Alavieskan kunnan opetussuunnitelma 2016

Tervetuloa Alavieskan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman sivuille

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6. Yläkoulussa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavasti: 7. luokka 2017−18, 8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä on todettu.

Muutoksia oppiaineisiin

Uusi opetussuunnitelma tuo lisää tunteja matematiikkaan, äidinkieleen ja yhteiskuntaoppiin. Alavieskan kunta satsaa äidinkielen ja matematiikan opiskeluun lisätunnein luokilla 1-2 ja 5. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo 4. luokalla ja jatkuu 5. luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun loppuun asti.
Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon jää alakoulun puolella pois. Myös käsityön opiskelussa tapahtuu muutoksia. Kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tiettyyn käsityön alaan.

Navigointiohjeita

Opetussuunnitelma on tehty siten, että yleisestä osasta (luvut 1-12 ja tvt-ops) on luettavissa Alavieskan perusopetuksessa noudatettava näkemys ja käsitys koulun arvoista, tavoitteista, tehtävästä, oppimiskäsityksestä ja työtavoista. Luvussa 1 esitellään koulun tuntijako. Oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi on esitelty vuosiluokittain luvuissa 13 - 15.
Luvut omissa "laatikoissaan" sivun vasemmalla puolella.
Alavieskan perusopetuksen paikalliset tarkennukset ja muut sisällöt ovat lukujensa etusivuilla ensimmäisinä. Perusopetuksen perusteet avautuvat lukujen alasivuilla.