2.Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

2.Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan

 • varhaiskasvatuksen järjestäminen
 • --> päiväkodissa ja perhepäivähoidossa
 • millaista on yhteistyö eri toimintamuotojen kesken
 • --> Yhteisiä henkilöstön koulutuksia
 • --> päiväkoti ja perhepäivähoito järjestää yhteisiä tapahtumia (esim. laskiaistapahtuma, metsäretki, liikuntapäivä)
 • --> tehdään yhteistyötä esiopetusryhmien kanssa
 • siirtymäkäytännöt osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
 • --> Lapsen vaihtaessa hoitoryhmää/-paikkaa lapsen vasu siirretään uuteen ryhmään ( vasu entisestä ryhmästä esimiehelle ja esimies toimittaa uuteen ryhmään ennen lapsen siirtymistä)
 • --> tiedonsiirtolomake esiopetukseen siirryttäessä (huoltajat ja kasvattaja täyttävät, kasvattaja toimittaa keltolle, kelto toimittaa esiopetusryhmiin toukokuun loppuun mennessä)
 • Yhteistyöpalaveri neuvolan kanssa tulevista esioppilaista (mukana neuvolan terveydenhoitaja, varhaiskasvatusjohtaja, kelto)- neuvolalla tiedonsiirtolupa huoltajilta
 • --> tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen (huoltajat ja esiopettaja täyttävät- esiopettaja toimittaa tulevalle alkuopettajalle)
 • --> Tarvittaessa aina arviointi- ja tiedonsiirtopalaveri lasten kohdalla, joilla tuen tarpeita. Mukana huoltajat ,mahdolliset yhteistyötahot (avustaja, terapeutit), lto, kelto, -tuleva lto/opettaja
 • varhaiskasvatuksen arvoperusta ja sitä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat
 • --> Kaustisen kuntastrategian 2017 arvot:
 • Oikeudenmukaisuus ja rehellisyys (tasa-arvoisuus, avoimuus)
  Tuloksellisuus ja kestävä kehitys (panostuksilla mahdollisimman suuri tulos luontoa kunnioittaen)
  Luovuus ja rohkeus (uudistaa, tehdä päätöksiä, kokeilla)
  Yhteisöllisyys ja turvallisuus (toisista välittäminen, aktiiviset kylät, rikas ja monipuolinen harrastustoiminta, 3 sektorin toiminta)
 • Kaustisen perusopetuksen arvot (myös esiopetuksen arvot):
 • Oikeudenmukaisuus
 • Yhteisöllisyys
 • Vastuu
 • Kunnioitus
 • Kulttuuri-identiteetti
 • Tasa-arvo
 • Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset arvot:
 • Lapsuuden itseisarvo
 • Ihmisenä kasvaminen
 • Lapsen oikeudet
 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
 • Perheiden monimuotoisuus
 • Terveellinen ja kestävä elämäntapa
 • Kaustisen varhaiskasvatuksen arvot (myös esiopetuksen arvot):
 • Oikeudenmukaisuus
 • Kunnioitus
 • Luovuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Turvallisuus*
 • Tasa-arvo*
 • Lapsilähtöisyys
 • oppimiskäsitys ja sitä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat
 • Lasta kuunnellaan
 • Lapset itse keksivät leikkinsä - aikuiset ohjaavat tarvittaessa leikkiä
 • Riita- ja vaaratilanteissa aikuinen puuttuu aina- ohjaa lapsia toimimaan toisin
 • Arjen tilanteet ovat parasta oppimista
 • Lapsille ajankohtaisten leikkien tärkeys ( esim. linnanjuhlat, häät, hautajaiset)
 • Leikin kautta käydään läpi ja opitaan tunteita
 • Tutkiminen
 • Liikkuminen ( ulkona hyvät urheilu- ja liikkumismaastot)
 • Elämysten kokeminen
 • Ilmaiseminen (mitä ja miten lapset voisivat esittää: naamiaiset, lasten harrastukset ja vahvuudet esille: tanhuajat, soittajat --> lasten musikaalit,näytelmät)
 • Opitaan kaikilla aisteilla
 • pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus ja sitä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat
 • Kasvatus
 • arvojen, tapojen sekä normien siirtämistä seuraavalle sukupolvelle
 • Opetus
 • otetaan huomioon lasten taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet ja lasten yksilölliset tuen tarpeet
 • Hoito
 • fyysisten perustarpeiden huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä
 • Hoitotilanteet samanaikaisesti aina myös kasvatus- ja opetustilanteita
 • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät paikalliset painotukset sekä ne toimenpiteet, joiden avulla tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään
Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot
 • turvallisuus, hygienia, tunteet --> leikille aikaa, tilaa ja rauhaa, arjessa , positiivisen palautteen antamisen tärkeys
Monilukutaito ja viestintä- ja teknologinen osaaminen
 • esineiden - ja asioiden nimeämistä arjessa
 • viikko- ja päiväjärjestys kuvilla
 • tärkeää tasa-arvoinen mahdollisuus päästä käyttämään tietokoneita, valokuvaamista, videoiden tekoa
 • oman satukirjan tekeminen (sadutus, kuvitus)
 • kortti, kirje, kirjeenvaihto esim. toisen ryhmän kanssa
 • kuvat: tarinan kertominen, tosi-taru
 • sanattoman vietsinnän tulkinta (eleet, ilmeet, kehonkieli)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • huomioidaan toiminnassa suomalainen ja kaustislainen kulttuuriperinne (juhlat ruuat, askartelut)
 • huomioidaan toiminnassa perheiden eri kulttuuri- sekä uskonnolliset taustat (tarvittaessa järjestetään muuta toimintaa esim. ev.lut seurakunnan ohjelman lisäksi)
 • henkilöstö toimii avoimesti ja tasavertaisesti kaikkia lapsia ja perheitä kohtaan toimien itse mallina myös lapsille
 • hyvät käytöstavat huomioidaan päivittäisessä toiminnassa (esim. kiitos, ole hyvä, anteeksi)
Ajattelu ja oppiminen
 • mahdollistetaan erilaisia oppimiskokemuksia ja - ympäristöjä
 • mahdollistetaan leikki ja sille tarvittava aika
 • ollaan kiinnostuneita, kuunnellaan
 • vuorovaikutustaitojen harjoittelua, toisilta oppimista
 • tarjotaan turvallinen ympäristö, jossa lapsella mahdollisuus toteuttaa itseään
 • annetaan riittävästi aikaa lapsen omalle ajattelulle
 • vuodenaikojen ja juhlapyhien huomioiminen tärkeä
Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Poimitaan ideoita lapsilta - rakennetaan tavoitteellinen toiminta teeman ympärille
 • kun ideat lähtevät lapsilta, he sitoutuvat tekemiseen paremmin
 • tuotoksia esitellään huoltajille , lapsi ja kasvattajat saavat palautetta toiminnasta

Arvoperusta ja oppimiskäsitys sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon ja niitä syvennetään luvuissa, joissa käsitellään varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä kehityksen ja oppimisen tukea.