4.Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

4.Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkennetaan seuraavia pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita huomioiden lasten ikä ja kehitys sekä eri toimintamuotojen ominaispiirteet.

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan ja tarkennetaan

 • pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita sekä seurannan ja arvioinnin käytännöt
 • varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan vuosikello
 • elo-syyskuussa
 • -lasten toiveiden kartoitus
 • -syksyn suunnittelu- ja koulutuspäivä? koko varhaiskasvatus, (alueellinen yhteistyö)
 • - tiimisopimus, perehdytyskansio, turvallisuussuunnitelman päivitys, yksikön toimintakauden suunnitelma (tiedoksi sivistyslautakuntaan syyskuu), tilojen muokkaaminen, uusien lasten tiedonsiirto
 • tammikuussa kevään suunnitteluilta?
 • huhti- toukokuussa
 • -lasten toiminnan arviointi
 • -huoltajille kehittäminen : kysytään esitietolomake/ vasukeskustelu/vanhempainilta
 • huoltajille arvio :sähköinen kysely
 • -kevään arviointi- ja koulutuspäivä ? koko varhaiskasvatus, (alueellinen yhteistyö)
 • varhaiskasvatuksen pedagogisen dokumentoinnin periaatteita ja käytäntöjä
 • päivittäin/ viikottain/ kuukausittain/ tarpeen vaatiessa:
 • lapsiryhmän läsnäololista (päiväkirja/ kk-ilmoitukset) /päivittäin
 • lasten hoitoaika-varaus (ryhmä) /3vk välein - hoidon toteutuma päivittäin
 • hoito-aikalista (ryhmä)-vuorohoitoa koskevien lasten osalta päivittäin
 • päivittäinen lasten läsnäolo/tapahtumalista/ "kuulumiset vanhemmille/vanhemmilta"
 • työvuorosuunnitelma/ toteuma- lista (esimies)
 • loma-aikojen hoidontarpeen kyselyt (ryhmä)
 • henkilöstön lomien hakemukset/ päätös (esimies)
 • henkilöstön ruokailut
 • ruokatilaukset (ryhmä)
 • lapsiryhmän kalenteri ( palaverit, vasu-keskustelut, terapeutit ym. palaverit)
 • lapsen vasu- kaikille (kasvun kansio sähköinen?)
 • lapsen vasun mahdollisina liitteinä
 • - lapsen tuen tarpeen ja tavoitteet
 • - lapsen läkkehoitosuunnitelma
 • - lapsen suomi2-kielenä suunnitelma
 • lapsiryhmävasu
 • tiedonsiirtolomakkeet esiopetukseen ja perusopetukseen - kaikille
 • neuvolan kysely 4-vuotiaiden lasten päivähoitoon - kaikille 4v täyttäville
 • lähete perheneuvolaan ?- tarpeen vaatiessa
 • avustaja-anomus? - tarpeen vaatiessa
 • varhaiskasvatuksen tukitoimien seuranta-lomake - tarpeen vaatiessa (ennen avustaja-anomusta)
 • avustamisen suunnitelma (ryhmä- ja henkilökohtainen) - tarpeen vaatiessa
 • opiskelijoiden ohjaus ja arviointi
 • monipuolisten työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavia periaatteita
 • havainnoida lasten aloitteita ja tunnetiloja
 • tutkiminen kaikilla aisteilla ja koko keholla
 • monipuoliset työtavat ja - oppimisympäristöt
 • työtapojen valintaa ohjaavat vuodenajat ja teemat
 • ryhmissä on käytössä pedagoginen viikkosuunnitelma, jota tarvittaessa joustaa
 • ryhmän lasten ikätaso ja kehitys otetaan huomioon suunnittelussa
 • tarjota lapsille mahdollisuus valita ja oppia uusia työtapoja
 • pienryhmätoiminta osana arkea
 • lapsista syntyviä ideoita otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon
 • käytäntöjä, jotka tukevat lasten leikkiä
 • pienryhmätoiminta
 • aikaa leikille
 • aikuinen opettaa käyttämään oikein leikkivälineitä
 • aikuinen tukee leikkiä tarvittaessa (leikin aloitus, leikin jatkuminen, leikivalintataulu, leikkiryhmien muodostaminen)
 • oppimisympäristöjen ja leikkivälineiden huomioiminen ja kehittäminen säännöllisesti
 • oppimisen alueiden tavoitteita ja sisältöjä
 • kielten rikas maailma- vuosikello
 • ilmaisun monet muodot- vuosikello
 • minä ja meidän yhteisömme- vuosikello
 • tutkin ja toimin ympäristössäni- vuosikello
 • kasvan. liikun ja kehitys- vuosikello
 • lasten mielenkiinnon kohteiden ja osallisuuden huomioon ottamisen tapoja pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • kysellään ja haastatellaan lapsia säännöllisesti: toiveita ja arviointia toiminnasta
 • pysähdytään tarvittassa miettimään yhdessä lasten kanssa ryhmän toimintaa ja haastavia tilanteita sekä palautetta koetuista asioista
 • toteutetaan lapsilta lähtevän teema ympärille projekti, jonka suunnittelun ja totuttamisen keskiössä ovat lapset
 • eri kieli- ja kulttuuriryhmien varhaiskasvatuksen toteuttamista
 • eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevat lapset integroidaan tavallisiin varhaiskasvatuksen ryhmiin lapsen tarpeet huomioon ottaen.
 • kaksikielisen varhaiskasvatuksen toteuttamista
 • Kaustinen tekee tarvittaessa yhteistyötä Kruunupyyn kunnan kanssa ja tapauskohtaisesti päätetään lapsen varhaiskasvatuksen kaksikielisestä järjestämisestä
 • vieras- ja monikielisten lasten suomen/ruotsin kielen oppimisen tukemista
 • Lapsen perheen kanssa lapselle laaditaan tarvittaessa S2- suunnitelma. Tarvittaessa yhteistyötä ryhmän, kelton ja puheterapeuttin välillä
 • perheen kielivalintoihin ja äidinkielen tukemiseen liittyvää yhteistyötä ja käytäntöjä.
 • Ohjataan perhettä miettimään hyvissä ajoin lapsen esiopetukseen- ja koulupolkuun liittyvien kielivalintojen tekemistä. Päätös ennen esiopetukseen siirtymistä.Naapurikunnassa mahdollisuus ruotsinkieliseen esi- perusopetukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä