Arviointiohjeita

Lukuvuosiarvionnin ohjeet 2019

Käyttäytyminen

Käyttäytymisen taito kehittyy portaittain, seuraavan taidon saavuttaminen edellyttää edellisten taitojen hallintaa.

Käyttäytymisen arviointitaulukko löytyy myös POSKEn sivulta.

Kriteeristö on

 • laadittu niin, ettei arviointi kohdistu oppilaan persoonaan ja temperamenttiin,
 • että vuosiluokkien 1-6 käyttäytymisen minimitavoite täyttyy ensimmäisellä portaalla,
 • että vuosiluokkien 7-9 käyttäytymisen numeerinen arviointi voidaan johtaa asteikon perusteella.

Käyttäytymisen tavoitteet Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on johdettu opetussuunnitelman perusteista 2014.

 • Noudatan koulun sääntöjä ja toimintatapoja arjessa ja juhlassa.
 • järjestyssäännöt ovat kaikkein koulujen yhteiset
 • toimintatavat määräytyvät koulun toimintakulttuurista (mm. kiusaamisen ehkäisy, välituntisäännöt, juhlakulttuuri, vierailut)
 •  Noudatan hyviä tapoja. Tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, hyvästelen, autan tarvittaessa, käytän asiallista kieltä, en kiroile, en nimittele, maltan odottaa vuoroani.
 • koulut voivat pohtia, millä eri tavoilla hyviä tapoja osoittaa ja ’antaa näyttöjä’

 Sanallinen (lisä)arviointi tulee ainoastaan 2. vuosiluokalla (laaja-alainen osaaminen POPS luku 6.4.4) sekä 6. vuosiluokalla (tarvittaessa voi kirjoittaa lisäkuvauksen erityisestä vahvuudesta jonkin oppiaineen tavoitteiden saavuttamisessa).

Kakkosluokalla erillinen sanallinen arviointi on osa nivelvaiheen laaja-alaista osaamisen tavoitteiden arviointia, joka koskee

 • edistymistä kielellisissä valmiuksissa, erityisesti kysymisen ja kuuntelemisen taidot, vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin
 • edistymistä työskentelytaidoissa, erityisesti taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
 • edistymistä taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Kakkosluokalla lisäkenttään kirjoitetaan jokaisesta osa-alueesta yksi virke esim. kakkoskohtaan Teet työsi itsenäisesti loppuun saakka. 

Kuudennella luokalla oppiaineen lisäkenttään voi kirjoittaa esimerkiksi
matematiikkaan: Olet taitava päättelemään ja esittämään erilaisia matemaattisia ratkaisuja 
tai
musiikkiin: Tuot hyvin esille omia ideoitasi yhteismusisoinnissa.

Esimerkkilauseet ovat suoraan OPSin tavoitteista tai taitotasotaulukoista. Mitään ’uutta’ ei tarvitse keksiä. Jokaiseen oppiaineeseen ei tarvitse kirjoittaa, eikä yhteen oppiaineeseen yhtä virkettä enempää.

Sanallisen arvioinnin kenttä on kyllä näkyvissä muillakin vuosiluokilla, ja opettaja pystyy siihen kirjoittamaan, mutta todistukseen tekstit eivät tulostu. (Lausepankki ei ole enää käytössä).

Arvosana-asteikko on 1. -5. vuosiluokilla 2-portainen ja 6. vuosiluokalla 5-portainen.

Opettaja laittaa aina myös arvosana-kohtaan S-kirjaimen.
Valinnaisista tulee S-merkintä viidennellä ja kuudennella luokalla. 

Vuosiluokat 1 - 5

Vuosiluokilla 1-5 oppiaineiden arviointi perustuu vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja ne arvioidaan muodossa tavoitteet saavutettu/ ei saavutettu. Oppimäärän tavoitteet on hyväksytysti saavutettu, kun ko. tavoitteista on kokonaisarvioinnin näkökulmasta saavutettu ensimmäinen taitotaso (ns. minimitaso). Mitään prosentuaalista määrää tavoitteiden saavuttamiselle ei voida asettaa tavoitteiden erimitallisuuden vuoksi.

Kuudes luokka

Kuudennella luokalla arviointi perustuu hyvän osaamisen kuvaukseen (huomaa ero vuosiluokkiin 1-5!).

Kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnissa käytetään seuraavia periaatteita:

- suoritus on hylätty (ns. arvosana 4 ja ehdot), kun oppilas ei ole saavuttanut kokonaisarvioinnin näkökulmasta oppimäärän tavoitteiden ensimmäisiä taitotasoja (= Suoritus on hylätty)
- ei ole saavuttanut määriteltyä hyvän osaamisen tasoa yhdessäkään tavoitteessa (= Ei ole saavutettu)
- on saavuttanut vähintään yhdessä tavoitteessa hyvän osaamisen tason (= On saavutettu osittain)
- on saavuttanut kokonaisarvioinnin näkökulmasta hyvän osaamisen tason (= On saavutettu)
- on ylittänyt määritellyn hyvän osaamisen tason (= On ylitetty).


HUOM. OPS-perusteet: Oppilas saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Jyväskylässä lukuvuositodistuksen lisätietoihin kirjataan painotettu opetus (suppea kieliriskasteinen opetus/laajamittainen kielirikasteinen opetus, musiikki- ja urheiluluokkaopetus)

Lisätietoihin voidaan kirjata myös osallistuminen oppilaskuntatoimintaan, työelämääntutustumisjaksoon (TET), oman äidinkielen opetukseen sekä lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston toimintaan.

Lisäksi voidaan antaa erillisenä liitteenä todistus osallistumisesta mm. tukioppilastoimintaan ja yrittäjyyskasvatustoimintaan sekä stipendistä, lukudiplomista ja uimataidosta.

Tältä sivustolta löytyvät lukuvuositodistusten mallit vuosiluokille 1-7.
Valinnaisista tulee S-merkintä viidennellä ja kuudennella luokalla.

Tältä sivustolta löytyvät lukuvuositodistusten mallit vuosiluokille 1-7.

Oppimisen aikaisen arvioinnin dokumentointi

Oppimisen aikaisen arvioinnin dokumentointia voidaan tehdä monella tavalla, tarkoituksenmukaisin keinoin, ja erilaisiin ympäristöin soveltuen.

Käsite:
 • arvioinnin dokumentointi on jotain, johon palata myöhemmin ja jolla tehdään näkyväksi, milloin ja miten oppilas on saanut oppimisprosessistaan ja siinä edistymisestään palautetta
 • sen avulla on mahdollista seurata oppilaan taitojen karttumista (työskentelyä ja oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamista)
 • voi olla oppilaan, vertaisen, opettajan tai huoltajan laatima dokumentti
 • voi olla opettajan omaan käyttöön tarkoitettuja dokumentteja, oppilaalle suunnatun arvioinnin dokumentteja sekä huoltajalle suunnattua dokumentoitua arviointia
Esimerkkejä dokumentoinnin toteutustavoista:
 • itse- ja vertaisarvioinnit
 • Kasvun kansion kirjaukset (oppilas jakaa ryhmälle ja/tai opelle kommentteineen)
 • esitelmät palautteineen
 • oppiaineelle tyypilliset tuotokset (mm. vihkot, käden työt) palautteineen
 • kokeet (sähköiset, suulliset, paperiset, toiminnalliset)
 • ryhmätyöt palautteineen
 • videoidut selostukset
 • oppimispäiväkirjat
 • oppimiskeskustelut oppilaan ja opettajan välillä
Voit merkitä itsellesi tietoa muistiin esimerkiksi:
 • Wilmaan
 • Peda Nettiin
 • taitotasotaulukoiden tasoihin (sähköisesti tai paperille)
 • videoituihin selostuksiin
 • päiväkirjaan yms.
Esimerkkejä vanhemmille annettavista/lähetettävistä tiedoista:
 • Wilman merkinnät
 • kotiin lähetettävät tuotokset
 • arviointikeskustelu
 • lukuvuositodistus
Jyväskylän oppilasarviointityöryhmä 10.11.2017

Voit ladata tämän sisällön itsellesi myös PDF-tiedostona:
Oppimisen aikaisen arvioinnin dokumentointi_ OPS.pdf