Pohjois-Pohjanmaan ELO-ryhmä

Yhteystiedot

PUHEENJOHTAJA
PUHELIN SÄHKÖPOSTI

Pia Kangas 
jatkuvan oppimisen koordinaattori 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
pia.e.kangas@ely-keskus.fi

POP ELO-yhteistyöryhmän kokous 14.12.2023: Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ohjauksella

Opiskeluympäristöön kuuluminen ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä tekijöitä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kannalta. Ne luovat pohjaa yhdessä oppimiselle ja jaksamiselle sekä lisäävät opiskelukykyä ja motivaatiota. Myös käsitys itsestä rakentuu aina yhteisössä. Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjaksen yhteistyöryhmän kokouksessa tutustuimme hankkeisiin, joissa on kehitetty työvälineitä ja toimintamalleja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen.

Pohjoisen osaamisen ja ohjauksen iltapäivä 10.5.2023: Hakeva toiminta ja motivaatio

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen toimijat kokoontuivat Pohjoisen osaamisen ja ohjauksen iltapäivään. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 160 henkilöä eri puolelta Pohjois-Suomea. Tavoitteena oli syventää pohjoisen alueen osaamista hakevan toiminnan ja motivaation keskeisistä teemoista sekä tiivistää yhteistyötä. Ohjelmassa oli ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä hakevasta toiminnasta eri sektoreilta Pohjois-Suomesta.POP ELO-yhteistyöryhmän kokous 20.4.2023: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä kokoontui 20.4.2023 Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut teeman äärelle. Kokoontumisessa perehdyttiin hankkeisiin, joissa kehitetään alueen maahanmuuttajien matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä palvelumalleja työllistymisen, osaamisen kehittämisen ja kotoutumisen edistämiseksi. Lisäksi kokouksessa tutustuttiin alueen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluihin eri ohjauksen sektoreiden näkökulmasta.

Osaamisen tunnistamisen teemakokous ja ideointityöpaja 14.2.2023

Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen, jatkuvan oppimisen ja työelämän asiantuntijat kokoontuivat 14.2.2023 perehtymään osaamisen tunnistamisen ajankohtaisiin kysymyksiin ja suunnittelemaan osaamisen tunnistamisen pilotteja Pohjois-Pohjanmaalle.

Erityisasiantuntija Jenni Larjomaa (TEM) johdatteli päivän aiheeseen kertomalla osaamisen tunnustamisen ajankohtaisista asioista valtakunnallisella tasolla mm. osaamisen tunnistamisen valtakunnallisista periaatteista sekä keskeisistä kehitysehdotuksista ja kehittämispiloteista koulutusjärjestelmän ulkopuolella syntyneen osaamisen tunnistamisen kehittämiseksi. Kokoontumisessa perehdyttiin lisäksi työpaikalla tapahtuvaan osaamisen tunnistamiseen Borealis, Kasvinjalostus Oy-yrityksessä sekä osaamismerkkeihin työelämässä kertyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Ideointityöpajoissa suunniteltiin yhdessä osaamisen tunnistamisen pilotteja Pohjois-Pohjanmaalle.

POP ELO-yhteistyöryhmän kokous 2.11.2022 ja ELO-riihi 8.12.2022: Ohjauksen koordinaatio

Ohjauksen koordinaatio on keskeisin kehittämiskohde Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmassa. Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmässä järjestettiin kaksi kokoontumista aiheeseen liittyen. Ensimmäisessä tapaamisessa kehityspäällikkö Helena Kangastie (Lapin ammattikorkeakoulu) kertoi Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden toimintamallista. Lisäksi perehdyttiin ja työstettiin eteenpäin pienryhmissä Pohjois-Pohjanmaan osaamisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden toimintamallin luonnosta mm. toimintamallin rakennetta, toimijaverkoston kuvausta ja koontia alueen TNO-palveluista. EL=-ideariihessä erityisasiantuntija Teea Oja (TEM) kertoi Ohjauksen koordinaation valtakunnallisista näkökulmista. Lisäksi keskusteltiin Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen toimintamallin ja koordinaation kehittämistarpeista.  

Valtakunnallinen ELO/LIV 22.9.2022: ELOisaa ja monialaista ohjausta – yhdessä vaikutamme enemmän!

Suomen elinikäisen ohjauksen ryhmät järjestivät jälleen yhteistyössä valtakunnallisen ELOLIV-kokouksen Teamsin välityksellä 22.9.2022. Monipuoliset ministeriöiden katsaukset ja muut asiantuntijapuheenvuorot valottivat ajankohtaisia elinikäisen ohjauksen asioita painottaen erityisesti monialaisen ohjauksen näkökulmia.

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyvät ELO-torilta ELOLIV-osiosta https://peda.net/hankkeet/elotori/eloliv/eloliv2022/materiaalit

POP ELO-yhteistyöryhmän kokous 19.5.2022: Työllisyyspalveluiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Kokouksen aiheena oli työllisyyspalveluiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut. Perehdyimme palvelujohtaja Tarja Jokimäen esityksessä ajankohtaiseen työnhakijoiden uuteen asiakaspalvelumalliin, valtakunnallisiin ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä TE-palvelut 2024 -uudistukseen. Psykologi Eeva Tanskanen kertoi työvoimapalveluiden ammatinvalinta- ja uraohjauksesta. Kokouksessa oli mukana myös kainuulaisia vieraita.  Koulutuskoordinaattori Anja Pääkkönen ja projektipäällikkö Virpi Heikkinen esittelivät, miten työllistymistä edistetään opinnollistamisen avulla kainuulaisille työpaikoille.  Työllisyyspalveluissa painottuu myös monialainen ohjaus ja yhteistyö. Kuntakokeilupäällikkö Mervi Mäkihonka ja hankekoordinaattori Kati Marjakangas kertoivat, miten HAKEVA JEDU -hankkeessa on kehitetty monialaista ohjausta ja yhteistyötä jokilaakson kuntakokeilussa mm. Kohtaamo -toimintamallin avulla.  

Laajennettu POP ELO yhteistyöryhmän kokous ja ratkaisupaja 15.3.2022: Uusien valintojen mahdollistajat ja urapolkujen tukijat – miten ohjaustyöllä voidaan vaikuttaa koulutus- ja ammattialojen segregaatioon?

Tytöt ja teknologia kuulostaa jo tutulta, mutta entä pojat ja sosiaalityö tai hoiva-ala? Miten nais-/miesenemmistöisiä aloja voitaisiin tehdä houkuttelevammiksi näillä aloilla nyt vähemmistöinä oleville sukupuolten edustajille? Miten erilaisia mahdollisuuksia voidaan tuoda esiin ohjauksen keinoin? Eriytyminen kaventaa yksilöiden valintamahdollisuuksia, hukkaa osaamispotentiaalia ja pitää yllä eriarvoisuutta – miten saadaan kaikkien tulevien osaajien potentiaali esiin?

Näihin asioihin perehdyimme ja mietimme ratkaisuja laajennetussa Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen kokouksessa ja yhteisessä ratkaisupajassa, johon osallistui laaja joukko alueen ohjaajia ja ohjauksen kehittäjiä eri sektoreilta. Päivän aiheeseen osallistujat johdatteli tutkija Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusseura ry) esityksellään Kohti omannäköisiä valintoja – sukupuoli koulutus- ja urapolkujen kontekstissa.

POP ELO-yhteistyöryhmän kokous 23.11.2021: Oppivelvollisuuden laajeneminen ja ohjaus

Kokouksessa Minna Vartainen Opetushallituksesta johdatteli päivän teemaan kertomalla ajankohtaisia asioita Laajennetusta oppivelvollisuudesta painottaen ohjauksen näkökulmaa.  Laajennetun oppivelvollisuuden myötä nivelvaiheen ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle korostuu. Timo Kettunen (Oulun kaupunki) kertoi, miten nivelvaiheen opinto-ohjausta on kehitetty Oulun alueella. Lisäksi alueen asiantuntijat esittelivät erilaisia nivelvaiheen koulutuksia mm. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja oppivelvollisten Opistovuosi.

ELOLIV 2021: ELOisaa ohjausta yhdessä - strategiasta eteenpäin alueella

Suomen Elinikäisen ohjauksen ryhmät järjestivät kolmannen maakuntien yhteisen ELO-ryhmien kokoontumisen webinaarina 16.9.2021. Kokoontuminen keräsi osallistujia kaikista maan 21 ELO-ryhmästä pohtimaan yhdessä elinikäisen ohjauksen tämän hetkistä tilaa, kehittämissuuntia ja tulevaisuuden visioita. Ohjelmaan sisältyi myös ministeriöiden ja asiantuntijoiden ajankohtaisia puheenvuoroja.

Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät ELO-torilta, ELOLIV-osiosta: 

https://peda.net/hankkeet/elotori/eloliv/eloliv-2021

ELO-asiantuntija Teea Oja työ- ja elinkeinoministeriöön

Asiantuntija Teea Oja siirtyy määräaikaisesti työ- ja elinkeinoministeriöön erityisasiantuntijaksi. Oja on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinikäisen ohjauksen asiantuntijana ja ELO-yhteistyöryhmän puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Ministeriössä työtehtäviin kuuluu erityisesti elinikäisen ohjauksen kehittämistehtäviä. Työ TEM:ssä alkaa 20.5.2021 ja jatkuu maaliskuulle 2022. 

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmän toimintaa sekä alueen ELO-toimintaa koordinoi ja kehittää Ojan virkavapaan ajan Pia Kangas, joka toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa jatkuvan oppimisen koordinaattorina. Kankaan yhteystiedot löytyvät tästä osiosta.

ELO-yhteistyöryhmän kokous 4.5.2021: Osaaminen näkyväksi!

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kokoontui 4.5.2021 osaamisen näkyväksi tekemisen aiheen äärelle.

Kokouksessa Laura Halonen (OAMK) johdatti kiinnostavan osaamisidentiteetti -käsitteen pariin ja Anna Toni (TEM) linkitti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoja ELO-strategiaan ja jatkuvan oppimisen linjauksiin. Sanna Brauer (OAMK) esitteli digitaaliset osaamismerkit, joiden avulla osaamista voidaan tehdä näkyväksi eri sektoreilla. Lopuksi Milja Manninen (XAMK) puhui tekoälykokeiluista uraohjauksen parissa ja loi osaamisen tunnistamisen skenaarioita. Monipuolinen kokous herätti vilkasta keskustelua!

Ohjataan yhdessä - kaikille avoimet ELO-strategiatyöpajat starttaavat 26.2.2021!

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille! Alta löydät kaikista työpajoista tehdyn yhteisen koosteen, sekä erikseen joka työpajan one-pagerin. 

Elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset julkaistiin joulukuussa 2020 (linkki julkaisuun). On aika pohtia, mitä valtakunnallinen strategia tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalla. Mitä tulisi kehittää, mikä on erityisen tärkeää alueellamme? 

Tule mukaan keskustelemaan työpajoihin! Työpajat on suunnattu kaikille elinikäisen ohjauksen toimijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Työpajoja alustaa Teea Oja, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmästä / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Työpajoihin voi liittyä mukaan ilman ennakkoilmoittautumista. Työpajojen Teams-linkit löytyvät ohjelmasta. 
Tilaisuudet järjestää: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja ELO-yhteistyöryhmä

Kutsu työpajoihin, ohjelma ja Teams-osallistumislinkit: KUTSU ELO strategiatyöpajat 2021.pdf
Kooste kaikista työpajoista: POP ELO strategiatyö kooste.pdf


Työpaja 1, alustus: ELOstrategia työpaja 1.pdf
Työpaja 1, yhteenveto: One-pager työpaja 1.pdf
Työpaja 2, alustus: ELOstrategia työpaja 2 diaesitys.pdf
Työpaja 2, yhteenveto: One-pager työpaja 2.pdf
Työpaja 3, alustus: ELOstrategia työpaja 3 diaesitys.pdf
Työpaja 3, yhteenveto: One-pager työpaja 3.pdf
Työpaja 4, alustus: ELOstrategia työpaja 4 diaesitys.pdf
Työpaja 4, yhteenveto: One-pager työpaja 4.pdf
Työpaja 5, alustus: ELOstrategia työpaja 5 diaesitys.pdf
Työpaja 5, yhteenveto: One-pager työpaja 5.pdf
Työpaja 6, alustus: ELOstrategia työpaja 6 diaesitys.pdf
Työpaja 6, yhteenveto: One-pager työpaja 6.pdf

Kokous 23.11.2020 tarkasteli maakunnan työikäisten TNO-palveluja siirtymissä

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä kokosi yli 30 jäsentä Teams-kokoukseen marraskuun lopulla. Kokouksen teemana oli "Työikäisten elinikäisen ja jatkuvan oppimisen TNO-palvelut siirtymävaiheissa Pohjois-Pohjanmaalla". Pääpaino oli yhden luukun mallilla monialaista palvelua tarjoavissa palveluissa. Useat maakunnan Ohjaamot kertoivat kuulumisistaan ja ajatuksista käynnistyvien kuntakokeilujen kynnyksellä. Osao Ovi, BusinessAseman palveluneuvonta, Virtaamo Kalajoki ja Haapajärven Luotsi -palvelupiste tarjoavat tietoa, neuvontaa ja ohjausta yli 30 vuotiaille tai kaikenikäisille, myös monikanavaisesti.

ELOLIV -kokous keräsi Suomen ELO-ryhmät yhteen jo toista kertaa! 10.9.2020

Kaikki Suomen Elinikäisen ohjauksen ryhmät järjestivät yhteisponnistuksena valtakunnallisen ELOLIV-kokouksen Teamsin välityksellä 10.9.2020. Tapahtuma oli jatkoa vuonna 2019 ensimmäisen kerran toteutetulle ELOLIV-kokoukselle.

Tapahtumaan osallistui lähes 300 ELO-toimijaa. Monipuolisessa ohjelmassa tarkasteltiin elinikäisen ohjauksen mahdollisuuksia tukea jatkuvaa oppimista ja kansalaisten osallisuuden tunnetta. Puheenvuoroja oli niin ministeriöistä kuin asiantuntijoiltakin. 

Tilaisuudesta koostettu tallenne ja kaikki esitysmateriaalit löytyvät täältä ELO-torilta, ELOLIV-osiosta: 
https://peda.net/hankkeet/elotori/eloliv/2020

Keskustelukahvila 12.6.2020

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä kokoontui ennen kesälomia rentoon keskustelukahvilaan, Teamsin äärelle pe 12.6.2020. Kahvila-kokouksessa poristiin alkuvuoden 2020 aikana pinnalla olleista elinikäisen oppimisen, jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen teemoista. Millaisia kehittämispaineita vilkas keskustelu (julkaisut, raportit, webinaarit, blogit jne.) jatkuvasta oppimisesta mahdollisesti aiheuttavat elinikäisen ohjauksen kehittämiselle Pohjois-Pohjanmaalla?

Keväällä 2020 kokoustettiin verkon välityksellä

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä on järjestänyt kevätkauden 2020 aikana kaksi kokousta, molemmat verkon välityksellä. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen emme toivo kestävän kovin pitkään, sillä verkostotyö tuntuu ja maistuu paremmalta aidossa vuorovaikutuksessa, pullakahvien äärellä :-)

Kokousten esitysmateriaalit ja muistiot löytyvät alasivulta POP ELO -yhteistyöryhmän ja -verkoston materiaalit.

ELO-yhteistyöryhmän kokous 12.6.2019 oli vapaamuotoinen aamiaistilaisuus, "ELO-kahvila"

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kokoontui vielä ennen kesälomia yhteiselle aamiaiselle "ELO-kahvilaan". Vajaan parin tunnin aikana käytiin vilkasta keskustelua elinikäisen ohjauksen ajankohtaisista teemoista: uudeesta Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta ja sen ohjausteeman nostoista, käynnistyivistä kasvupalvelukokeiluista, TE-toimiston uudesta organisaatiorakenteeta ja ajankohtaisista tapahtumista.

Kiitos aktiivisille osallistujille!

ELO-yhteistyöryhmän kokous 26.2.2019: Jatkuvan oppimisen edistäminen ja uraohjaus korkeakouluissa

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kokoontui tiistaina 26.2.2019 korkeakoulutuksen ajankohtaisten asioiden äärelle. Oulun yliopisto sai vastikään OKM:ltä strategiarahoitusta vuosille 2019-2020 jatkuvan oppimisen edistämiseen, ja Täydentävien opintojen keskus TOPIKin johtaja Eva Maria Raudasoja kertoi asiasta ja kehittämissuunnitelmista. Lisäksi kuulimme yliopiston Tellus Innovation Arenan työelämäpalvelujen konseptista ja toimintamallista. Oulun Ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta esittelyssä oli kaksi hanketta, jotka kehittävät amkin opiskelijoiden uraohjauspalveluja. Lopuksi ELY-keskuksemme rahoitusasiantuntija Henri Helander kertoi hankenäkökulmasta, millaisia jatkuvan oppimisen hankkeita korkeakouluilla on alueellamme menossa.

Esitysten välilä ja jälkeen kävimme vilkasta keskustelua aiheista. Kiitos kaikille osallistujille!
Kokouksen materiaalit löytyvät välilehdeltä "POP ELO -yhteistyöryhmän ja -verkoston materiaalit".

Kokous ja katsaus: Alle 29-vuotiaiden koulutuspolun nivel- ja siirtymävaiheet Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä syventyi tammikuisessa kokouksessaan Karvin nivelvaihekyselyn innoittamana pohtimaan syvällisemminkin alle 29-vuotiaiden nuorten koulutuspolun nivel- ja siirtymävaiheita Pohjois-Pohjanmaalla. Kokousta pohjustettiin Webropol-kyselyllä (8 vastaajaa), jonka tuloksia 11 yhteistyöryhmän jäsentä pureskeli ja kommentoi kokouksessaan. Muistion sijaan puheenjohtaja Teea Oja laati kokouksen tuotoksena katsauksen/tiivistelmän yhteistyöryhmäläisten ajatuksista. Löydät katsauksen materiaalit -osiosta > kokous 1-2019!

Kohtaanto työmarkkinoilla -tapahtuma keräsi työelämän kehittäjät pohtimaan kiperiä kysymyksiä

Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä sekä Työelämä 2020 -alueverkosto järjestivät yhdessä tapahtuman "Kohtaanto työmarkkinoilla" Oulussa 17.10.2018. Tapahtumaan osallistui molempien verkoston jäseniä sekä muita työelämän kehittäjiä maakunnan alueelta.

Tapahtumassa kuultiin varsin hyvin kohtaantoa ja sen ongelmia avaavia puheenvuoroja. Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikositutkija, dosentti Terhi Maczulskijin perusteellinen katsaus valotti kohtaannon keskeisiä kysymyksiä ja jätti ilmaan myös paljon kysymyksiä, joihin aiheen tarkemmilla tutkimuksilla voitaisiin vastata. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Jussi Huuskosen esitys pohjautui yhteen uusimmista kohtaanto-aiheen tutkimuksista "Kohtaanto työmarkkinoilla - havaintoja ja politiikkajohtopäätöksiä", tarjoten myös nimensä mukaisesti johtopäätöksiä kohtaannon parantamistoimenpiteiksi.

Pohjois-Pohjanmaan tilannetta avasi TE-toimiston yrityspalveluiden Jouni Korhonen esittäen tilastoja ja näkemyksiä alueen tilanteesta. Matkailudiili -hanke sekä Yritykset kehittämispolulle -hanke laajensivat maakunnan tilannetta ja ilmiön ominaisuuksia omilla pohdiskelevilla katsauksillaan aiheeseen. Työskentelyn lomassa ja päätteeksi osallistujat keskustelivat aiheesta ja pohtivat pienryhmissä kohtaannon eri näkökulmia.

Tapahtuman aineistot löydät alasivulta "POP ELO-yhteistyöryhmän ja -verkoston materiaalit".

Kiitos puhujille ja osallistujille!

Liitteet:

KUTSU Kohtaanto työmarkkinoilla 17.10.2018

Ajankohtaista ELO-toiminnassa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen puheenaiheena ELO-kokouksessa 16.5.2018

Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmän kevätkausi 2018 päätettiin yhteiseen workshop-kokoukseen, jossa käsiteltiin työpaikalla tapahtuvaa oppimista viidestä eri näkökulmasta. Mukaan kutsutut yhteistyöryhmän jäsenet, heidän kollegansa sekä Työelämä 2020 -alueverkoston jäsenet kiersivät neljässä eri pohdiskelupajassa kuulemassa työssä tapahtuvasta oppimisesta. Kokoukseen osallistui lähes 30 henkilöä.

Pohdiskelupajat:
 • Työssä oppimisen hyvät käytännöt, menetelmät ja mallit, elinikäinen oppiminen ja ohjaus
  Asiantuntijat Virpi Spangar, OSAO ja Pirjo Haikola, Kehityspartner
 • Projektioppiminen aikuiskoulutuksessa ja muut parhaat käytännöt
  Asiantuntija Ritva Fossi, OASO (ent. OAKK) ALLA KUVASSA
 • Yrittäjien ja työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä, huolen- ja ilonaiheita aiheeseen liittyen
  Asiantuntija Merja Paloniemi, Suomen Yrittäjät ja Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
 • Työnhakijan mätsääminen sopivaan työssäoppimispaikkaan, työvoimakoulutuksen näkökulmaa
  Asiantuntija Outi Aavaluoto, Saranen Consulting
 • Työpaikkaohjaajien koulutus: TOPPI -koulutusverkosto Oulun seudulla, Minna-Liisa Myllylä, OSAO (viedolla)


Ohjataan yhdessä -tapahtumissa (kevät 2018) syvennettiin ymmärrystä sukupuolisegregaatiosta työmarkkinoilla

Keväällä 2018 järjestetyssä kahden tapahtuman kokonaisuudessa "Ohjataan yhdessä - sukupuoli ohjauksessa ja opetuksessa" syvennettiin TNO-työtä tekevien ymmärrystä sukupuolisegregaatiosta työmarkkinoilla sekä ohjauksen mahdollisuuksista lieventää segregaatiota.

4.5.2018 Oulussa järjesetetyssä seminaarissa kuultiin alustuksia aiheesta Koulutusavain Oy:n sukupuoliasiantuntija Eija Leinoselta, Nuorisotutkimusseuran Sinikka Aapola-Karilta, ohjausalan asiantuntija Päivi-Katriina Juutilaiselta sekä kansanedustaja Tytti Tuppuraiselta. Iltapäivällä teemaa käsiteltiin useissa työpajoissa. Tilaisuus keräsi kaikkiaan 220 osallistujaa paikan päälle ja verkon äärelle. Tapahtuman materiaalit löydät:  

5.6.2018 järjestettiin tapahtuman Jatkojamit, joihin osallistui noin 20 henkilöä jakamaan kokemuksiaan ja syventämään osaamistaan entisestään. Jatkojamien ajatuksia koottiin Padlet-sivulle: https://padlet.com/sirpakova/ohjataanyhdessa05062018.


Kokouksessa 28.2.2018 katsaus ohjaus- ja neuvontapalveluihin ja niiden digitalisoitumiseen

Pohjois-Pohjanmaan elinikäisen ohjauksen kokouksessa 28.2.2018 tutustuttiin ohjaus- ja neuvontapalvelu OpinToriin, joka tarjoaa uraohjausta kaikille koulutuksesta kiinnostuneille. Aivan uudenlainen, digitaalisella alustalla toimiva nettisivusto tunnistaa käyttäjien tarpeita ja tarjoaa automatisoidusti linkkejä tiedon lähteille. Asiakkaiden on myös mahdollista käyttää chat-palvelua jutellakseen uraohjaajan kanssa tai varata aika henkilökohtaiseen tapaamiseen, myös puhelinpalvelu on avautumassa. http://www.opintori.info
Mitä ovat ammatinvalinnanohjauksen anti ja tarpeet, entä millainen on asiakaskunta tänä päivänä? Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston psykologi kertoi työstään ja erilaisista kanavista, joiden kautta kaikki halukkaat voivat osallistua ohjaukseen.
Petri Tuomela KEHA-keskuksesta innosti esityksellään Työmarkkinatorista - uudenlainen, digitaalinen ekosysteemi mullistaa työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen ja kansalaisten elinikäisen oppimisen suunnitteluprosessit!
Kokouksessa myös aloiteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelman laatimista.


Vuoden 2017 viimeistä ELO-yhteistyöryhmän kokousta juhlittiin Suomi 100 -hengessä

Vuoden 2017 viimeinen Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kokous pidettiin juuri itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kynnyksellä, tiistaina 5.12.2017. Tämä oli toki huomoitava kokouksessa, jossa muutoin aiheena oli "muuttuva ammatillinen koulutus ja ammatillisiin opintoihin ohjaus". Alustuspuheenvuorojen jälkeen kokoukseen osallistujat jakoivat ajatuksiaan ja tuntojaan "Creative Sharing Cafe"ssa, maalaten samalla sinivalkoisia kiviä. Olipa itse Saulikin juhlistamassa tapahtumaa (ks kuvat)!


Ohjataan yhdessä - tulevaisuuteen! -seminaari pe 15.9.2017 Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan ELO-toiminnassa järjestettiin Ohjataan yhdessä – Tulevaisuuteen! –seminaari perjantaina 15.9.2017 klo 8.30–15 Oulussa.

Puheenvuorojen tallenteet ja esitysmateriaalit löydät tapahtumasivulta: http://bit.ly/2vbx8vE.
Löydät tapahtuman twiitit, mm. ryhmätöiden pohdintojen tulokset, Twitteristä #ohjataanyhdessähttps://twitter.com/search?q=%23ohjataanyhdess%C3%A4&src=typd.


Kutsu ja ohjelma Ohjataan yhdessä 15.9.2017 VERKOSSA.pdf

Tapahtuma keräsi yhteen yli 400 ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaista: paikan päällä oli 150 osallistujaa ja verkon äärellä 280 seuraajaa. Tapahtuman teemana oli työelämä ja tulevaisuus: Miltä näyttää työelämä 2030-luvulla? Miten tekoäly ja robotiikka muuttavat työelämää? Työelämän muutos tilastojen valossa? Mitä minun ohjaajana tulee ymmärtää tulevaisuuden työelämästä? Muuttuuko ohjaustyö tulevaisuudessa, tarvitaanko ohjauspalveluja?

Tapahtuman järjestelyissä mukana olivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja MYP-hanke (ESR).

Lisätietoja: Teea Oja, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (teea.oja (at) ely-keskus.fi)

Liitteet:

Ohjataan yhdessä 15092017 ennakkotieto.pdf
OHJELMA ilmoittautumislinkkeineen, Ohjataan yhdessä 15.9.2017

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä