4.Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkennetaan seuraavia pedagogisen toiminnan tavoitteita ja periaatteita huomioiden lasten ikä ja kehitys sekä eri toimintamuotojen ominaispiirteet.

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan ja tarkennetaan

 • pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita sekä seurannan ja arvioinnin käytännöt
 • varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan vuosikello
 • elo-syyskuussa
 • -lasten toiveiden kartoitus
 • -syksyn suunnittelu- ja koulutuspäivä? koko varhaiskasvatus, (alueellinen yhteistyö)
 • - tiimisopimus, perehdytyskansio, turvallisuussuunnitelman päivitys, yksikön toimintakauden suunnitelma (tiedoksi sivistyslautakuntaan syyskuu), tilojen muokkaaminen, uusien lasten tiedonsiirto
 • tammikuussa kevään suunnitteluilta?
 • huhti- toukokuussa
 • -lasten toiminnan arviointi
 • -huoltajille kehittäminen : kysytään esitietolomake/ vasukeskustelu/vanhempainilta
 • huoltajille arvio :sähköinen kysely
 • -kevään arviointi- ja koulutuspäivä ? koko varhaiskasvatus, (alueellinen yhteistyö)
 • varhaiskasvatuksen pedagogisen dokumentoinnin periaatteita ja käytäntöjä
 • päivittäin/ viikottain/ kuukausittain/ tarpeen vaatiessa:
 • lapsiryhmän läsnäololista (päiväkirja/ kk-ilmoitukset) /päivittäin
 • lasten hoitoaika-varaus (ryhmä) /3vk välein - hoidon toteutuma päivittäin
 • hoito-aikalista (ryhmä)-vuorohoitoa koskevien lasten osalta päivittäin
 • päivittäinen lasten läsnäolo/tapahtumalista/ "kuulumiset vanhemmille/vanhemmilta"
 • työvuorosuunnitelma/ toteuma- lista (esimies)
 • loma-aikojen hoidontarpeen kyselyt (ryhmä)
 • henkilöstön lomien hakemukset/ päätös (esimies)
 • henkilöstön ruokailut
 • ruokatilaukset (ryhmä)
 • lapsiryhmän kalenteri ( palaverit, vasu-keskustelut, terapeutit ym. palaverit)
 • lapsen vasu- kaikille (kasvun kansio sähköinen?)
 • lapsen vasun mahdollisina liitteinä
 • - lapsen tuen tarpeen ja tavoitteet
 • - lapsen läkkehoitosuunnitelma
 • - lapsen suomi2-kielenä suunnitelma
 • lapsiryhmävasu
 • tiedonsiirtolomakkeet esiopetukseen ja perusopetukseen - kaikille
 • neuvolan kysely 4-vuotiaiden lasten päivähoitoon - kaikille 4v täyttäville
 • lähete perheneuvolaan ?- tarpeen vaatiessa
 • avustaja-anomus? - tarpeen vaatiessa
 • varhaiskasvatuksen tukitoimien seuranta-lomake - tarpeen vaatiessa (ennen avustaja-anomusta)
 • avustamisen suunnitelma (ryhmä- ja henkilökohtainen) - tarpeen vaatiessa
 • opiskelijoiden ohjaus ja arviointi
 • monipuolisten työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavia periaatteita
 • havainnoida lasten aloitteita ja tunnetiloja
 • tutkiminen kaikilla aisteilla ja koko keholla
 • monipuoliset työtavat ja - oppimisympäristöt
 • työtapojen valintaa ohjaavat vuodenajat ja teemat
 • ryhmissä on käytössä pedagoginen viikkosuunnitelma, jota tarvittaessa joustaa
 • ryhmän lasten ikätaso ja kehitys otetaan huomioon suunnittelussa
 • tarjota lapsille mahdollisuus valita ja oppia uusia työtapoja
 • pienryhmätoiminta osana arkea
 • lapsista syntyviä ideoita otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon
 • käytäntöjä, jotka tukevat lasten leikkiä
 • pienryhmätoiminta
 • aikaa leikille
 • aikuinen opettaa käyttämään oikein leikkivälineitä
 • aikuinen tukee leikkiä tarvittaessa (leikin aloitus, leikin jatkuminen, leikivalintataulu, leikkiryhmien muodostaminen)
 • oppimisympäristöjen ja leikkivälineiden huomioiminen ja kehittäminen säännöllisesti
 • oppimisen alueiden tavoitteita ja sisältöjä
 • kielten rikas maailma- vuosikello
 • ilmaisun monet muodot- vuosikello
 • minä ja meidän yhteisömme- vuosikello
 • tutkin ja toimin ympäristössäni- vuosikello
 • kasvan. liikun ja kehitys- vuosikello
 • lasten mielenkiinnon kohteiden ja osallisuuden huomioon ottamisen tapoja pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • kysellään ja haastatellaan lapsia säännöllisesti: toiveita ja arviointia toiminnasta
 • pysähdytään tarvittassa miettimään yhdessä lasten kanssa ryhmän toimintaa ja haastavia tilanteita sekä palautetta koetuista asioista
 • toteutetaan lapsilta lähtevän teema ympärille projekti, jonka suunnittelun ja totuttamisen keskiössä ovat lapset
 • eri kieli- ja kulttuuriryhmien varhaiskasvatuksen toteuttamista
 • eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevat lapset integroidaan tavallisiin varhaiskasvatuksen ryhmiin lapsen tarpeet huomioon ottaen.
 • kaksikielisen varhaiskasvatuksen toteuttamista
 • Kaustinen tekee tarvittaessa yhteistyötä Kruunupyyn kunnan kanssa ja tapauskohtaisesti päätetään lapsen varhaiskasvatuksen kaksikielisestä järjestämisestä
 • vieras- ja monikielisten lasten suomen/ruotsin kielen oppimisen tukemista
 • Lapsen perheen kanssa lapselle laaditaan tarvittaessa S2- suunnitelma. Tarvittaessa yhteistyötä ryhmän, kelton ja puheterapeuttin välillä
 • perheen kielivalintoihin ja äidinkielen tukemiseen liittyvää yhteistyötä ja käytäntöjä.
 • Ohjataan perhettä miettimään hyvissä ajoin lapsen esiopetukseen- ja koulupolkuun liittyvien kielivalintojen tekemistä. Päätös ennen esiopetukseen siirtymistä.Naapurikunnassa mahdollisuus ruotsinkieliseen esi- perusopetukseen.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti