Varda

Varda on uusi, kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018, luvussa 13), joka astui voimaan 1.9.2018. Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 6.2.2019 lähtien.

Ähtärin kaupunki siirtää varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Vardan avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Kansallisen varhaiskasvatuksen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo mm. säästöjä toimintaan. Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää
 • viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa
 • kuntien omassa toiminnassa
 • varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa

Varhaiskasvatustoimijat tallentavat tiedot Vardaan vaiheittain, seuraavan aikatulun mukaisesti:

1. Kunnat tuottavat 6.2.2019 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Henkilötiedot lapsesta ovat:

nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
hakemuksen toimittamispäivämäärä
päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
varhaiskasvatusoikeuden tuntimäärän laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

 2. Kunnat tuottavat 1.9.2019 lähtien varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot.
 
Tietovarantoon tallennetaan seuraavat tiedot lapsen vanhemmasta / huoltajasta:
 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
3. Kunnat tuottavat 1.9.2020 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Vardaan siirretään seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot:
 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä
 • henkilön työsuhde sekä henkilön työaika
 • suoritettu varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Henkilötunnuksen käsittelylle on laissa säädetty peruste (varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §).

Erityisiä henkilötietoja ei kerätä. Julkisuuslain 24 §:n mukaisia salassa pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuspäällikkö, Sirpa Mannismäki 0405739673
Varhaiskasvatuksen resurssityöntekijä, Marjo Saarimäki 0407298870