1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut kaupungin linjausten mukaisesti. Johtamista kehitetään ja tuetaan pitkäjänteisellä johtamisosaamiskoulutuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään ja henkilöstö perehdytetään siihen.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Sari Ihalainen 044 718 4018

Koulun johtamisen toimenpiteet

Maaninkajärven koulun rehtorina toimii Martti Kettunen ja apulaisjohtajana toimii luonopettaja Marita Ruuskanen, yläkoulun vastuuopettajana rehtorin poissaollessa toimii lehtori Asko Linnakoski. Johtoryhmän muodostavat rehtorin ja apulaisjohtajan lisäksi englannin kielen lehtori Anne Tarvainen, luokanopettaja Marjut Niemelä ja matemaattisten aineiden lehtori Asko Linnakoski.

Maaninkajärven koulun vahvuutena on ammattitaitoinen sekä aloitteellinen ja oma-aloitteinen henkilökunta. Koulun vahvuus on myös edelleen kehittyvä keskusteleva työkulttuuri.Pedagogiikan, koulun hallinnon ja arjen toimintatapojen kehittämisen ohella panostetaan jatkossakin yhtenäiskoulun arjen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Koko koulun yhteiset kokousajat sovitaan lukukausittain etukäteen ja kokouksia on noin kahden viikon välein keskiviikkoisin sovitulla kokousajalla klo 8 - 9. Ys-aikaa käytetään kokousviikkojen välillä kuluvana lukuvuonna yhteiseen koulun kehittämistyöhön, monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, oppilasarviointiin paneutumiseen, aineiden ja aineryhmien välisen yhteistyön kehittämiseen, opetussuunnitelman avaamiseen, TVT-opetussuunnitelmaan sekä opettaja- ja luokkatasokohtisiin vaatimuksiin perehtymiseen ja ala- ja yläluokkien omiin työkokouksiin. Rehtori ja apulaisjohtaja ohjeistavat ys-ajan käytön kirjaamisen.

Johtoryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Rehtorin poissaollessa lähiesimiehenä toimii apulaisjohtaja ja tarvittaessa opettajien yhteyshenkilönä toimivat johtoryhmän opettajajäsenet Anne Tarvainen ja Asko Linnakoski yläkoulun puolella ja Marjut Niemelä alakoulun puolella. Johtoryhmän jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Lukuvuoden 2017 - 2018 suunnittelupäivänä on sovittu myös opettajakunnan kesken lisätehtävistä ja vastuualueista, jotta koulun toiminta on mahdollisimman sujuvaa, oppilaiden hyvinvoinnista huolehditaan ja henkilöstöllä on parhaat mahdolliset olosuhteet työn tekemiseen.

Koulun sisäinen säännönmukainen tiedottaminen perustuu kokousten lisäksi perjantaina kaikille kouluyhteisön työntekijöille toimitettavaan seuraavaa viikkoa koskevaan viikkotiedotteeseen, jota tarvittaessa päivitetään alkuviikon aikana. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen seuraamaan tiedottamista ja tarvittaessa täydentämään sähköisesti jaettua viikkotiedotetta. Lukukauden ja lukuvuoden tasolla pidetään ajan tasalla vuosikalenteria, johon merkitään koulua koskettavat tapahtumat. Koulun viestintäsuunnitelma päivitetään alkanutta lukuvuotta varten.

Yhteydenpito oppilaiden huoltajiin tapahtuu Wilman kautta ja puhelimitse, alakoulussa on järkevää käyttää myös kotiin lähetettävää kirjallista tiedotetta. Koko koulua koskettavista asioista tiedotetaan myös peda.netin välityksellä. Henkilökuntaa kannustetaan ajantasaiseeen ja luontevaan yhteydenpitoon oppilaiden huoltajiin vanhempainiltojen, oppimiskeskustelujen ja muiden henkilökohtaisten tapaamisten ohella. Koulun lukuvuositiedote päivitetään vuosittain ja se löytyy koulun kotisuvulta peda.netistä.

Koulun toimintakulttuuria, tiedottamista ja arkipäivän sujuvuutta edistäviä toimintatapoja sekä jokaisen kouluyhteisön jäsenen osallisuutta kehitetaan edelleen, tavoitteena mahdollisimman sujuva ja parhaat työskentelymahdollisuudet ja työhyvinvoinnin tarjoava koulun arki.

Opetussuunnitelmatyö jatkuu kuluvana lukuvuonna erityisesti valinnaisaineiden ja oppilasarvioinnin työstämisellä, oppiainekohtaisen opetussuunnitelman avaamisella sekä TVT-opetussuunnitelman vaatimuksia kirkastamalla. Maaninkajärven koulun toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjen käyttöä kehitetään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Jo edellisenä lukuvuotena toteutunut yhteistyö Neulamäen koulun kanssa jatkuu sekä ylä- että alaluokilla ja yhteinen liikunta/monialainen oppimiskokonaisuus alaluokkien puolella koulujen välisine oppilasvaihtoineen on jo toteutettu.

Ys-ajan käyttö lukuvuonna 2017 - 2018
8.8.2017 Veso 6 tuntia
9.8.2017 Veso 6 tuntia
29.8.2017 Maaninkajärven ja Neulamäen koulujen yhteistyöpäivän suunnittelu
6.9.2017 Vanhempainilta, 7.-luokat
14.9.2017 Kuljetusoppilaiden vanhempainilta
29.9.2017 Kodin ja koulun päivä, suunnittelu
8.11.2017 Maailman suurin vanhempainilta, suunnittelu, toteutus luokkataso- sekä aineryhmissä
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu lukuvuoden aikana
Kevälukukausi 1/2-veso CAF-arviointi
Kevätlukukausi 1/2-veso tulevan lukuvuoden suunnittelu
Luokkatasojen ja aineryhmien väliset tapaamiset lukuvuoden aikana
Vanhempainillat lukuvuoden aikana

Ys-ajan käytön seuranta opettajakohtaisesti rehtorin ja johtoryhmän linjaamalla tavalla.

ViestintasuunnitelmaMJ1718(1).doc

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä