Polku 1: Toiminnallisella tiedonhankinnalla kytkentöjä opintoihin, Kokko M.

Johdanto

TOIMINNALLISELLA TIEDONHANKINNALLA KYTKENTÖJÄ OPINTOIHINTiedonhankinta ja -hallinta ovat akateemisia geneerisiä taitoja, joiden käsitteellinen sisältö on muuttunut vuosikymmenien aikana. 2010-luvulla tiedonhankinta ei ole enää aikaisemman tavoin tiedon paikallistamista ja aineistojen saamista käyttöön. Kysymys on laajemmasta informaatiolukutaidosta (IL-taito), joka liittyy yhä vahvemmin digitaalisen julkaisutuotannon prosessien tuntemukseen ja hallintaan. "Information literate person" tuntee julkaisujen ja myös verkossa vapaasti saatavilla olevan aineiston käyttöön liittyvät tekijänoikeudet ja osaa muun muassa tutkimuseettisti oikeanlaisen viittaamisen ja ymmärtää suorien sitaatioiden käytön pelisäännöt. Tiedonhankinta ja -hallintataitojen opetukseen ei voi olla vaikuttamatta se tosiasia, että Internetin käyttäjän keskittymiskyky on noin kahdeksan sekunttia.

IL-taitoja ei opita kerralla, vaan opiskelujen aikana taidot syventyvät ja antavat opiskelijalle perspektiiviä, joilla hän yhdistää erilaiset opintokokonaisuudet toisiinsa. Akateemisessa oppimisessa keskeisenä on oman tieteenalan perusilmöiden tuntemus ja siihen liittyvän tiedonmuodostuksen hallinta. Tämä on tiedonhankinnan ja -hallinnan ydinaluetta.

Tiedonhankinnan solmukohdat auki trialogisella oppimisella

Jyväskylän yliopiston kirjasto osallistua yliopiston opetuksen ja oppimisen kehittämishankkeeseen, koska kirjasto halusi lisätä ainelaitosten tietoisuutta tiedonhankinnan opetuksen merkityksestä osana opiskelijoiden akateemista "oppimispolkua". Samalla haluttiin päästä eroon tiedonhankinnan koulutuksen irrallisuudesta ja integroida se entistä vahvemin osaksi laitosten opintosuunnitelmia ja samalla yliopiston strategiaa.

Uudessa mallissa tiedonhaku kulminoituu trialogiseen oppimiseen. Käsitteellä ymmärretään sellaista yhteisöllisen oppimisen muotoa, jossa toiminta organisoidaan yhteisesti luotavien ja muokattavien jaettujen kohteiden kehittämisen ympärille (ks. Paavola, 2012). Akateemisessa yhteisössä tällainen jaettu kohde on luotevasti kirjallinen raportti tai vaikkapa tieteellistä tapahtumaa varten tehty posteri.


Tietoasiantuntijan ohjaajarooli konkretisoituu ongelmanratkaisutilanteissa. Ohjaajan tehtävänä on antaa perustiedot tiedonhankinnan ja -hallinnan strategoista ja logiikasta sekä rohkaista tiedonhakijaa tutkimusprosesssin solmukohtien avaamisessa ja solmukohtien kriittisessä tarkastelussa. Nämä solmukohdat ovat tärkeitä siksi, että ne johdattavat opiskelijaa ymmärtämään akateemisen tiedontuotannon prosessin komplisuuden. Solmukohtien problematisointi ja niiden avaaminen vahvistaa tiedonhakijan omaa kompetenssiuskomustaan ja käsitystään osaamisestaan.

Opiskelijan tehtävänä on oppia navigoimaan kirjaston tarjoamassa monipuolisessa tietoympäristössä ja hyödyntämään tiedontarpeitaan parhaiten palvelevat tietolähteet. Tämän prosessin aikana hän syventää näkemystään omasta oppiaineestaan ja ainelaitoksen tutkimuksen painopistealueista. Tiedonhankinnan koulutus on siis samalla sosiaalistumista akateemisiin käytänteisiin ja tieteenalojen "heimokulttuureihin".


Opiskelijalle tiedonhankinta geneerisenä taitona on akateemisen asiantuntijuuden peruselementti, jota hän tarvitsee opintojensa jälkeen myös työelämässä. Puhutaan siis elinikäisestä oppimisesta. Työelämätaitona tiedonhankinta tukee asiantuntijan kykyä vastata jatkuvasti komplisoituvien tehtävien hallinnassa ja myös kehittää työtä innovatiivisella tavalla. Kompleksisen tietoympäristön jäsentäminen ja hallinta on tieteenaloista riippumaton taito.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä