahtuminen järjestämispaikkana:
Vanhempainyhdistys, 4H, seurakunta, Kyläyhdistys, Jyske ym.
- yhteistyö ja sen kehittäminen
Yhteistyö koulun ja vanhempainyhdistyksen välillä toimii hyvin. Vanhempainyhdistyksen varainkeruu koulun hyväksi ja muu apu vanhemmilta on tärkeää koululle.
Kyläyhdistys tukee koulun toimintaa esim. antamalla koulun käyttöön kylätalon tilat ja auttamalla tilaisuuksien järjestämisessä.
4H ja seurakunta tarjoavat koulupäivän jälkeistä kerhotoimintaa.
Jyske auttaa aina pyydettäessä tapahtumien järjestämisessä.
Monet kyläläisistä ovat mukana monenlaisissa talkoissa koulun hyväksi edustamansa järjestön kautta ja myös henkilökohtaisesti.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa
siirtopalaverit (esikoulu-koulu, alakoulu-yläkoulu, opettajavaihdokset):

tiedonsiirtoluvan kysyminen 6 lk:n oppilaiden osalta oppimiskeskustelun (kolmikanta) yhteydessä
- yhteistyö ja sen kehittäminen

Omalla koululla tiedonkulku toimii sujuvasti keskusteluissa opettajalta opettajalle. Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden tiedot siirtyvät siirtopalavereissa ja tiedot välitetään yläkoulussa eteenpäin.


Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa
koulun työolot (välineistö, sisäilma, valaistus, ergonomia, piha-alueet):
Oppilaskunta on järjestänyt luokissa kyselyn, jossa on kyselty asioita, jotka toimivat hyvin, joissa on kehitettävää tai jotka pelottavat. Kyselyn tuloksista on kerätty useimmiten mainitut asiat.
Toimivia asioita: koulukyydit ei pelota, kiusaamista ei ole, kaikki tulee toimeen keskenään ja välitunnilla saa uusia kavereita
Kehitettäviä asioita: jalkapallokentälle maalit, sählymailoja lisää (mailoja on tullut nyt lisää), pururadan kunto, käyttäytyminen koulukyydeissä. Pelottavia asioita: koulukyydeissä pelottaa melu. Toiveita: lemmikkipäivä
Koulun ympäristön kehittämispalaverin jälkeen jalkapallokentän maalit poistettiin, koska ne eivät olleet turvallisia. Uusien maalien hankinta on työn alla. Kenttä kuuluu koulun tiloihin, joten sille ei ole virallista kunnossapitäjää. Kunnossapito hoituu talkoilla. Olisi hyvä, jos jalkapalloa voisi pelata kentällä eikä piha-alueella. Pururadan kunnosta ja kunnossapidosta on keskusteltu, mutta jatkotoimenpiteistä ei ole tietoa.

Jokainen opettaja ottaa koulukyydit puheeksi omassa luokassaan, jotta käyttäytyminen koulukyydeissä olisi asiallista.

Koulun fyysisiin työoloihin ollaan tyytyväisiä.

AV-välineiden hoitotyöstä ja tietotekniikkavastaavan työstä huolehtiva henkilö
Pasi Seppänen on koulun atk-vastaava. Laitteita (tabletit ja näppäimistöt) on riittävä määrä; tablettitelineitä tarvittaisiin lisää.
ryhmäkoot
Liikuntaryhmässä 3., 4. ja 6. luokka yhdessä (26 oppilasta) on isot tasoerot oppilaiden välillä. Avustajaresurssia siirretään nyt tukemaan tätä ryhmää 18.9.2017 alkaen.

pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma, uhkasuunnitelma, henkilökunnan käsikirja, KivaKoulu; käyty läpi syyslukukauden 2017 alussa
- yhteistyö ja sen kehittäminen


Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

yksilöllinen/yhteisöllinen terveysneuvonta

Koululääkärin tarkastuksia järjestetään tarpeen mukaan. Joka vuosi jokaisen oppilaan tulisi käydä terveystarkastuksissa, laajemmissa tarkastuksissa 1. ja 5. luokalla. Lääkärintarkastukset ovat lukuvuoden alussa. Tarvetta olisi hammashoidon valistukseen. Terveydenhoitaja pyytää suuhygienistiä käymään koulussa vierailulla.

Yhteistyö yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon välillä
psykologipalvelut:
Psykologi käy koululla tarvittaessa. Tarvittaessa otetaan koulusta yhteyttä soittamalla. Ennen tutkimuksiin lähettämistä on ensisijaisesti kokeiltava koulun omia tukitoimia. Huolitapauksissa yhteys ensin kotiin. Tutkimuksiin lähetettävä oppilas tulee olla vähintään tehostestetussa tuessa. Tutkimuspyyntöjen eteneminen saattaa kestää.
kuraattoripalvelut:
Tiedonkulku toimii. Yhteistyö kotien ja koulun välillä toimii matalalla kynnyksellä. Kun huoli herää, ensin ollaan yhteydessä koulusta kotiin. Jos tarvitaan kuraattorin apua, huoltajalta pyydetään lupa yhteydenottoon kuraattorille. Keskusteluun tulee päästä 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Kiireellisyyden harkitsee kuraattori tai psykologi. Oppilaan omasta aloitteesta oppilas voi keskustella kuraattorin kanssa ilman huoltajan suostumusta.

-yhteistyö ja sen kehittäminen

Järjestyssäännöt
päivitetty marraskuussa kuulemalla koulun henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja yhteisöllinen OHR, ja päivitetty huhtikuussa 2017 kuulemalla yhteisölllinen OHR

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Vanhemman vastuulla on ilmoittaa jo ensimmäisenä päivänä. Jos poissaoloilmoitusta ei tule, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Poissaolojen seuranta Wilmassa.
Poissaolojen anominen: 1-3 pv oma opettaja myöntää luvan, pidemmälle poissaololle apulaisjohtaja tai rehtori
Sijaiselle ohjeistus tiedossa olevista poissaoloissa ja poissaolojen seurannasta.

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Tapaturmista yms. annetaan ohjeistus oppilaille luokissa ja lukuvuositiedotteessa vanhemmille.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
asiallinen valistus luokka-asteen mukaisesti

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Iltapäiväkerhon ohjaajat valvovat kuljetusoppilaita odotusaikana.
Koulumatkat ovat kouluaikaa.
Pitkään kuljetusta odottavat oppilaat ovat iltapäiväkerholaisten mukana.
Koulumatkakäyttäymiseen kuljetuksissa kiinnitetään huomiota. Asiasta puhutaan luokissa ja vanhempainillassa. Koteihin otetaan yhteyttä tarvittaessa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Koululla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Koulu on mukana KivaKoulu -ohjelmassa.
Koululla on suunnitelma kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyyn (päivitetty syksyllä 2017).

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Kriisitilanteiden hallinta: on päivitetty, rehtori toimittaa koululle päivitetyn version
Uhkasuunnitelma
Pelastussuunnitelma
Kriisiryhmän puhelinyhteystiedot laitetaan kriisisuunnitelman liitteeksi.

Muuta kokouksessa esille tullutta:

Edelleen vanhempia, joita Wilma-viestit eivät tavoita, sillä vanhemmat eivät ole kirjautuneet wilmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä