Oppilaanohjaus

Oppilaan oikeus ohjaukseen vahvistunut

Oppilaalla on perusopetuslain (1998/628, 11 a §, voimaan 1.1.2021) mukaan oikeus saada opetussuunnitelman mukaista oppilaanohjausta. Lisäksi sellaisella oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta (tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus) vuosiluokilla 8 ja 9.

Oppilaalla on oppivelvollisuuslain (2020/1214, 10 - 11 §, voimaan 1.1.2021) perusteella hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ennen perusopetuksen päättymistä. Oppilaalla on oikeus saada riittävästi oppilaanohjausta tai opinto-ohjausta sekä muuta ohjausta hakeutumisvelvoitteidensa täyttämiseksi.

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen opiskelijana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvollisuutensa. Ohjaus- ja valvontavastuu päättyy perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai viimeistään ministeriön vuosittain päättämänä ajankohtana elokuun loppupuolella.

Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat oppilaanohjausta

Oppilaanohjauksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä opetussuunnitelman perusteita. Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014) koskien opetuksen järjestäjän ohjaussuunnitelmaa sekä oppilaanohjausta (OPH-557-2021, voimaan 1.8.2021). 

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 käsitellyt opetussuunnitelmaan tulleet muutosmääräykset ja tehtävät ja hyväksynyt muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan. Oppilaanohjausta koskevat valtakunnalliset opetussuunnitelmatekstit on siirretty paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.
Lisäksi paikallisessa osuudessa määritellään kaupunkitasoisen ja koulukohtaisten ohjaussuunnitelmien rooli sekä yleisessä että tehostetussa ohjauksessa. 

Ohjaussuunnitelma konkretisoi ohjausta

Kaupunkitasolla laadittu, Opetushallituksen Hyvän ohjauksen kriteereihin pohjautuva ohjaussuunnitelma sisältää seuraavat oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat:

 • Ohjauksen tavoitteet

 • Ohjaus eri luokka-asteilla
 • Ohjaus nivelvaiheissa
 • Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus 
 • Tukea tarvitsevan oppilaan ohjaus
 • Ohjauksen vuosikello
 • Ohjauksen verkostot ja ohjausyhteistyö
 • Ohjauksen verkostot ja ohjausyhteistyö, sisältää
  • Ohjauksen monialaiset verkostot, joita tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi
  • Kodin ja koulun välinen ohjausyhteistyö
  • Ohjausyhteistyö työelämän kanssa
 • Ohjauksen työ- ja vastuunjako
 • Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja kehittäminen
Koulukohtaisesti tarkennettavat ohjauksen toimintatavat sekä työn- ja vastuunjako tukevat ohjaukselle yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista. Koulukohtaisissa ohjaussuunnitelmissa on lisäksi mahdollista huomioida alueelliset, ohjaukseen vaikuttavat erityispiirteet ja vakiintuneet hyvät käytänteet.

Koulut arvioivat ja päivittävät ohjaussuunnitelmaa vuosittain osana koulun toimintasuunnitelmatyötä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä