5.Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

5.Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen käytännöt eri toimintamuodoissa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan

 • kehityksen ja oppimisen tuen järjestämistä ohjaavat paikalliset periaatteet ja käytännöt
 • maksutonta kuntouttavaa varhaiskasvatusta yli 2-vuotiaalle kehitysvammaiselle 25h/vk - varhaiskasvatusjohtaja
 • Lapsen tuen tarpeet huomioitava ryhmää muodostaessa ja ryhmäkoossa/ lisäresurssina
 • Lapsen avustamiseen liittyvät päätökset- varhaiskasvatusjohtaja/ sivistysjohtaja
 • lapsen tuen tarpeen arviointiin liittyvät käytännöt
 • lapsen ja lapsiryhmän havainnointia
 • --> tuen tarpeita arvioidaan tiimipalaverissa tarpeen mukaan
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu viimeistään 3kk hoidon alettua
 • kelton käynnit tarvittaessa ryhmässä havainnoimassa, konsultoimassa, kettu-testi
 • tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa: pedagogiset, rakenteelliset ja hyvinvointia tukevat järjestelyt
  • PEDAGOGISET järjestelyt
  • pienryhmätoiminta, kuvat, tukiviittomat, siirtymisten ja muiden päivittäistoimintojen järjestäminen lapsiryhmän kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi
  • RAKENTEELLISET järjestelyt
  • lapsiryhmän koko pienenetään tarvittaessa, jos ryhmässä lapsi, joka tarvitsee pidempi aikaista tukea
  • lapsiryhmään lisätään tarvitaessa henkilökuntaa esim. ryhmäavustaja
  • HYVINVOINTIA TUKEVAT järjestelyt
  • ryhmä tekee tiiviistä yhteistyötä moniammatillisesti, kelto käy pyydettäessä, lapsia kuntouttavien terapeuttien kanssa sovitaan yhteistyöstä ja käytännöistä (terapia-ajat, tilojen käyttö ym)
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelman rakenne ja sen laatimiseen ja arviointiin liittyvät käytännöt tuen aikana
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään syksyllä n. 3 kk kuluttua varhaiskasvatuksen aloituksesta jokaiselle lapselle huoltajien kanssa
 • keväällä lapsen vasu arvioidaan tiimin/perhepäivähoitajan toimesta. Sovitaan huoltajien kanssa arviointitavasta.
 • lasten ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön käytännöt tuen aikana
 • avoin yhteistyö tärkeää
 • tuonti- ja hakutilanteet päivittäin tärkeitä
 • lapsen vasu-keskustelun yhteydessä kirjataan tarvittaessa lapsen tuen tarpeet ja tavoitteet- liite, kelto mukana
 • moniammatilliset yhteistyöpalaverit yksittäisten lasten osalta tarvittaessa
 • monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
  • ryhmän lto/lh aina huolen ilmaannnuttua keskustelee lapsen huoltajien kanssa, sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja pyritään puuttumaan ja ratkaisemaan huoli yhdessä
  • jos huoli jatkuu, tiedotetaan edelleen huoltajia, pyydetään kelto havainnoimaan ja konsultoimaan
  • tiedotetaan huoltajia, kelto ohjaa lapsen/perheen tarvittaessa neuvolan tai perheneuvolan kautta tarvittaviin palveluihin
  • tiivis yhteistyö perheen ja varhaiskasvatuksen välillä, mukaan yhteisyöhön tulee mahdolliset terapeutit ym.
  • Järjestetään lapsen vasu-keskustelu, jossa tuen tarpeet, tavoitteet ja vastuut kaikille selvät
   • neuvola (4v. kyselylomake)
   • perheneuvola
   • erikoissairaanhoito
   • lastensuojelu
   • Reppu-tiimi
   • Kunta Lape- ryhmä (lapsiperheiden palvelut)
 • toiminta siirtymävaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytännöt varhaiskasvatuksen aikana ja siirryttäessä esiopetukseen
  • lapsen vasu siirtyy lapsen uuteen ryhmään huoltajien luvalla , tarvittaessa lto/ kelto järjestää arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri
  • esiopetukseen siirtyvistä ryhmä täyttää tiedonsiirtolomakkeen, jonka huoltajat lukevat ja allekirjoittavat.
  • Tarvittaessa järjestetään arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri lapsista, joilla tuen tarpeita

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustamispalveluihin sekä apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla.