Opetuskokeilu

Opetuskokeilu

Taustaa

Opetuskokeilu oli osa yliopistotason kokonaishanketta, jonka strategiseksi tavoitteeksi oli asetettu opiskelijoiden toimijuus, dialogisuus ja niitä aktivoiva pedagogiikka. Käytännön toiminnassa sovellettiin osittain tiimioppimiseen (Team Based Learning) perustuvaa oppimisajattelua. Kokeilu toteutettiin Kauppakorkeakoulun johtamisen perusopintojaksolla, joka on luonteeltaan ns. massakurssi. Opiskelijajoukko on varsin heterogeeninen, minkä vuoksi oppimistavoitteet ja motivaatio vaihtelevat suuresti. Suurilla massakursseilla osa hakee vain opintopisteitä, osa taas on aidosti kiinnostunut ja hakee laadukkaita oppimiskokemuksia. Käytännön haasteena massakursseilla onkin yksilöllisen ja pienryhmissä tapahtuvan laadukkaan oppimisen mahdollistaminen. Toteutetussa kokeilussa haluttiin antaa opiskelijoille vaihtoehtoinen yhteisölliseen oppimiseen perustuva suoritusmahdollisuus perinteisen yksilösuoritukseen perustuvan "luennot, kirjallisuus, tentti" –suorituksen tilalle. Kurssisisältö (luennot ja kirjallisuus) olivat kaikille samat.

Pilotti

Kokeilu toteutettiin kevään 2013 Johtamisen ja johtajuuden perusteet –opintojaksolla, jolla oli noin 400 opiskelijaa. Kaikille kurssille ilmoittautuneille lähetettiin ilmoitus kokeilusta, jonka tarkka kuvaus oli Optima -oppimisympäristössä. Ilmoitus halukkuudesta osallistua (sekä perustelut, miksi haluaa ja miksi olisi sopiva kokeiluun) tapahtui Optimassa olevalla lomakkeella. Kokeilussa olevat jaettiin pienryhmiin ja ryhmille rakennettiin omat alustat Optimaan. Ryhmien jäsenet saivat sopia keskenään, miten käytännössä rakentavat omaa ja ryhmän osaamista kurssin perustavoitteiden mukaisesti. Ryhmät sopivat mm. luennoille osallistumisesta, mind-mapien tai luentomuistiinpanojen laatimisesta ryhmän käyttöön, kurssimateriaalin lukemisesta, oleellisen sisällön referoinnista ja esimerkiksi lukupiirien pitämisestä. Työskentely ja materiaalin tuottaminen oppimisresurssiksi ryhmän yhteiseen käyttöön tapahtui ryhmän omalla alustalla, lisäksi ryhmät sopivat tapaamisista myös kasvokkain tai virtuaalisesti. Ryhmät käyttivät osin myös muita, aiemmin hyväksi kokemiaan virtuaalisia ympäristöjä, mutta ryhmätyön laadun arviointi tapahtui Optimassa näkyvän aktiivisuuden perusteella. Optiman uusia työkaluja muun muassa 360 asteen arviointia (360 asteen arviointi on yleisnimi menetelmille, joissa arvioitava saa palautetta ”kaikista suunnista”. Optimassa käytössä olevassa 360 asteen arvioinnissa kaikki ryhmän jäsenet arvioivat sekä toisiaan että itseään samojen väittämien perusteella.) hyödynnettiin soveltuvin osin. Kurssisuoritus koostui ryhmätyöskentelystä ja sen tuotoksista, ryhmän keskinäisestä 360-arvioinnista, ryhmätentistä ja ohjatusta kaikkien ryhmien yhteisestä palautekeskustelusta. Arviointi: opettajan arvio ryhmätyön laadusta (painoarvo 20 %), opiskelijoiden 360-arviointi (40 %) ja ryhmätentti (40 %).

Kokeiluun haki lopulta vain 19 opiskelijaa, mutta hakemusten perusteella kaikki vaikuttivat sopivilta, eikä opettajalla ollut mitään syytä jättää ketään hakijoista ulkopuolelle. Tiimit oli tarkoitus muodostaa mahdollisimman heterogeenisiksi hakemusten, tieteenalojen ja erilaisten tiedossa olevien demografisten tekijöiden perusteella. Yksi viiden hengen opiskelijaryhmä samalta tieteenalalta kuitenkin pyysi saada toimia ryhmänä, ”kun olivat tottuneet toimimaan ryhmänä jo aiemmin”. Opettaja päätti antaa tämän ryhmän toimia yhdessä, sillä se toimisi samalla hyvänä vertailuryhmänä. Viiden hengen ryhmän lisäksi muodostui kaksi neljän hengen ryhmää ja kaksi kolmen hengen ryhmää.

Tulokset olivat lupaavia: kaksi ryhmää sai tentistä maksimituloksen 5, yksi ryhmä 4 ja kaksi ryhmää 2. Parhaiten onnistuneet tiimit olivat myös Optimassa selkeästi aktiivisimpia. Vertailuryhmänä toiminut homogeeninen ryhmä oli toinen niistä, jotka saivat tentistä kakkosen. Entuudestaan toisensa tuntenut ja yhdessä työskentelemään tottunut ryhmä onnistui siis tulosten valossa heikommin kuin muut ryhmät. Toinen kakkosen saanut oli kolmehenkinen ryhmä, jossa ongelma vapaamatkustamisesta nousi esille kurssin loppupuolella.

Palaute

Palaute opiskelijoilta oli hyvää, mutta opiskelijat esittivät myös rakentavaa kritiikkiä:

+ ideana todella hyvä

+ valinnanvapaus, ryhmä saa päättää mitä tehdään -> sitoutuminen

+ kurssi opetti enemmän kuin tavallinen kurssi

+ vastuuttava tapa oppia – laajempi pohtiminen, ei haluttu jättää ryhmää pulaan

+ teorian sitominen käytäntöön keskusteluissa toisten kanssa

+ uskallus tuoda omia ajatuksia julki pienessä ryhmässä

+ ryhmätentti hyvä kokemus

+ kokeilusta jäi hyvä tunne – olisi tehty sama valinta uudelleen

- enemmän aikaa suunnitteluun alussa (myös ryhmädynamiikan näkökulmasta)

- kaikkien ryhmien tulisi olla samankokoisia

- enemmän/tarkempia ohjeita

- ainakin yksi välitapaaminen olisi hyvä järjestää opettajan ja kaikkien ryhmien kanssa

- opettajan tulisi ottaa enemmän roolia ohjaamisessa ja stimuloinnissa

- opiskelijat saattavat ”sopia” keskenään 360 -arvioinnista

Kokonaisuutena kokemus oli hyvä. Kurssipalautteessa myös perinteisen suorituksen tekijät kokivat, että pelkkä tieto vaihtoehtoisen suorituksen mahdollisuudesta vaikuttaa motivoivasti, kun opiskelija kokee, että hänellä on valinnanvaraa. Vaihtoehtoinen suoritus on edelleen kurssiohjelmassa.

Miten sinä arvioisit tai kommentoisit tätä kokeilua?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä