Koulukuljetukset

KOULUKULJETUKSET

Koulukuljetusten periaatteet perusopetuksessa

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaan koulumatkat järjestetään lähikouluun. Koulukuljetusta ei tarvitse erillisesti hakea:
  • esi- tai perusopetuksen 1-2-luokkalaisen koulumatka on yli kolme (3) kilometriä
  • perusopetuksen 3-9-luokkalaisten ja lisäopetuksessa olevien oppilaiden koulumatka on yli viisi (5) kilometriä

 Mikäli koulumatka on alle 3 tai 5 km, huoltajalla on mahdollisuus hakea erillisellä koulukuljetushakemuksella koulukuljetusta seuraavin perustein:

  • koulumatka on vaarallinen (matkojen vaarallisuudesta on lautakunnan päätös)
  • oppilaan terveydellisistä syistä, jolloin kuljetus myönnetään vuosiluokkien 0-6 oppilaille lääkärin lausunnon perusteella, mikäli perusteluna on oppilaan sairaus/diagnoosi muista syistä koulupsykologin/koulukuraattorin tai esiopetusoppilaiden osalta konsultoivan erityislastentarhanopettajan lausunnon perusteella
  • vuosiluokkien 7-10 oppilaille vain lääkärin lausunnon perusteella

Huom. erityisen tuen päätös/joustoluokka ei automaattisesti oikeuta koulukuljetukseen. Lasten vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti lapsen kuljettamisesta erityispäivähoitoon.

Koulumatka mitataan kotiportilta kouluportille lyhintä mahdollista jalankulkukelpoista reittiä käyttäen. Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta. Oppilaan itse kuljettava matka koulukuljetusreitin varteen voi olla enintään kolme kilometriä. Mikäli koulukuljetusoikeutta haetaan sivutien osuudelle koulumatkan rasittavuuden, pituuden tai vaikeuden perusteella, hakemukseen tulee aina liittää asiantuntijalausunto, jota käytetään apuna päätöksenteossa. Lausunto ei kuitenkaan velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen. Perumatta jätetty tai aiheeton kuljetus voidaan periä huoltajalta.

Huoltajien tehtävänä on huolehtia lapsen saattamisesta kunnan järjestämään kuljetukseen sekä tukea lapsen kodin ulkopuolella tapahtuvaan liikkumiseen liittyvää itsenäistymistä.

Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille koulumatkat korvataan kotiosoitteesta em. perustein ainoastaan lähikouluun, johon oppilas vakituisen osoitteensa mukaan kuuluu (osoite, jossa väestörekisterilain mukaan kirjoilla).

Mikäli oppilas käy huoltajan pyynnöstä muuta kuin lähikoulua, oppilaaksi ottamisen edellytys on, että huoltaja vastaa koulukuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksia. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muualle kuin lähikouluun, mikäli kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset tai edullisemmat kuin omaan lähikouluun. Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus tapahtuu joukkoliikenteessä. Erillistä koulukuljetusta emme järjestä. Huoltajan on tässä tapauksessa haettava aina kuljetusta koulukuljetushakemuksella. Iltapäivätoimintaan osallistuvat koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat voivat käyttää jo olemassa olevia kuljetuksia silloin, kun niihin mahtuu. Erillisiä kuljetuksia ko. toimintaan osallistuville oppilaille kaupunki ei järjestä. Jos oppilas muuttaa Kuopion kaupungissa kesken lukukauden, hän voi jäädä entiseen kouluunsa siitä rehtorin erikseen päättäessä. Tällöin mahdolliset kuljetuskustannukset jäävät oppilaan huoltajan maksettavaksi. Lisäopetuksen ja työelämään tutustumisjakson aikana koulukuljetukset järjestetään (mikäli koulumatka ylittää 5 km) olemassa olevilla taksi- tai joukkoliikennevuoroilla, erillistä koulukuljetusta ei järjestetä. Tet-harjoittelun matkat maksetaan myös toiselle paikkakunnalle, mikäli matka on lyhyempi kuin oman kunnan harjoittelupaikkaan.


Tapaturman tai sairauden perusteella järjestettävät määräaikaiset kuljetukset

Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen vaaditaan lääkärintodistus, jossa on maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta.

Perumatta jätetty tai aiheeton kuljetus peritään huoltajalta. Kesken koulupäivän sattuneissa sairaustapauksissa kuljetuksen järjestää huoltaja, mutta jos se ei ole mahdollista, niin kuljetuksen järjestää koulu ja sen maksaa oppilaan huoltaja.

Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta noin tunnin aamuin ja/tai iltapäivisin, ei kuitenkaan enemmän kuin lain salliman määrän.

Mikäli oppilas käy huoltajan pyynnöstä muuta kuin lähikoulua, vapaa-ajan tapaturman tai sairauden perusteella määräaikaista maksutonta koulukuljetusta ei järjestetä. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään tarvittaessa. Yhteishuoltajuudessa olevalle oppilaalle koulumatkat korvataan ainoastaan kotiosoitteesta, jossa oppilas on väestörekisterilain mukaan kirjoilla.

Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika

odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Koulumatkaan käytettävän ajan laskemiseen käytetään muun muassa linja-autoliikenteen aikatauluja.

Waltti- matkakortti, matkahuollon kausikortti (2 matkaa/koulupäivä)

Jos oppilas rikkoo, kadottaa tai jättää palauttamatta kortin, huoltajalta peritään korttimaksu, Waltti- matkakortista 5,00 € ja Matkahuollon kausikortista 6,50 € + postikulut.

Koulukuljetushakemusten toimittaminen

Esiopetusoppilaiden huoltajat toimittavat esikoulukuljetushakemuksen päiväkotiin ja perusopetuksen oppilaiden huoltajat toimittavat koulukuljetushakemuksen koululle.

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi, kaisu.matinniemi@kuopio.fi, puh. 044 718 5145 päättää perusopetuksen ja esiopetuksen koulukuljetusten myöntämisestä silloin kun se perustuu harkintaan.


 
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä