Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto
Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvä psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.Oppilashuoltoa totetutetaan ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä oppilashuoltona ja yksilökohtaisena oppilashuoltona. 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Kuopion kristillinen koulu noudattaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtesöllisen oppilashuolto-ohjausryhmän linjauksia. Koulumme oma yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa. Ryhmään kuuluu opettajia, koulun henkilökuntaa, oppilashuollon henkilökuntaa sekä vanhempien ja oppilaiden edustajat.  

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologin ja -kuraattorin palveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Monialaisuus tarkoittaa sitä, että oppilashuoltoon osallistuu eri alan opettajia tai muuta oppilashuollon henkilökuntaa. 

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Huoltajat tai oppilas itse voivat tarvittaessa varata ajan koulupsykologille, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Usein aikaa varataan myös yhdessä opettajan kanssa.


Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut

Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksessa ja kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä. Koulupsykologi ja koulukuraattori kuuluvat koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.


Koulukuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio) tai kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät tarvittaessa myös työparina. Lapselle ja nuorelle mietitään ja sovitaan yhdessä huoltajan kanssa tarvittava tuki. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden lasten ja nuorten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Yhteydenotto voi tulla myös esimerkiksi opettajan tai terveydenhoitajan kautta. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset.


Kuraattori
Mari Volanen
044-718 4047
mari.volanen@pshyvinvointialue.fi


Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa erityispalveluihin, esimerkiksi silmälääkärille, koulupsykologille tai koulukuraattorille. Kouluterveydenhoito tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

Terveydenhoitaja on paikalla torstaisin Kristillisellä koululla klo 11 saakka ja sen jälkeen tavattavissa Neulamäen koululla. Terveydenhoitaja on tavoitettavissa Wilma-viestillä, puhelimitse 044 718 6471 tai sähköpostilla. 

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksissa, joiden ajankohdasta tiedotetaan perheitä Wilma-viestillä. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito. Muu sairaudenhoito esim. infektiotaudit ja kotipiirissä sattuneet tapaturmat hoidetaan tiimilääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Koululla on tapaturmavakuutus koulumatkoilla tai kouluaikana sattuneisiin tapaturmiin. Tällöin opettaja täyttää tapaturmailmoituksen ja huoltaja varaa ajan yksityiseen lääkäriin (koulun laskutussopimus Aava-lääkäriasemalle os. Leväsentie 3, p. 010 380 3860, Saaristokaupungin Lääkäriasemalle p. 044 705 5505 ja hammastapaturmissa Hammaslääkäriasema Hohde os. Koljonniemenkatu 2, p. 010 5050 830) tai voi mennä suoraan julkisen terveydenhuollon päivystykseenkin.

Mikäli vanhemmat käyttävät muuta yksityistä lääkäriasemaa kuin tässä mainitut, tulee kulut maksaa itse ja toimittaa tositteet koulun kansliaan maksua varten. Vakuutus korvaa kustannukset. 


Kouluterveydenhoitaja
Annika Taskinen 
044 7186471

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä