Päättöarviointi

Ohje päättöarvioinnista opettajille

"Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin." (POPS 2014)

Päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän vuosiluokkien 7–9 tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Uudistuneet päättöarvioinnin kriteerit määrittävät osaamisen tason arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 ja ne otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päättöarvioinnissa on voimassa kompensaatioperiaate, eli parempi osaaminen jossakin tavoitteessa voi kompensoida heikompaa osaamista tai hylätyn suoriutumisen toisessa tavoitteessa.

Päättöarvosanoja annetaan oppiaineesta riippuen joko seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, mutta päättöarviointi ajoittuu virallisesti viikolle 22, kun oppilaat saavat päättötodistuksen.

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta. Opettajan tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.

Seitsemännen luokan päättyessä annetaan lukuvuosiarviointi, joka muutetaan päättöarvosanaksi, mikäli oppilas ei anna lisänäyttöjä seuraavissa oppiaineissa

  • kotitalous
  • kuvataide
  • musiikki
  • käsityö
Kahdeksannen luokan päättyessä annetaan päättöarvosana historiassa.

Muiden oppiaineiden päättöarvosanat annetaan yhdeksännellä luokalla, kun kyseisen aineen opiskelu päättyy.

Huom. Jos oppilas on vaihtanut perusopetuksen aikana S2:n äidinkieleen tai katsomusaineen toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa viimeksi opiskeltu oppiaine. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnista voit lukea tarkemmin Oppimisen tuki -sivulta

TODISTUKSESTA

Päättötodistukset kirjoitetaan suomen kielellä ja Kuokkala svenska skolassa ruotsin kielellä. Tämä lähinnä tiedoksi niille huoltajille, jotka tiedustelevat mahdollisuutta käännättää todistus jollekin muulle kielelle.

Päättötodistukseen merkitään suoritettujen oppimäärien laajuus vuosiviikkotunteina. HUOM! Vuosiviikkotunti ei ole ajan määre, vaan kertoo oppimäärän laajuuden. Oppilaan todistukseen tulee täyden vuosiviikkotunnit, jos hän on esimerkiksi opiskellut toisessa maassa 7. luokalla, mutta osoittanut osaamisensa koko oppimäärän osalta 8. ja 9. luokalla (kumulatiivinen osaaminen).

Yhdeksännellä luokalla ei anneta erillistä lukuvuosiarviointia tai -todistusta, vaan ainoastaan päättöarviointi. Päättöarviointi kirjataan oppiaineen viimeisimpänä opiskellun opintokokonaisuuden arviointikirjaan, josta se siirretään suoraan päättöarviointikirjaan. Päättöarviointi on kuitenkin syytä tarkistaa vielä huolellisesti.

LISÄNÄYTTÖJEN ANTAMINEN PÄÄTTÖARVIOINTIIN

Opetushallitus tullee linjaamaan arvosanojen korottamisesta muutosmääräyksessä näillä näkymin syys-lokakuussa 2021. Ennen määräystä ei tule sopia lisänäytöistä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

”Kun oppilas on vielä koulussa, koulu voi järjestää mahdollisuuksia antaa erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä, joiden avulla oppilaat voivat osoittaa parantunutta osaamistaan. Mahdollisuuksia voidaan antaa normaalin opetuksen yhteydessä sekä erillisissä näyttötilaisuuksissa.” (Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen, 13.2.2019). Lisänäyttöjen antaminen lähtökohtaisesti kaikkien oppilaiden oikeus. 

Jotta lisänäytön antamiselle on riittävästi aikaa, tulisi huoltajan tai oppilaan ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan mahdollisimman ajoissa, mielellään kuluvan lukuvuoden helmikuun loppuun mennessä. On tärkeää korostaa sekä oppilaalle että huoltajalle, että korottamiseen täytyy olla realistiset mahdollisuudet eikä kyseessä ole esimerkiksi yhdellä kokeella hoidettava asia. Arvosana ei myöskään automaattisesti nouse lisänäytön myötä, jos osaamisen tasossa ei tapahdu muutosta.

Korottaminen koskee koko oppiaineen oppimäärää, joten lisänäyttöjen tulee olla monipuolisia ja niitä tulee olla useita. Yhdellä kertakokeella ei siis voi korottaa koko oppimäärän arviointia. Oppilaan kanssa tulee sopia, milloin lisänäytöt annetaan.

Lisänäyttö tulee antaa koululla esimerkiksi läksykerhossa, rästikoepäivänä tai muuna sovittuna näyttöpäivänä. Jos näyttönä on esimerkiksi esitys, sitä voi valmistella kouluajan ulkopuolella, mutta varsinainen näyttö annetaan koululla. Tällä varmistetaan, että oppilas on itse opiskellut kyseistä oppiainetta itsenäisesti.

Lisänäytöistä aiheutuvan lisätyön korvauksessa sovelletaan OVTES:n kohtaa Osio A yleinen osa 25 § (yksityisopiskelijan kuulustelupalkkio).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä