Kannanotot / Kuntalaisaloitteet

Kaupungilta on tullut 9.2.2021 vastaus liikennesuunnittelua ja liikenneturvallisuutta koskevaan kuntalaisaloitteeseemme

Kaupungilta on tullut 9.2.2021 vastaus liikennesuunnittelua ja liikenneturvallisuutta koskevaan kuntalaisaloitteeseemme
Liitteenä vastaus kuntalaisaloitteeseemme. Otamme mielellämme nyt teidän vanhempien ja vanhempaintoimijoiden ajatuksia ja kommentteja liittyen vastaukseen/tähän aiheeseen: vanhempainfoorumi.jkl@gmail.com

(Lukeaksesi koko vastauksen klikkaa vastaustekstiä alla ja pääset koko nelisivuiseen dokumenttiin.)

Kuntalaisaloite on tärkeä osa Yhteistä kodin ja koulun kehitysmatkaa lukuvuonna 2021-2022 Jyväskylässä

Jyväskylän vanhempainfoorumi on kutsunut kaikki kaupungin päiväkodit/koulut vanhempineen Yhteiselle kehitysmatkalle lukuvuodeksi 2021-2022

- Yhteisen matkan innoittajana toimii Suomen Vanhempainliiton uusi opas, johon on tulossa lisää oheismateriaalia: Kirjauksista käytäntöön – Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä.

- Kuljemme kaikki lukuvuoden aikana 10 (tai sopivan määrän) askelta ”yhtä matkaa” ja kehitämme jokaiselle päiväkodille/koululle omannäköistä tietyt perusasiat sisällään pitävää kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyön toimintakulttuuria

- Kuntalaisaloite lasten liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen puolesta toimii käytännön esimerkkinä yhteistyön toimintakulttuurin tärkeydestä

Kuntalaisaloite liikennesuunnittelun ja liikenneturvallisuuden lisäämiseksi hankkeella

Jyväskylän vanhempainfoorumi KUNTALAISSALOITE

Janakan koulun vanhempainyhdistys

Jyskän asukasyhdistys 23.2.2021

Jyskän koulun vanhempaintoimikunta

Niitynpään asukasyhdistys

Vaajakosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Sokkeli ry

Vaajakummun yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys

Palokan yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta

Halssilan koulun vanhempaintoimikunta

Mankolan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry

Puistokoulun tuki ry

Lohikosken vanhempainyhdisty ry

Keltinmäen koulun vanhempainyhdistys ry 

Kuohun päiväkotikoulun vanhempaintoimikunta

Huhtasuon yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta

Kilpisen yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunta

Kortepohjan päiväkotikoulu - Kortepohjan vanhemmat KoVa

Keljonkankaan kouluyhdistys ry

Savulahden päiväkotikoulun vanhempaintoimikunta
Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

 

KUNTALAISALOITE ASUKKAIDEN OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Ehdotamme, että Jyväskylän kaupunki käynnistää yhteistyössä mainittujen toimijoiden kanssa hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää kaupungin asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa osallisuutta liikennesuunnitteluun ja liikenneturvallisuustyöhön.

Asian valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2020 Vaajakosken ja Jyskän alueella toimivien asukasyhdistysten, koulujen vanhempainyhdistysten sekä koulujen opetushenkilökunnan ja nuorisotyöntekijöiden välisten keskustelujen pohjalta. Mukaan ovat tulleet sittemmin Liikenneturva ja Jyväskylän vanhempainfoorumi (JVF). Taustalla ovat toisaalta kokemukset vaarallisista kadunylityspaikoista ja muista liikenneratkaisuista, toisaalta yleinen huoli lasten ja nuorten liikennekäyttäytymisestä. Varsinkin marraskuussa 2020 Jyskässä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli kaksi nuorta, on havahduttanut toimintaan lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden puolesta.

Ehdotamme, kuntalaisia osallistavassa hankkeessa tehdään laajapohjaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Olennaista on, että myös lapset ja nuoret itse osallistuvat suunnitteluun ja toteutukseen. Työskentelyyn kutsutaan myös vanhempia ja muita asukkaita sekä muita tahoja, kuten Poliisin ja Liikenneturvan edustajia. Yhteistyöhön tarvitaan kaupungin toimialoista osallisuuspalvelut, perusopetus, varhaiskasvatus, nuorisotyö sekä liikenne- ja viheralueet. Näillä toimialoilla tehdään jo nyt työtä lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseksi, mutta työ on kaupungin hallinnossa siiloutunut erilleen.

Toiminnan koordinoijaksi ehdotamme Jyväskylän vanhempainfoorumia (JVF) yhteistyössä Jyväskylän kaupungin osallisuuspalvelujen kanssa. JVF sopisi hankkeen koordinaattoriksi, koska yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulujen, hallinnon ja vanhempien välistä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus on elintärkeä osa tätä työtä. Liikenne on tarkoitus nostaa JVF:n toiminnan yleisteemaksi lukuvuonna 2021-22 osana toimenpidekokonaisuutta ”Yhteinen matka lukuvuonna 2021-22 https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022.

Osallistavaa ja vuorovaikutteista liikennesuunnittelua on kehitetty esimerkiksi Turun seudulla CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa (2016–2020), jossa saatuja lupaavia kokemuksia on julkaistu Varsinais-Suomen Liiton raportissa https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Lusenius-H.-2017.-Selvitys-vuorovaikutteisista-ja-osallistavista-menetelmista.pdf. Tässä raportissa esitellään varsin kattavasti sekä perinteisiä että uudenlaisia malleja, joita on kehitetty eri Euroopan maissa. Yksi hankkeen tärkeimmistä havainnoista on, että parhaiten onnistutaan silloin, kun suunnittelijat menevät suunniteltavalle alueelle kohtaamaan ihmisiä (s. 30).

Tavoitteena on kehittää joukkoistavia menetelmiä, joiden avulla asukkaat voivat osoittaa nykyisiä ongelmia, tehdä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi ja arvioida tehtyjä ehdotuksia. Erityisesti paikkatietoa soveltavia mobiilisovelluksiin ja pelillistämiseen pohjautuvia uusia työkaluja voidaan kehittää edelleen. Olennaista on tässäkin kuulla aidosti lasten ja nuorten ääntä.

Tavoitteenamme on, että hanke voidaan valmistella keväällä 2021 ja toimeenpanna lukuvuonna 2021-22. Hankkeeseen on mahdollista liittää yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Alustavasti tutkimus- koulutus- ja kehittämisyhteistyöstä on keskusteltu myös Liikenneturvan ja Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Aloite halutaan esittää kaupunginvaltuustolle eikä esimerkiksi millekään lautakunnalle tai viranhaltijoille, koska Kuntalain 22 § mukaan Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista […] tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. Koska ehdotettava hanke perustuu suoraan kyseiseen kuntalain kohtaan, se halutaan luonteensa vuoksi nimenomaan valtuuston käsiteltäväksi erillisenä asiana eikä vain tiedoksiantomenettelyn kautta.

Emme näe välttämättömäksi, että hanketta valmistellaan viranhaltijatyönä kovin pitkälle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä, koska virkamiesvalmistelu voisi kääntää koko asian asukkaiden osallisuusperustaisuutta ja mainitun kuntalain kohdan tarkoitusta vastaan. Tarkempi valmistelu on tarkoitus tehdä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa, vanhempaintoimikuntien, asukasyhdistysten, kaupungin viranhaltijoiden ja muiden tässä mainittujen toimijoiden yhteistyössä. Erityisen tärkeää on saada kaupungin osallisuuspalvelujen asiantuntijuus ja kokemus mukaan. Siksi ehdotamme, että asian viranhaltijavalmistelu kaupungin organisaatiossa ennen valtuuston käsittelyä keskitetään osallisuuspalveluille, vaikka asia koskettaa useita hallinnonaloja.

Ilmainen joukkoliikenne koulupäivän ajaksi

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi lapsille ilmaiset bussimatkat koulupäivän aikana tapahtuvaan toimintaan

Jyväskylän vanhempainfoorumi ehdottaa koulujen vanhempien aloitteesta, että Jyväskylän kaupunki mahdollistaa kaikille esikoululaisille ja koululaisille ilmaisen joukkoliikenteen opettajan kanssa koulupäivän aikana klo 9-15 opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Maksuttomat bussimatkat esiopetuksen ja koulun toiminnassa takaavat kaikille kouluille yhdenvertaisen mahdollisuuden hyödyntää opetuksessa monipuolisesti kaupungin mahdollisuuksia: liikuntapaikkoja, museoita, tapahtumia, toisia kouluja, virastoja, työpaikkoja. Samalla lapset itse kasvavat pienestä pitäen kestävän kehityksen toteuttajiksi joukkoliikennettä hyödyntämällä.

Jyväskylän kaupungin koulut ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sijaintinsa sekä käyttövarojensa suhteen, samoin perheet. Eriarvoisuuden vuoksi mm. opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten tavoitteiden toteutuminen nykykäytännöllä vaarantuu. Lasten eriarvoistuminen lisääntyy ja sen myötä mielenterveys- ja syrjäytymisongelmat.

Maksuton joukkoliikenne ei ole keneltäkään pois, bussit kulkevat joka tapauksessa ja onko tarkoituksenmukaista siirrellä rahaa kustannuspaikalta toiselle kaupungin sisällä? Jos ilmaiset bussimatkat onnistuvat Uudellamaalla, miksi ei myös Jyväskylässä? Lasten hyvä tulevaisuus on meidän vastuullisten aikuisten käsissä!

Maksuton joukkoliikenne opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tukee mm. näitä asioita:

  • koulujen ja oppilaiden yhdenvertaisuutta
  • perusopetuksen maksuttomuutta
  • kaikkia opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita
  • mielenterveyttä vähentämällä ilmastoahdistusta
  • yhteisöön osallistumista vähentäen syrjäytymistä
  • yhteiskunnan turvallisuutta lasten osallisuuden ja merkityksellisyyden kohentuessa
  • yhteiskuntakasvatusta sekä työelämätaitoja
  • Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmaa / kaupunkistrategiaa

 

Jyväskylässä 19.2.2020

Jyväskylän vanhempainfoorumi ry

 

Lisätietoja: Tuula Jormakka, p.0400-644599, tuula.jormakka(at)elisanet.fi

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku3/3-3_laos/1:file/download/87ac617c38e1bdbb83f8293c34c82031dc3e6d27/165207_laajaalainen_osaaminen_juliste.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä