Arviointi

Arviointi

Arviointi ja oppimiskeskustelut


Todistukset / numerot

Väliarviointi (joulutodistus)

 • Vuosiluokilla 1 – 6 oppimiskeskustelu
Lukuvuositodistus (koko lukuvuoden todistus)
 • Vuosiluokilla 1 – 2 sanallinen
 • Vuosiluokilla 3 – 6 numeroarviointi
Käyttäytymisen arviointi (erilliset kriteerit, 8 on hyvä käytös)
 • Vuosiluokilla 1 – 4 sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteeseen
 • Vuosiluokilla 5 – 6 numerolla ja sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteeseen
Nivelvaihearviointi
 • 2. luokan lukuvuositodistuksen liitteeseen kirjataan oppilaan vahvuuksia oppijana, mikä vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Liitteeseen kirjataan tarvittaessa myös oppilaan tarvitsema ohjaus ja tuki.
 • 6. luokan lukuvuositodistuksen liitteeseen kirjataan kuvaus oppilaan työskentelytaitojen ja oppimistaitojen kehittymisestä. Tämän tavoitteena on oppilaan oppimismotivaation tukeminen.


Arviointi tulee perustua jatkuvaan näyttöön. Sen on oltava monipuolista, yhtenäistä sekä tasapuolista kaikille oppilaille. Perusteet arvioinnille tulee selvittää oppilaille, jotta he ovat tietoisia millä perusteella suorituksia arvioidaan. Arvioinnilla tuetaan tavoitteiden toteutumista ja huoltajalle se antaa tietoa oppilaan edistymisestä opinnoissa. Arviointi auttaa huoltajaa tukemaan oppilasta opinnoissa, sekä kasvussa ja kehityksessä. Vanhemmat ovat mukana oppimiskeskustelussa, jossa mm. oppilaan asettamien tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

OPPILASARVIOINTI:

Formatiivinen arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta: havainnointia, käsitteellistämistä, ohjaamista ja oppimisen sanallistamista. Tavoitteena on realistisen palautteen antaminen kannustavasti sekä oppilaan itsetunnon kehittäminen. Kolmen k:n sääntö; kuuntele - keskustele - katsele. Ollaan läsnä oppilaalle. Annetaan välitöntä palautetta.

Itsearviointi

Oppilaan pitää olla selvillä omista tavoitteistaan, jotta hän voi arvioida oppimistaan. Tavoitteita asetetaan myös kirjallisesti opettajan ohjaamana. Itsearviointimuoto tulee suhteuttaa oppilaan ikä- ja kehitystasoon (muutakin kuin sanallista arviointia, pienille hymynaamat ym.). Oppilaan tulee käydä itsearviointia läpi myös huoltajien kanssa. Koululla voi olla valmiina luokkien käyttöön erilaisia itsearviointivälineitä (sähköiset ja paperiversiot). Itsearvioinnin tulee olla jatkuvaa (muutakin kuin oppimiskeskusteluun liittyvää) ja vähintään kirjallisissa suorituksissa. Oppilaat voidaan osallistaa itsearvioinnin suunnittelussa. Jokainen opettaja on velvollinen toteuttamaan oppilaiden itsearviointia omassa opetuksessaan valitsemallaan tavalla.

Jatkuva palaute

Arvioinnin tulee olla omaa oppimista reflektoivaa. Arvioinnin on oltava rohkaisevaa ja kannustavaa. Arvioinnin tavoite on luoda oppilaalle käsitys itsestä oppijana. Arviointi on väline luottamuksen syntymiseen arvioijien välillä (joskus opettaja-oppilas, joskus oppilas-oppilas). Arviointi on molemminpuolista ja vuorovaikutteista.

 1. Oppiainekohtainen jatkuva arviointi
 2. Käyttäytymiseen liittyvä jatkuva arviointi
 3. Työskentelyyn liittyvä jatkuva arviointi

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on toteutettava niin, että oppilaat eivät loukkaa toisiaan ja opettajan ohjattava palautteen antoa. Vertaisarvioinnissa tehdään kysymyksiä ja kehitysehdotuksia arvioitavasta työstä ja annetaan rakentavaa palautetta, esim. oppilaat voivat arvioida, mitä hyvää on toisen oppilaan työssä tai miten ennalta sovitut tavoitteet ovat arvioitavassa työssä täyttyneet.


Vertaisarviointia voi käyttää myös oppimisprosessin aikana. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on auttaa oppilasta tiedostamaan omat vahvuutensa ja se, mitä hänen tulisi kehittää. On tärkeää myös ehdottaa, miten hän voi parantaa suoritustaan.

Oppilaat antavat vertaisarviointia toisilleen myös työskentelytaidoista, esim. pyytävät toista antamaan työrauhan tai, että oppilaat arvioivat toistensa työskentelyä jonkin oppitunnin aikana tai ryhmätyössä. 


Käytännön tapoja formatiiviseen arviointiin:
1-2 –luokat 
-Liikennevalon väreillä esim. arviointiviuhka, jossa myös naamat, jotka kuvaavat osaamista. Viuhkat oppilailla pulpeteissa. Kysytään esim. päivän päätteeksi. Voidaan kysyä miten asiat opittiin tai myös vaikka että oliko kiva päivä.

-Itsearviointilomake oppimisjaksosta. Voi laittaa kansioon tai liimata vihkoon. 

- Esim. A4-vihko, johon liimataan oppilaan tuotoksia.

3-6 -luokat
- sanallista palautetta annetaan säänöllisesti ja oppilaat kertovat annetusta palautteesta kotona (oppilaiden vastuuttaminen) 

- oppimiskeskustelussa arviointia käydään vanhempien kanssa läpi. 

- oppilaan oman tuotoksen dokumentointi (mm. itsearviointi), vertaisarviointi, tiimioppiminen.

Kaikilla luokka-asteilla:

Opetusjakson alussa käydään oppilaiden kanssa läpi tavoitteet ja sisällöt sekä arviointitavat huomioiden oppilaiden ikäkausi ja oppiaine. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä:

 • näytöt
 • tiedonhaku eri menetelmin
 • jatkuva näyttö
 • yksilö- tai ryhmätöiden tuotokset
 • työskentelytaidot
 • suulliset kokeet
 • kirjalliset kokeet

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä