6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Vuosiluokilla 1 - 6 noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa. Uusi opetussuunnitelma otetaan tuntijaon ja oppiainesisältöjen osalta käyttöön porrastetusti:
- 7. luokan osalta 1.8.2017
- 8. luokan osalta 1.8.2018
- 9. luokan osalta 1.8.2019

Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1 - 12 mukaiset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön kaikilla luokka-asteilla 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Ennen uuden opsin mukaista tuntijakoa käytössä on valtioneuvoston asetukseen 20.12.2001 perustuva tuntijako.

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan niiden laajuudet ja mukana olevat oppiaineet sekä oppilaiden osallisuus. Lisäksi kuvataan monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen.

Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Perusopetuksen ohjeita ja lomakkeita.

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Sari Ihalainen 044 718 4018

Koulun toimenpiteet

Yhtenä edellisen lukuvuoden toiminnan ja kehittämisen painopisteenä oli järkevien ja luontevien toimintamallien kehittäminen ja toiminta nimenomaan yhtenäiskouluna. Tavoitteena oli luonnollisesti oppilaan koulutyön ja koti - koulu-yhteistyön sujuminen, mutta myös koulun arjen toimintojen sujuvuus, arjen käytäntöjen luominen ja opettajan ja koulunkäynnin ohjaajan kannalta mielekkäiden työskentelyolosuhteiden luominen. Luotuja toimintamaaleja, tiedottamis- ja kokouskäytäntöjä sekä oppilahuollon toimintamallia kehitetään edelleen alkaneena lukuvuotena.

Monialaisina oppimiskokonaisuuksina toteutetaan syyslukukaudella yläluokilla Suomi100-kokonaisuus, joka huipentuu koko yhtenäiskoulun itsenäisyyspäivän juhlaan ja alaluokilla luontoa-, lähiympäristöä, liikuntaa ja kulttuuriperintöä sisältävä kokonaisuus, jonka toteuttamiseen osallistuvat Neulamäen koulun alaluokkien oppilaat opettajineen. Yläluokkien monialainen oppimiskokonaisuus kattaa kaikki oppiaineet, varsinaiseen oppilaiden ryhmätyöskentelyyn käytetään puoli työpäivää ja esittämiseen ja ravioinnin suorittamiseen erikseen varattava aika. Monialaisen kokonaisuuden tuotokset toimivat myös aineistona ja näyttelynä itsenäisyyspäivän juhlassa. Arviointiin osallistuvat oppilaat sähköisellä palautteella ja opettajakunnan arviointi painottuu prosessiin. Kevään oppimiskokonaisuudet päätetään lukuvuoden aikana.

Oppilaskunta laatii ja toteuttaa lukuvuoden aikana kyselyn, jolla kartoitetaan koulukiusaamista, oppilaiden kouluyhteisön viihtyvyyteen ja kuulluksi tulemiseen liittyviä toiveita ja ehdotuksia sekä luokkien työrauhaa koskevaa tilannetta toimenpide-ehdotuksineen. Oppilaskunnan laatima kysely toimii myös tiedonkeruuna yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tarpeisiin. Aiemminkin mainittua oppiainekohtaista arviointikeskustelua painotetaan lukuvuoden alkuun tavoitteiden asettamiseen ja opiskelun ohjaamiseen ja arvioinnin yhteydessä käytävä keskustelu voi jäädä suppeammaksi. Vanhempainyhdistyksen ja oppilakunnan edustajat ovat mukana suunnittelemassa oppilashuollon lukuvuoden toimintaa ja arvioimassa keväällä toteutunutta.

Lukuvuoden aikana TVT-tekniikan käyttö opetuksessa ja oppimisessa laajenee, kun kaikilla opettajilla on henkilökohtainen tietokone, kaikille suunnattua koulutusta O365- ja PedaNet-ympäristöön tarjotaan jo toista vuotta ja syksyn veso-päivistä yhtenä puolikkaana paneudutaan oppilaiden ja opettajien TVT-taitotasovaatimuksiin . Digitutorin resurssi jaetaan mahdollimman tasaisesti, jotta ryhmän opettajan pedagoginen osaaminen ja digitutorin/mentorin anti tulevat kaikkien oppilaiden ja opettajien hyödyksi.

Kuluvana lukuvuotena paneudutaan opetussuunnitelman ainekohtaisten osuuksien avaamiseen sekä sisältöjen jakoon vuosiluokille. Kun viimeiset pitkäkestoisen arviointikoulutuksen jaksot ovat vastuuhenkilöiltä ohi, käytetään puolen päivän vesokoulutus vielä oppilasarvioinnin avaamiseen. Koulun sivuille on laadittu tuntijakojen ohella tietopaketti huoltajille ja opettajille arviointitavoista vuosiluokittain sekä avattu arviointiperusteita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä