2.Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

2.Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan

 • varhaiskasvatuksen järjestäminen
 • --> päiväkodissa ja perhepäivähoidossa
 • millaista on yhteistyö eri toimintamuotojen kesken
 • --> Yhteisiä henkilöstön koulutuksia
 • --> päiväkoti ja perhepäivähoito järjestää yhteisiä tapahtumia (esim. laskiaistapahtuma, metsäretki, liikuntapäivä)
 • --> tehdään yhteistyötä esiopetusryhmien kanssa
 • siirtymäkäytännöt osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
 • --> Lapsen vaihtaessa hoitoryhmää/-paikkaa lapsen vasu siirretään uuteen ryhmään ( vasu entisestä ryhmästä esimiehelle ja esimies toimittaa uuteen ryhmään ennen lapsen siirtymistä)
 • --> tiedonsiirtolomake esiopetukseen siirryttäessä (huoltajat ja kasvattaja täyttävät, kasvattaja toimittaa keltolle, kelto toimittaa esiopetusryhmiin toukokuun loppuun mennessä)
 • Yhteistyöpalaveri neuvolan kanssa tulevista esioppilaista (mukana neuvolan terveydenhoitaja, varhaiskasvatusjohtaja, kelto)- neuvolalla tiedonsiirtolupa huoltajilta
 • --> tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen (huoltajat ja esiopettaja täyttävät- esiopettaja toimittaa tulevalle alkuopettajalle)
 • --> Tarvittaessa aina arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri lasten kohdalla, joilla tuen tarpeita. Mukana huoltajat ,mahdolliset yhteistyötahot (avustaja, terapeutit), lto, kelto, -tuleva lto/opettaja
 • varhaiskasvatuksen arvoperusta ja sitä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat
 • --> Kaustisen kuntastrategian 2017 arvot:
 • Oikeudenmukaisuus ja rehellisyys (tasa-arvoisuus, avoimuus)
  Tuloksellisuus ja kestävä kehitys (panostuksilla mahdollisimman suuri tulos luontoa kunnioittaen)
  Luovuus ja rohkeus (uudistaa, tehdä päätöksiä, kokeilla)
  Yhteisöllisyys ja turvallisuus (toisista välittäminen, aktiiviset kylät, rikas ja monipuolinen harrastustoiminta, 3 sektorin toiminta)
 • Kaustisen perusopetuksen arvot (myös esiopetuksen arvot):
 • Oikeudenmukaisuus
 • Yhteisöllisyys
 • Vastuu
 • Kunnioitus
 • Kulttuuri-identiteetti
 • Tasa-arvo
 • Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset arvot:
 • Lapsuuden itseisarvo
 • Ihmisenä kasvaminen
 • Lapsen oikeudet
 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
 • Perheiden monimuotoisuus
 • Terveellinen ja kestävä elämäntapa
 • Kaustisen varhaiskasvatuksen arvot (myös esiopetuksen arvot):
 • Oikeudenmukaisuus
 • Kunnioitus
 • Luovuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Turvallisuus*
 • Tasa-arvo*
 • Lapsilähtöisyys
 • oppimiskäsitys ja sitä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat
 • Lasta kuunnellaan
 • Lapset itse keksivät leikkinsä - aikuiset ohjaavat tarvittaessa leikkiä
 • Riita- ja vaaratilanteissa aikuinen puuttuu aina- ohjaa lapsia toimimaan toisin
 • Arjen tilanteet ovat parasta oppimista
 • Lapsille ajankohtaisten leikkien tärkeys ( esim. linnanjuhlat, häät, hautajaiset)
 • Leikin kautta käydään läpi ja opitaan tunteita
 • Tutkiminen
 • Liikkuminen ( ulkona hyvät urheilu- ja liikkumismaastot)
 • Elämysten kokeminen
 • Ilmaiseminen (mitä ja miten lapset voisivat esittää: naamiaiset, lasten harrastukset ja vahvuudet esille: tanhuajat, soittajat --> lasten musikaalit,näytelmät)
 • Opitaan kaikilla aisteilla
 • pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus ja sitä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat
 • Kasvatus
 • arvojen, tapojen sekä normien siirtämistä seuraavalle sukupolvelle
 • Opetus
 • otetaan huomioon lasten taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet ja lasten yksilölliset tuen tarpeet
 • Hoito
 • fyysisten perustarpeiden huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä
 • Hoitotilanteet samanaikaisesti aina myös kasvatus- ja opetustilanteita
 • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät paikalliset painotukset sekä ne toimenpiteet, joiden avulla tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään
Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot
 • turvallisuus, hygienia, tunteet --> leikille aikaa, tilaa ja rauhaa, arjessa , positiivisen palautteen antamisen tärkeys
Monilukutaito ja viestintä- ja teknologinen osaaminen
 • esineiden - ja asioiden nimeämistä arjessa
 • viikko- ja päiväjärjestys kuvilla
 • tärkeää tasa-arvoinen mahdollisuus päästä käyttämään tietokoneita, valokuvaamista, videoiden tekoa
 • oman satukirjan tekeminen (sadutus, kuvitus)
 • kortti, kirje, kirjeenvaihto esim. toisen ryhmän kanssa
 • kuvat: tarinan kertominen, tosi-taru
 • sanattoman vietsinnän tulkinta (eleet, ilmeet, kehonkieli)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • huomioidaan toiminnassa suomalainen ja kaustislainen kulttuuriperinne (juhlat ruuat, askartelut)
 • huomioidaan toiminnassa perheiden eri kulttuuri- sekä uskonnolliset taustat (tarvittaessa järjestetään muuta toimintaa esim. ev.lut seurakunnan ohjelman lisäksi)
 • henkilöstö toimii avoimesti ja tasavertaisesti kaikkia lapsia ja perheitä kohtaan toimien itse mallina myös lapsille
 • hyvät käytöstavat huomioidaan päivittäisessä toiminnassa (esim. kiitos, ole hyvä, anteeksi)
Ajattelu ja oppiminen
 • mahdollistetaan erilaisia oppimiskokemuksia ja - ympäristöjä
 • mahdollistetaan leikki ja sille tarvittava aika
 • ollaan kiinnostuneita, kuunnellaan
 • vuorovaikutustaitojen harjoittelua, toisilta oppimista
 • tarjotaan turvallinen ympäristö, jossa lapsella mahdollisuus toteuttaa itseään
 • annetaan riittävästi aikaa lapsen omalle ajattelulle
 • vuodenaikojen ja juhlapyhien huomioiminen tärkeä
Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Poimitaan ideoita lapsilta - rakennetaan tavoitteellinen toiminta teeman ympärille
 • kun ideat lähtevät lapsilta, he sitoutuvat tekemiseen paremmin
 • tuotoksia esitellään huoltajille , lapsi ja kasvattajat saavat palautetta toiminnasta

Arvoperusta ja oppimiskäsitys sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon ja niitä syvennetään luvuissa, joissa käsitellään varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä kehityksen ja oppimisen tukea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä