Oppilaanohjaus

Ohjaus tukee lasta ja nuorta läpi opinpolun

Oppilaalla on perusopetuslain mukaisesti oikeus laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Ohjauksen avulla autetaan ja tuetaan lasta ja nuorta kuulumaan ryhmään sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Ohjauksella myös edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen etenemistä sekä tuetaan lasta ja nuorta elämään, koulutukseen ja uranvalintoihin liittyvissä päätöksissä yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Ohjauksella on lisäksi tärkeä merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä sekä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Laadukas ohjaus edistää oikeudenmukaisuuden, oppilaiden yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista. (Opetushallitus 2014, 5.)

Oppilaan oikeus ohjaukseen vahvistunut

Oppilaalla on perusopetuslain (1998/628, 11 a §, voimaan 1.1.2021) mukaan oikeus saada opetussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta.

Lisäksi oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9 (tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus). 

Oppilaanohjauksen vahvistaminen on osa oppivelvollisuusuudistusta, jolla pyritään turvaamaan kaikille peruskoulun päättäville mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus. 

Ohjaus on yhteistä työtä

Oppilaanohjaus muodostaa esiopetuksesta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin kestävän jatkumon. Ohjaus on kaikkien koulussa sekä muissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä, jota koulun toimintakulttuuri osaltaan tukee. Ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen, oppilaanohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.
Ohjausta toteutetaan yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston, oppilaan huoltajien sekä työelämän kanssa. Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään tukemaan oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä.

Lapsi tai nuori on ohjauksessa itse aktiivinen ja osallistuva, ja arvioi omaa oppimistaan ja toimintaansa. Lisäksi huomioidaan perheen, ystävien ja harrastusten merkitys lapsen ja nuoren elämään vaikuttavina toimijoina ja yhteisöinä. (Hyvän ohjauksen kriteerit, Opetushallitus 2014.) 

Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat oppilaanohjausta

Oppilaanohjauksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä opetussuunniteman perusteita. Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014) koskien opetuksen järjestäjän ohjaussuunnitelmaa sekä oppilaanohjausta (OPH-557-2021, voimaan 1.8.2021). 

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta on 16.6.2021 hyväksynyt oppilaanohjausta koskevat muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan. Oppilaanohjausta koskevat valtakunnalliset opetussuunnitelmatekstit on siirretty paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi opetussuunnitelman paikallisessa osuudessa määritellään koulukohtaisten ohjaussuunnitelmien rooli sekä yleisessä että tehostetussa ohjauksessa. 

Ohjaussuunnitelma konkretisoi ohjausta

Ohjaus on perusopetuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Koulun eri toimijoiden työn- ja vastuunjako, ohjauksen toimintatavat sekä yhteistyömuodot kuvataan tarkemmin koulukohtaisessa ohjaussuunnitelmassa. Koulukohtaisesti on mahdollista huomioida esimerkiksi henkilöstön rakenne, alueelliset, ohjaukseen vaikuttavat erityispiirteet sekä vakiintuneet hyvät käytänteet.

Koulut arvioivat ja päivittävät ohjaussuunnitelmaa vuosittain osana koulun toimintasuunnitelmatyötä.

Ohjaussuunnitelman sisältö:

 • Ohjauksen tavoitteet

 • Ohjaus eri luokka-asteilla
 • Ohjaus nivelvaiheissa
 • Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus 
 • Tukea tarvitsevan oppilaan ohjaus
 • Ohjauksen vuosikello
 • Ohjauksen verkostot ja ohjausyhteistyö, sisältää
  • Ohjauksen monialaiset verkostot, joita tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
  • Kodin ja koulun välinen ohjausyhteistyö
  • Ohjausyhteistyö työelämän kanssa
 • Ohjauksen työn- ja vastuunjako 
 • Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja kehittäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä