Kohtaamo-koordinaatiohankkeen viimeinen vuosi alkoi

Kohtaamo-hanke (ESR) on koordinoinut Ohjaamo-toimintaa vuodesta 2014 lähtien. Toiminta on keskittynyt Ohjaamo-konseptin sanoittamiseen, levittämiseen, vakiinnuttamiseen sekä Ohjaamojen alueelliseen ja paikalliseen tukemiseen verkostotyön eri vaiheissa. Ohjaamoja on tuettu myös viestinnässä, markkinoinnissa, tiedontuotannossa, keskinäisessä verkostoitumisessa sekä tuotettu tutkimustietoa toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi Kohtaamo on rakentanut ohjaustaverkossa.fi palvelua ohjauksen työkaluksi. Koronapandemian vuoksi hanke sai alkuperäiseen suunnitelmaan jatkoa vielä vuoden 2021 loppuun. Viime kesänä rekrytoitiin uusi verkkopalvelusuunnittelija Satu Meriluoto ja syksyllä tutkijan tehtävään palkattiin Teemu Vauhkonen Mirja Määtän siirryttyä muihin töihin.

Ohjaamo-toiminnan haasteet vuonna 2021

Varsinaisen Ohjaamo-toiminnan näkymiä vuoden 2021 alussa leimaa epävarmuus. Kaikkia palveluja on viimeisen vuoden aikana kohdannut ennennäkemätön haaste sopeuttaa palvelut liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten mukaan. Osa näistä muutoksista jäänee pysyviksi ja erityisesti kehittämispaine kasvaa etäpalveluihin, vaikka Ohjaamojen idea ja omaleimaisuus on perustunut juuri kasvokkaiseen kohtaamiseen. Ohjaamot ovat toistaiseksi osoittaneet muutosvalmiutta siinä, miten nuoria voidaan saavuttaa myös poikkeusaikana. Ohjaamoista tulleiden viestien pohjalta huolestuttavaa on silti palveluista kadonneiden nuorten tilanne.  

Toisen ison haasteen asettaa maaliskuun alussa käynnistyvät jo pitkään valmisteilla olleet työllisyyden kuntakokeilut. Ohjaamoista reilusti yli puolet sijoittuvat näiden työllisyyskokeilujen piiriin. Sen myötä on lisääntynyt epävarmuus Ohjaamo-toiminnan resurssien turvaamisesta, mikä on omalta osaltaan aiheuttanut erityisen paljon henkilöstövaihdoksia Ohjaamokentällä sekä kunnissa että TE-hallinnossa. Silti on paljon hyviä esimerkkejä siitä, että Ohjaamo on saamassa selkeän aseman nuorten palveluissa myös kuntakokeilujen luomassa ympäristössä. Periaatteessahan työllisyyskokeilu luo mahdollisuuden kehittää ja innovoida asiakkaan palveluja uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Uusia palvelumalleja rakennettaessa erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten osalta on tärkeää huomioida olemassa olevat Ohjaamot ja niiden monialaiset palvelut. Jotkut kunnat ovat oivaltaneet hyvin Ohjaamojen roolin erityisesti nuorten palveluekosysteemissä, jolloin hyvin toimivat ohjaus- ja neuvontapalvelut edistävät myös kokeiluissa painotettavia työllisyystavoitteita.

Kohti monialaisten palvelujen tukirakennetta

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on alettu valmistella monialaisten palvelujen tukirakennetta, jonka piiriin Ohjaamojen ohella kuuluu Työllisyyttä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja maahanmuuttajien osaamiskeskukset sekä tieto- ja neuvontapalvelut. Resursseiltaan pysyväksi suunniteltu tukirakenne sisältää 5 henkilötyövuotta ja se on päätetty sijoittaa KEHA-keskukseen. Sen ohjausryhmän muodostaa ministeriöt (TEM, OKM, STM) ja Kuntaliitto, joiden kanssa vuosittaiset tulostavoitteet sovitaan. Syksyllä asetettu valmisteluryhmä työskentelee maaliskuun loppuun ja määrittelee tukirakenteen tavoitteita, tehtäviä ja henkilöstön toimenkuvia. Rekrytoinnit alkanevat kevään aikana.

Tukirakenne kehittää monialaista ohjaus- ja neuvontatyötä valtakunnallisesti tukien myös alue- ja paikallistason toimintaa. Kehittämistyön muiksi painopisteiksi on luonnosteltu mm. monialaisten palvelujen vertaisoppimisen tuki, monialaisen työn johtaminen ja osaamisen kehittäminen, valtakunnallinen viestintä, tiedontuotanto ja arviointi sekä digipalveluiden tuki ja kehittäminen. Tavoitteet ja tehtävät tarkentuvat vielä, mutta on jo nyt selvää, että Kohtaamo-koordinaatiohankkeeseen verrattuna tehtävä laajenee. Tukirakenteen tehtävänä ei ole kuitenkaan yhdistää edellä mainittuja palvelukonsepteja, vaan tuottaa yhdestä paikasta asiantuntijatukea ja tarvittaessa myös hankkia sitä muualta. Samalla tukirakenne edistää elinikäisen ohjauksen strategian jalkautumista ja luo myös edellytykset monialaista työtä ohjaavan lainsäädännön valmistelulle.

Ohjaustaverkossa.fi -palvelun käyttöönotto alkanut

Ohjaustaverkossa.fi tarjoaa neuvonta- ja ohjausorganisaatioille palvelukanavan ja ohjaustilan, joiden avulla neuvontaa ja ohjausta voidaan tarjota verkossa suojatussa ympäristössä tietoturvallisesti. Verkkopalvelussa kansalainen saa neuvontaa ja ohjausta aina ihmiseltä, mikä ei ole enää itsestään selvä asia kehittyvässä digimaailmassa.

Verkko-ohjauksen keskeinen idea on tietoturvallinen virtuaalinen alusta, jonka avulla asiakas voi

  • käydä ohjaajan kanssa luottamuksellista keskustelua kirjoittamalla,
  • jakaa ohjaajalle henkilökohtaisia tietoja ja tiedostoja turvallisesti,
  • työstää ohjaajan suosittelemien aktivoivien tehtävien avulla tilannetta myös ohjauskeskustelujen välissä.

Asiakas tarvitsee nettiselaimen sekä vahvan tunnistautumisen välineet. Palvelu täydentää muita, jo käytössä olevia viestintäkanavia monikanavaisessa ohjauksessa.  

Ohjaustaverkosssa.fi -palvelu on siirtynyt syksystä alkaen käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönotto edellyttää sopimusta palvelun omistajan kanssa (Keski-Suomen ELY-keskus= Kohtaamo) tietosuojasäädösten vuoksi, koska digiohjauksessa kertyvä asiakastieto rinnastuu tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekisteriin. Palvelun voivat ottaa käyttöön Ohjaamoissa toimivat julkisia neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat tahot, kuten oppilaitokset, yhdistykset ja erilaiset hankkeet. Koska Ohjaamot toimivat verkostona, niin jokaisen Ohjaamon ohjaajan työnantajaorganisaation tulee tehdä palvelun käytöstä oma sopimus Kohtaamon kanssa. Ohjaamo-verkostosta ensimmäisinä sopimuksen ovat tehneet kaikki TE-toimistot ja TE-asiakaspalvelukeskus sekä Ohjaamojen kanssa aktiivisesti toimiva Nuorisoasuntoliitto. Sopimuksia tehdään seuraavassa vaiheessa Ohjaamoja koordinoivien kaupunkien ja kuntien kanssa.

Tammikuun lopussa käyttöönottokoulutuksiin on ensimmäisessä aallossa osallistunut jo 126 TE-toimiston psykologia. Koulutusta on tulossa maaliskuussa myös eOppiva -ympäristöön, koska TE-toimistojen asiantuntijoita tulee jatkossa olemaan moninkertainen määrä psykologeihin verrattuna. Käyttöönottokoulutuksia jatketaan muiden ryhmien kanssa sitä mukaa kun sopimuksia saadaan tehtyä. Näyttäisi siltä, että yhdeksi pullonkaulaksi muodostuu kaupunkien kanssa tehtävien sopimusten suuri määrä ja se, kenen kanssa sopimus kaupungeissa ja kunnissa voidaan tehdä.

Kohtaamo-hankkeen rahoituksen loppuessa on keskusteltu Ohjaustaverkossa.fi -palvelun hallinnointi- ja kehittämistehtävien siirtämisestä myös KEHA-keskukseen. Palvelun jatkuvuuden turvaaminen on työ- ja elinkeinoministeriön käsissä. Päätöksiä tästä ei ole vielä tehty ja avoinna on myös verkko-ohjauspalvelun yhteys edellä mainittuun monialaisten palvelujen tukirakenteeseen.

Kirjoittaja:
Pasi Savonmäki, Projektipäällikkö, Kohtaamo-hanke
pasi-savonmaki@ely-keskus.fi

Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 18, helmikuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus18

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä