Yhteisöllisyyttä, rehellisyyttä ja kunnioitusta

Toiminta-ajatus
Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä yhteiskristilliseen maailmankatso-
mukseen pohjautuvaa ilmaista esi- ja perusopetusta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Koulu ei tunnusta minkään yksittäisen kirkkokunnan oppeja, eikä opetuksemme ole uskonnollisesti tai poliittisesti sitouttavaa. Länsimai-
sen kulttuurin ja tieteen pohjalla vaikuttaa kristillinen perintö, jonka omaleimaisuutta ja kulttuurista merkitystä halutaan tuoda esiin. Kristillinen arvopohja näkyy ennen kaikkea koulumme toimintakulttuurissa ja muodostaa näin perustan koulun opetus- ja kasvatustyölle.

Kristillisessä koulussa oppilaat edustavat monia erilaisia uskonnollisia, kulttuurisia ja kielellisiä taustoja. Oppilaiden äidinkielten ja kulttuurien runsas kirjo opettaa taitoa kohdata erilaisuutta ja antaa aineksia maailmankuvan muodostamiseen. Opetuksen ja kasvatuksen avulla tuetaan jokaisen oppilaan identitettiä.

Opetussunnitelmamme noudattaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Koulumme arvot
Perusopetuksen arvoperusta on seuraava:
- Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvää opetukseen
- Ihmisyys, sivistys ja demokratia
- Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
- Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Näitä arvoja täydentämään on yhdessä oppilaiden ja teidän vanhempien kanssa valittu kun-
nioitus ja luottamus, rehellisyys, armollisuus, kiitollisuus sekä yhteisöllisyys ja turvallisuus. Näitä
arvoja pyrimme vaalimaan kouluyhteisössämme.

Painotukset
Kristillisyyden ohella toinen painotuksemme on liikunnassa. Lukujärjestyksissä tämä näkyy useana
liikuntatuntina sekä kerhotoiminnassa ja toimintakulttuurissa. Olemme mukana opetushallituksen
Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka puitteissa pyrimme lisäämään oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana.

Olemme mukana myös Opetushallituksen kielten oppimisen varhentamista koskevassa hankkees-
sa ja näin ollen koulussamme voivat opiskella englantia ja espanjaa jo esi- ja alkuopetusikäiset.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä