ESR-hankkeet aktiivisia ohjauksen kehittämisessä

ESR-HANKKEET AKTIIVISIA OHJAUKSEN KEHITTÄMISESSÄ

Yhtäläisten mahdollisuuksien lisääminen elinikäiseen oppimiseen (toimintalinja 4) on keskeisiä ESR:n tukemia sisältöjä rakennerahastokaudella 2014–2020. Jos hieman suoristaa mutkia, 36 % kaikista Suomen ESR-hankkeista ja jo noin 370 miljoonan euron hankemassa koskee elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien lisäämistä. Usein tähän liittyy myös ohjauksen kehittämisen näkökulma, joskaan elinikäinen ohjaus käsitteenä ei näy kuluvan kauden ohjelma-asiakirjoissa. Ohjauksen teemat ovat vahvoja lisäksi työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden lisäämisen toimenpiteissä (toimintalinja 3) sekä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamisessa (toimintalinja 5). Joka tapauksessa aiheeseen kiinnitetään huomiota laajalti alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa.

Kerron lyhyesti ensinnäkin niistä ajankohtaisista ESR-hankkeista, joissa kehitetään valtakunnallisesti Ohjaamojen monialaista yhteistyötä sekä tehostetaan Opintopolku-palvelun hyödyntämistä ohjauksessa. Toiseksi mainitsen esimerkin ammatillisen koulutuksen yhteistyöhankkeista, joissa luodaan mahdollisimman monia koulutuksen järjestäjiä hyödyttäviä siirtymävaiheiden palveluita ja toimintamalleja. Tämän jälkeen esittelen korkeakouluverkostojen hankkeita, joissa vahvistetaan korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä. Lopuksi esittelen heikot perustaidot omaavien aikuisten ohjauksen kehittämistä. Nämä ovat näytteitä toimintalinjalle 4 kuuluvasta, opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämästä Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuudesta, joka sisältää osiot Osuva ohjaus, Sujuvat siirtymät, Korkeakoulusta työelämään ja Taito-ohjelma.

Osuva ohjaus

TESSU-hanke saa kiitosta Ohjaamojen henkilöstölle tuottamastaan valmennuksesta, joka räätälöidään kunkin Ohjaamon tarpeisiin. Päämääränä on, että Ohjaamojen monialaisesti tuotettujen palvelujen saatavuus ja laatu olisi mahdollisimman hyvä kaikkialla Suomessa, ja että monialaisena tiiminä toimiminen olisi Ohjaamojen sisäänrakennettu kulttuuri. Syksyllä 2020 TESSU käynnistää koordinoinnin ja johtamisen valmennuksen Ohjaamoille.

URAA! -hankkeessa on vahvistettu TESSUn rinnalla Ohjaamojen henkilöstön uraohjausosaamista monialaisena yhteisenä työnä. Koulutusten lisäksi hanke on havainnoinut Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja palvelumalleja. Elokuussa 2020 hanke julkisti valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen. Yhteistyössä TESSUn valmentajien kanssa toimii myös OSMO-hanke, joka on vahvistanut Ohjaamoissa työskentelevien ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista. Hanke tarjoaa Ohjaamoille mm. monikulttuurisen ohjauksen työkalupakin. TESSU, OSMO ja URAA (toteuttajina eri kokoonpanoilla JAMK, HAMK, Åbo Akademi ja Diak) toimivat läheisesti Ohjaamoja koordinoivan Kohtaamo-hankkeen tukena. Vuoden 2020 yhteisiin toimintoihin kuuluvat mm. kyselytuokiot ohjaamolaisten verkko-ohjauksen tukemiseksi.

OHTO+ on toisen asteen koulutuksen järjestäjien, kahden ammatillisen opettajakorkeakoulun ja kesäyliopistoverkoston uusi yhteistyöhanke, jossa vahvistetaan opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden kykyä käyttää aktiivisesti Opintopolku.fi -palvelua, TNO-toimijoiden yhteisiä verkko-ohjausalustoja ja muita digitaalisia palveluja asiakkaan ohjausprosessin ja yksilöllisen opintopolun suunnittelun tukena. Valmiuksien kehittäminen kytketään hakeutumisvaiheen ja opintojen aikaisten opinto- ja ohjausprosessien toimintatapojen kehittämiseen. OHTO+:n toiminta perustuu koulutuksiin, hyvien käytänteiden yhteiseen jakamiseen ja käyttäjäkokemuksen tuomiseen palvelujen jatkokehittämiseen. Opetushallitus on hankkeen tärkeä yhteistyökumppani.

Vasta käynnistynyt Osaamismatkalla-hanke tuottaa monialaisen uraohjauksen verkkovalmennuksen perehdyttäen osallistujat – myös oppilaitosten ulkopuoliset ohjaajat – osaamisidentiteetin rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen. Ajatuksena on tavoitella uraohjauksen jatkumoa, jossa ohjausta on tarjolla kaikille sitä tarvitseville, olivatpa he koulutuksen piirissä, työelämässä tai työelämän ulkopuolella, joten ohjaus nähdään kaikkien tehtävänä. Tärkeäksi nähdään kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisen ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen. Hanketta toteuttavat Turun yliopiston vetämänä kolme ammatillisen koulutuksen järjestäjää, kaksi ammattikorkeakoulua ja Otus.

Sujuvat siirtymät

Sujuvat siirtymät -verkoston hankkeista osa teemoittuu erityisesti ohjauksellisuuteen. Koordinoivassa Zoomi-hankkeessa on kesällä 2020 valmistunut selvitys ”Kohti jatko-opintoja ja työelämää – siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen” (OPH 2020:7). On selvitetty, että valtaosa ohjautuu itsenäisesti, mutta yleistäen noin kolmasosa tarvitsee jatko-ohjausta ammatillisen perustutkinnon jälkeen. Selvitys kannustaa itseohjautuvuutta tukevien, opintojen aikaisten ohjaus- ja opetuskäytäntöjen jatkumoon. Esimerkiksi ohjauspalvelujen yhteispalvelupisteet koulutukseen hakijoille, opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille nostetaan kehittämiskohteiksi. ESR-hanketoiminnalla nähdään olleen keskeinen merkitys ennakoivan jatko-ohjauksen kentällä.

SOPU-hankkeessa on kehitetty ja mallinnettu ohjauksellista HOKS-prosessia (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) ja hakeutumisvaiheen ohjausta ammatillisessa koulutuksessa. Jatkuvan haun ohjauksellisen prosessin kehittäminen on tärkeää siirryttäessä yhä joustavampaan, ympärivuotiseen sisäänottoon. Zoomi ja OPH:n asiantuntija-arviointi nostavat SOPU-hankkeen mallinnukset esimerkkinä onnistuneesta valtakunnallisesta mallintamisesta, ja niin oppilaitosten henkilökunnalta kuin opiskelijoiltakin saadaan innostunutta palautetta (OSAO, WinNova, Riveria, Sedu ja OPAO).

Korkeakoulusta työelämään

Korkeakoulusta työelämään -osion hankkeet sisältävät lähes poikkeuksetta ohjauksen kehittämisen näkökulman. Korkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei vielä tiedosteta. Ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutokseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä syvennytään uudessa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa. Oiva-hankkeessa taas rakennetaan konkreettisia ja testattuja työkaluja ja metodeja opiskelijan ohjaamiseksi mielekkäälle ja arvokkaalle työuralle niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä tai ammatit ovat murroksessa. Keskiössä on opiskelijan ohjaaminen tunnistamaan osaamisensa soveltamismahdollisuuksia.

Töissä.fi on vakiintunut suosituksi palveluksi opiskelijoiden ja ohjaajien piirissä. Uraseurantadataa hyödyntävä ja satojen työelämässä olevien kirjoittamia kertomuksia tarjoava sivusto kertoo, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät ja millaisia polkuja pitkin tehtäviin on päädytty.

Taito-ohjelma

Aikuisten perustaitoihin, kuten luku- ja numerotaitoihin sekä tieto- ja viestintätekniikkataitoihin liittyviin vaikeuksiin on tartuttu Taito-ohjelmassa luomalla yhteisiä toimintamalleja useissa eri hankkeissa. Esimerkiksi Oppimisen olohuone on matalan kynnyksen yksilöllinen ohjaus- ja oppimisympäristö, josta aikuinen voi saada henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa tukea oppimiseen ja perustaitojen kehittämiseen. Aikuisten erilaisten oppijoiden kohtaamiseen koulutetaan mm. kirjastojen, järjestöjen ja oppilaitosten henkilöstöä. TAITO-hankeverkostoa koordinoiva TAIKOJA II -hanke on koonnut kattavasti tuloksia ja tietoa ohjelman kannalta keskeisille toimijoille.

Kirjoittaja:
Henri Helander, rahoitusasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
henri.helander@ely-keskus.fi

Lisätietoja löytyy hankkeiden www-sivuilta sekä osoitteesta www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osaaminen.

 

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 16, syyskuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus16

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä