Henkilöstön kyselyn tulokset

Henkilöstön vastaukset

1. Työskentelen varhaiskasvatuksessa

4/ 7 Halsualla
38/52 Kaustisella
21/27 Vetelissä


2. Mitä käytäntöjä ja toimintatapoja varhaiskasvatuksessa tulisi säilyttää?


53 ulkoilu ja retket lähiympäristöön
52 elämyksellisyys ja leikin kautta tapahtuvat oppiminen

48 monipuolinen lapsen kasvua ja oppimista tukeva toiminta
43 lapset toimivat pienryhmissä
42 tiivis yhteistyö huoltajien kanssa
46 lasten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
43 toiminnallisuuteen innostavat oppimisympäristöt
muuta, mitä?

hankinnoissa hyvät, laadukkaat, lasta kiinnostavat ja oppimista edistävät materiaalit ja leikkivälineet;

Lapset toimivat pienryhmissä= ajatus asiasta on ryhmisten näkökulmasta. Monet vanhemmat eivät halua lasta suureen päiväkotiin.;

Käyttäytymistä/käytöstapoja;

Jokainen on arvokas omana itsenään, jokainen kehittyy omassa aikataulussaan.;

Liikkumista vois olla enemmän.;

Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita ja tulisivat pysyä arjessamme!;

Kaikki kohdat ovat työssäni tärkeitä;

Yhteistyötahojen hyödyntäminen toiminnassa ja oppimisessa: urheiluseura, paikalliset järjestöt ym. vierailujen ja vierailijoiden kautta.;

uskontokasvatus, kulttuuri, perinteet edelleen opetettava lapsille, että lapset tietää omat juurensa...ketä olemme, mistä tulemme ja mikä on meidän suomalaisten historia-osa identiteettiä; yhteistyö seurakunnan, koulun ,urheiluseuran kanssa, kirjaston kanssa hyvä juttu;

Työnantajan tulisi varata selkeämmin suunnitteluaikaa lto:lle (nyt vain 45 min/vko) sekä henkilökunnan yhteiset suunnittelupäivät kauden alkuun takaisin;

yhteistyö kolmannen sektorin kanssa;

liikunta mukana varhaiskasvatuksen arkeen

3. Mitä käytäntöjä ja toimintatapoja varhaiskasvatuksessa tulisi säilyttää?

Nykyisiä päivähoidon käytänteitä pidetään hyvinä ja toimivina.

53 ulkoilu ja retket lähiympäristöön
52 elämyksellisyys ja leikin kautta tapahtuvat oppiminen

48 monipuolinen lapsen kasvua ja oppimista tukeva toiminta
43 lapset toimivat pienryhmissä
42 tiivis yhteistyö huoltajien kanssa
46 lasten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
43 toiminnallisuuteen innostavat oppimisympäristöt

Lisäksi tärkeiksi asioiksi koettiin yhteistyön tekeminen eri yhteistyötahojen kanssa, suunnitteluun panostaminen, pienryhmätoiminta sekä liikkuminen ja kulttuuriperinteet

4.Mitä käytäntöjä ja toimintatapoja tulisi kehittää edelleen?

Suunnittelu ja palaveri käytännöt. Sijaiskäytännöt.;

Lasten ja vanhempien osallisuuden lisäämistä ja että lapset pääsisivät aktiivisemmin vaikuttamaan siihen mitä ympärillä tapahtuu eivätkä olisi vain passiivisia "kokijoita". Kaikki kiire ja joustamattomat aikataulut tulisi saada mahdollisimman vähiksi (perushuolenpitoa unohtamatta); Lapset ikäryhmiin, jolloin materiaalit, leikkivälineet ja toiminnansuunnittelu toteutuisi järkevämmin.;

joustoa arjen aikatauluihin, aikuisten aiheuttama kiire tappaa luovuuden ja hyvät leikit keskeytyy; Ulkoilussa tietenkin kehitettävää olisi että aina ei oltaisi siinä samassa leikkipihassa missä yleensä vaan annettaisi joskus myös lasten keksiä (hyvällä mielikuvituksella ) missä ulkoiluaika vietettäisiin. Lapset eivät tarvitse aina materiaalia keksiäkseen tekemistä. Sitä pitäisi myös monelle vanhemmalle muistuttaa. Ja samallahan tässä myös otin huomioon lasten kiinnostuksen kohteiden huomioimisen.;

Talon sisällä voitaisiin kierrättää eri ryhmien ideoita. Näin kaikki saisivat uusia virikkeitä ja ideoita päivittäiseen toimintaansa, kaikki hyötyisivät ja suunnitteluaikaa säästyisi.;

Yhteistyötä huoltajien kanssa.;

enemmän lasten osallisuutta; Riitävästi aikaa lasten omiin leikkeihin , lasten annetaan tehdä sitä mikä heitä kiinnostaa.;

Pienryhmät, toiminnallisuuteen innostavat oppimisympäristöt, uusia tuulia toimintaan.; sisustus.leikkihuoneissa ei voi leikkiä kun ei ole kunnon leluja jossa vois leikkiä kotia ja muita rooli leikkejä.;

Selkeämpää tiedonsiirtoa vanhemmille. Kuntatiedote? Sähköposti? Kirje? Viesti? Vanhempainillat? Vai mikä?;

Varahoidon sujuvuutta tulisi kehittää;

Pienryhmiä;

Lasten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa .;

Retkien monipuolisuutta, toiminnallisuuteen innostavia oppimisympäristöjä ja lasten kiinnostusten kohteiden huomioimista.;

joustavia pienryhmiä, yhteistyötä muiden ryhmien/yhteistyötahojen kanssa, siirtymätilanteet,; Elämyksellistä toimintaa monipuolisesti, kuunnellen lasten mielipiteitä. (toiveet, mielenkiinnon kohteet yms.);

yhteistyötä vanhempien kanssa, mm.vanhempainillat;

Mielestäni tällä hetkellä käytännöt ja toimintatavat ovat hyvät. Ainahan on varaa ja parantaa ja oppia jotakin uutta. Mutta tärkeimpänä on se, että työ mitä täällä lasten kanssa teemme olisi mahdollisimman monipuolista. :);

Lasten kiinnostuksen kohteet huomioida;

Ryhmäkoot ja riittävä määrä hoitajia.; johtamista, sijaisjärjestelyjä, tulevan toimintakauden ryhmien miettimistä työntekijöitä kuunnellen,;

Tiedonkulku osastojen välillä pitää saada toimimaan paremmin, koulutuksia koko henkilöstölle, materiaalihankinnat keväisin; monipuolisia toimintatapoja; hyvät tavat, lohduttaminen, kuunteleminen, aikuisten läsnäolo, rauhalliset tilat,;

Kaikki yllämainitut käytännöt ovat minusta tärkeitä, oli vaikeaa valita vain osa. Mutta minusta esimerkiksi huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi kehittää niin, että yhteistyö olisi innostavaa, hyödyllistä ja mielekästä.;

Talon sisäisen yhteistyön ja yhdessä toimimisen lisääminen. Henkilökunnan osaamisen jakaminen kaikkien hyödyksi ja iloksi.;

Tiedonkulkua tulisi kehittää osastojen välillä sekä johtajalta tuleva tieto, materiaalin hankinta järkeväksi ja koulutuksia säännöllisesti; koko päiväkodin käyttö sekä lasten että tilojen suhteen, laaja-alaisempi ajattelu työntekijöillä ja yhteen hiileen puhaltaminen.;

toiminnallisuuteen innostavat oppimisympäristöt;

yhteistyötä ryhmien välillä. Talon sisällä ja ehkä kunnan rajojen ulkopuolelle ns. ystävyysryhmä; Pienryhmissä toimimista, osastojen välistä yhteistyötä.;

toimiminen pienryhmissä ( erityislapset ja tukilapset ); Yhteisöllisyyttä päiväkodin ryhmien välillä. Tiimityötä henkilöstön kesken. Esikouluun toivoisin enemmän uuden esiopsin esittämää kokonaisvaltaista toimintaa, jossa kirja ei ole keskiössä vaan lasten luomat projektit, joihin voi liittää kaikenlaista aina tunnetaidoista medialukutaitoon. Lisäksi kynnystä esikoulun ja perusopetuksen kanssa tulisi madaltaa;

enemmän yhteistyötä ekaluokan kanssa eskarivuonna!;

Rohkeammin kokeilla jotain uutta lasten kanssa;

tunnetaitoja, käytöstapoja ja toisten ihmisten kohtelua tulisi opettaa lapsille lisää;

Oppimisympäristöjä tulisi kehittää, yhteistyötä eri ikäryhmien kanssa voisi suunnitella esim. lukio, opisto, Martat, Iltarusko..;

Lapsella tulisi olla riittävästi aikaa vapaalle leikille;

Enemmän yhteistyötä seurakunnan ja muidenkin yhteisöjen kanssa esim. 4H; lasten luovuuden tukeminen. vanhoista kaavoista ulospääsy,uskallus uudistaa ja uudistua!;

esim.musiikkihetkiä koko talolle, pienryhmissä tietenkin, erilaiset henkilöstön vahvuudet paremmin käyttöön;

Nykyisin varataan liian vähän työvuorotaulukkoon aikaa vanhempainyhteistyölle (tunti/vanhempainilta), luontevaa yhteistyötä haittaa myös, että on kielletty kahvien ym. tarjoaminen, joka toisi rentoa tunnelmaa ja luontevuutta ja kuuluu hyviin tapoihin. Myös juhlien pitäminen on vaikeutunut, kun työvuorotaulukko antaa niihinkin todella kireän aikataulun. Sähköinen työvuorojärjestelmä alkaa olla enempi isäntä, kuin renki. Henkilökunnan koulutusta, osaamista ja monipuolista kokemusta ei hyödynnetä riittävästi esim. suunnittelussa, materiaalitilauksissa jne. ei hyödynnetä;

toiminnallista sekä leikin kautta oppimista;

henkilökunnan vahvuuksien hyödyntäminen, toimintakulttuuri;

yhteisiä puuha/liikunta tai luontopäiviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen;

lasten toimintaa pienryhmissä

5.Mitä käytäntöjä ja toimintatapoja tulisi kehittää edelleen?

yhteistyö, yhteisöllisyys 11

lasten osallisuus , kiinnostuksen kohteet 8

yhteistyö huoltajien kanssa, huoltajien osallisuus 7

oppimisympäristöt , materiaalit 7

pienryhmätyöskentely 6

elämyksellisyys, kokonaisvaltaisuus 5

johtaminen/ tiedottaminen 4

koulutus 3

ulkoilu, retket, siirtymätilanteet 3

varahoito , sijaiskäytännöt 3

ryhmäkoko/rakenne 3

työvuoro suunnittelu, arjen jousto 3

toimintakulttuuri/ suunnittelu/palaverikäytännöt 2

tunnetaitoja, käytöstapoja 1


6.Miten lasten osallisuus toteutuu varhaiskasvatuksessa parhaalla mahdollisella tavalla?

Otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteet ja toiveet (havainnointi, kysely)

aikuisilla aikaa kuunnella lasta

Lapsi/lapset mukana toiminnan suunnittelussa

Toiminta lapsilähtöistä

Toiminta huomio lapsen kehityksen ja taidot

Lapset saavat valita tekemistä, leikkiä

Pienryhmätyöskentelyä

Osallistamalla, antamalla arjen tehtäviä /pöytien kattaminen, roskien siivoaminen

aikaa leikille

valinnan vapaus (kaikkea ei pakko kaikkien tehdä)

toimintaympäristöä muokkaamalla

tutkiva oppiminen

lapset saavat vaikuttaa lelu- ja pelitilauksiin

lasten kokoukset (käsitellään tiettyjä ajankohtaisia teemoja)

henkilöstön ”aivoriihi”

lasten ryhmiin sijoittumisessa

toiminnalliset vanhempainillat, joissa lapset mukana

kasvattaja ”mahdollistaja eikä torppaaja”


7. Miten huoltajien osallisuus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla varhaiskasvatuksessa? Valitse kolme mielestäsi tärkeintä.

Kasvattajat kokevat yhteistyön tärkeimmiksi muodoiksi seuraavat toimintatavat:

57 kuulumisten vaihtaminen päivittäin
41 lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan yhteydessä

29 yhteiset tapahtumat (esim. retket, pihatapahtumat, juhlat, talkoot)

8. Mitä kautta varhaiskasvatuksesta tiedottaminen tavoittaisi parhaiten huoltajat


58 tuonti- ja hakutilanteet
42 puhelimella soitto/tekstiviesti
30 sähköistä viestintää hyödyntäen (sähköposti, pedanet)

9. Varhaiskasvatuksen laaja-alaiseen osaamisen kokonaisuudet ovat lueteltu alla. Mitä kokonaisuutta tai kokonaisuuksia mielestäsi tulisi painottaa :

Kasvattajat kokevat tärkeimmiksi laaja-alaisessa oppimisessa seuraavat alueet

54 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
53 vuorovaikutus ja ilmaisu

40 ajattelu ja oppiminen


10. Varhaiskasvatuksen arvoperusta: lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus, perheiden monimuotoisuus, terveellinen ja kestävä elämäntapa. Mitä arvoja sinä koet tärkeäksi varhaiskasvatuksessa? tiivistelmä

yhdenvertaisuus 34

terveellinen ja kestävä elämäntapa 25

lapsuuden itseisarvo 25

lapsen oikeudet 23

tasa-arvo 23

ihmisenä kasvaminen 20

perheiden monimuotoisuus 15

itsetunto,positiivisuus 13

kiireettömyys, joustavuus 9

kunnioitus, arvostus 6

käytöstavat 3

erilaisuus, yksilöllisyys 3

luottamus 2

turvallisuus 2

rakkaus, välittäminen 3

syli, läheisyys 2


11. Mikä asia mielestäsi kaipaa pikaista kehittämistä varhaiskasvatuksen kentällä?

henkilöstön yhteistyö, palaverikäytännöt, työrauha, työn priorisointi, toimintakulttuuri 23

yhteistyö huoltajien kanssa ja huoltajien tukeminen (hoitopäivien pituus, sairaana hoitoon) 11

johtajuus, päätöksen teko, henkilöstön lomankierto, hoitomaksu sähköiset järjestelmät 11

lapsiryhmän/ henkilöstön pysyvyys, ryhmän koko 10

erityisen tuen tarpeiden huomiointi 5

henkilöstön koulutus, työnohjaus, työhyvinvointi 5

varahoitojärjestelmä/ sijaisjärjestelyt 4

lapsen kohtaaminen, lapsilähtöisyys 4

päivittäinen ruoka, terveellistä?

kiusaaminen

palkkaus

tasa-arvo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä