Kotouttaminen Suomessa

Kotoutumiskentän keskeiset toimijat

 • Maahanmuuttajien kotouttamiseen Suomessa osallistuu monia tahoja julkisen sektorin toimijoista järjestöihin ja yrityksistä yksityishenkilöihin.
 • Keskeiset kotouttamistoimijat ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset, TE-hallinto, kunnat sekä kolmannen sektorin toimijat eli erilaiset järjestöt ja yhdistykset.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamisasioiden johtamisesta. Sen vastuulle kuuluu kotouttamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen.
 • Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii Kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä. Osaamiskeskus kouluttaa maahanmuuttoalan ammattilaisia, levittää alan hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti, sekä koostaa tilasto- ja seurantatietoa maahanmuutosta.
 • Alueellisella tasolla ELY-keskusten tehtävä on tukea kuntia kotouttamisohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa. ELY-keskukset myös sopivat kuntien kanssa pakolaisten kuntapaikoista ja ohjaavat työ- ja elinkeinotoimistoja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä asioissa.
 • TE-palvelut vastaavat niiden maahanmuuttajien kotouttamisesta, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi. TE-palveluiden kotouttamispalvelut liittyvät suomen ja ruotsin kielen opintoihin ja erilaisiin työllistämistoimenpiteisiin.
 • Paikallistasolla kunnilla on päävastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Kunnat vastaavat alueellaan kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta.
 • Muut kuin TE-palveluiden asiakkaat saavat kotouttamispalveluita kunnalta. Palveluihin kuuluu mm. alkukartoitus, jossa käydään läpi maahanmuuttajan kokonaiselämäntilanne sekä palvelutarpeet, kotoutumissuunnitelma, johon kirjataan tarvittavat toimenpiteet kotoutumisen edistämiseksi ja suomen tai ruotsin kielen kielikurssi.
 • Keskeinen kotouttavia palveluita tuottava taho on myös kolmas sektori eli järjestöt ja yhdistykset. Monet niistä toimivat hyvin aktiivisesti kotouttamisen kentällä ja tarjoavat maahan muuttaneille kielikursseja, työllistävää toimintaa, mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön tai sosiaalisten verkostojen luomiseen jne.
 • Virallisten toimenpiteiden lisäksi kotoutumista edistetään myös arjen tilanteissa esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, harrastustoiminnassa tai työpaikoilla. Voidaan siis myös ajatella, että koko yhteiskunta kotouttaa eli edistää ja tukee maahanmuuttajan kotoutumista eri tavoin.
LINKIT
Kotoutumislain verkkokäsikirja
Kotoutumisen osaamiskeskuksen käsikirja kotouttamisalan toimijoille. Tietoa kotoutumisen ja kotouttamisen eri vaiheista.

Keskeiset kotouttamistoimet

 • perustietoa Suomesta: Perustietoa Suomesta -opas on tietopaketti suomalaisesta yhteiskunnasta
 • ohjaus ja neuvonta: infoa ja tukea
 • alkukartoitus: kartoitetaan elämätilanne, koulutustausta, työhistoria, kielitaito ja suunnitelmat
 • kotoutumissuunnitelma: kirjataan ne palvelut ja toimenpiteet, jotka edistävät suomen tai ruotsin kielen taidon oppimista sekä tarjoavat muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • kotoutumiskoulutus: suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä
 • muut kotoutumista edistävät toimenpiteet: esimerkiksi lasten ja nuorten kotoutumista edistävät toimenpiteet ja palvelut
LÄHDE
Kotoutumislain käsikirja, kotoutumista edistävät toimenpiteet
Kotouttamisen osaamiskeskus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä