Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana kriteeri
Erinomainen
(10)
Oppilas
 • on luotettava, rehellinen ja toimii oikeudenmukaisesti eri tilanteissa
 • on oma-aloitteinen
 • ottaa toiset huomioon, edistää aktiivisesti luokan yhteishenkeä sekä luo ja ylläpitää työrauhaa
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • käsittelee huolellisesti omaa ja koulun omaisuutta
 • huolehtii annettujen tehtävien suorittamisesta moitteettomasti
 • noudattaa koulun sääntöjä ja hyviä tapoja
 • saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin
 • käyttäytyy esimerkillisesti kaikissa koulun tilaisuuksissa
Kiitettävä
(9)
Oppilas
 • käyttäytyy moitteettomasti
 • on luotettava ja rehellinen
 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • noudattaa annettuja ohjeita ja koulun järjestyssääntöjä
 • huolehtii annettujen tehtävien suorittamisesta tunnollisesti
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin
 • oppilaan käytös on lähes aina hyvien tapojen mukaista
Hyvä
(8)
Oppilas
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • on rehellinen
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii yleensä ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • noudattaa yleensä hyviä tapoja
 • saapuu ajoissa oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin
 • oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan satunnaisesti
Tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • on toisinaan vaikeuksissa muiden kanssa
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
 • oppilaan käytökseen on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai muilla toimenpiteillä
Kohtalainen
(6)
Oppilas
 • on toistuvasti vaikeuksissa toisten kanssa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • häiritsee työrauhaa usein
 • oppilaan käytökseen on puututtu usein kurinpidollisin toimin
Välttävä
(5)


Heikko
(4)
Oppilas
 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • estää muiden työskentelyn
 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista
 • oppilaan käytökseen on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selvitäkseen koulutyöstä

Oppilas
 • ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle