Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu

Yhteisöllisyyttä, rehellisyyttä ja kunnioitusta

Toiminta-ajatus
Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä yhteiskristilliseen maailmankatso-
mukseen pohjautuvaa ilmaista esi- ja perusopetusta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Koulu ei tunnusta minkään yksittäisen kirkkokunnan oppeja, eikä opetuksemme ole uskonnollisesti tai poliittisesti sitouttavaa. Länsimai-
sen kulttuurin ja tieteen pohjalla vaikuttaa kristillinen perintö, jonka omaleimaisuutta ja kulttuurista merkitystä halutaan tuoda esiin. Kristillinen arvopohja näkyy ennen kaikkea koulumme toimintakulttuurissa ja muodostaa näin perustan koulun opetus- ja kasvatustyölle.

Kristillisessä koulussa oppilaat edustavat monia erilaisia uskonnollisia, kulttuurisia ja kielellisiä taustoja. Oppilaiden äidinkielten ja kulttuurien runsas kirjo opettaa taitoa kohdata erilaisuutta ja antaa aineksia maailmankuvan muodostamiseen. Opetuksen ja kasvatuksen avulla tuetaan jokaisen oppilaan identitettiä.

Opetussunnitelmamme noudattaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Koulumme arvot
Perusopetuksen arvoperusta on seuraava:
- Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvää opetukseen
- Ihmisyys, sivistys ja demokratia
- Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
- Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Näitä arvoja täydentämään on yhdessä oppilaiden ja teidän vanhempien kanssa valittu kun-
nioitus ja luottamus, rehellisyys, armollisuus, kiitollisuus sekä yhteisöllisyys ja turvallisuus. Näitä
arvoja pyrimme vaalimaan kouluyhteisössämme.

Painotukset
Kristillisyyden ohella toinen painotuksemme on liikunnassa. Lukujärjestyksissä tämä näkyy useana
liikuntatuntina sekä kerhotoiminnassa ja toimintakulttuurissa. Olemme mukana opetushallituksen
Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka puitteissa pyrimme lisäämään oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko opetus maksullista?

Ei ole. Toimintamme rahoitetaan valtion tuella. Iltapäiväkerhomaksu on kaupungin maksun määräinen.

Miten kristillisyys näkyy koulussa käytännössä?

Koulussa pidetään joka aamu aamunavaus, jossa on kristillinen sisältö. Luemme ruokailun yhteydessä ruokarukouksen ja laulamme kevätjuhlassa Suvivirren.

Lapsi kohdataan omana itsenään ja hänelle annetaan aikaa. Jokainen lapsi voi kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Korostamme arjen koulutyössä yhteisöllisyyttä, mikä toteutuu mm. erilaisissa yhteisissä teemapäivissä ja projekteissa. Meillä koko koulu tekee paljon asioita yhdessä.

Toimintakulttuurimme kulmakivenä ovat kristilliset arvot.

Opetetaanko uskontoa enemmän kuin muissa kouluissa?

Uskonnonopetusta on koulussamme valtakunnallisen tuntijaon minimituntikehyksen lisäksi alakoulussa yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Myös yläkoulun luokilla 8 ja 9 on koulukohtaisena kaikille oppilaille kuuluvana uskonnon syventävä kurssi, jonka laajuus molemmilla vuosiluokilla on yksi vuosiviikkotunti. Uskonnonopetuksessa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Pitääkö oppilaan olla jonkun seurakunnan jäsen?

Ei tarvitse. Edellyksenä kouluun hakemiselle on hyväksyä koulumme kristillinen arvopohja ja toimintakulttuuri, mutta oppilaan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

Koulu toimii yhteiskristillisellä periaatteella. Koulun tulkinta kristillisyydestä kunnioittaa erilaisia kristillisiä näkemyksiä, eikä koulu edusta mitään tiettyä kristillistä suuntausta.

Miten yksityiset koulut eroavat kunnallisista kouluista?

Yksityiset koulut erottaa kunnallisista kouluista itsenäisempi hallintotapa ja kevyempi byrokratia. Koulullamme on valtioneuvoston myöntämä opetuslupa.

Opetus on Suomen kouluissa oppiaineiden sisällä hyvin yhdenmukaista. Kuopion kristillisen yhtenäiskoulun opetussuunnitelma on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen, mutta kristillisen arvomaailman painotuksella. Opetussuunnitelma on opetusministeriön tarkastama ja hyväksymä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä