Pilotprojekt

Institutionernas praxis förnyas med hjälp av pilotprojekt som tillämpar digitaliseringens möjligheter

Under projektet genomförs ca. 10 pilotprojekt. Pilotprojektens mål är att förnya institutionernas praxis genom att tillämpa digitaliseringens möjligheter, och att skapa praxis som kan överföras även till andra fria bildningens institutioner.

Institutionerna uppmuntras att i planerandet och genomförandet av pilotprojekten bilda och förverkliga multilaterala nätverk mellan olika institutionsformer och läroanstalter av olika storlekar. En av målsättningarna är att också svenskspråkiga institutioner skall delta i projektet. En önskan är, att i projektet deltar såväl institutioner som har avancerade praxis inom digitaliseringen som nybörjare.

Vi är ute efter pilotprojekt som fokuserar sig på olika teman och betoningar för att få så mångsidiga erfarenheter som möjligt. Pilotprojekten skall vara aktivt inkluderande och sträva efter att hitta praktiska lösningar för institutionernas digitala utmaningar och möjligheter.

De utvalda institutionerna startar sina pilotprojekt under 2019 och 2020. Institutionerna skall under piloteringen informera öppet om sina erfarenheter med fokus på output och resultat.

Kriterier för pilotprojekt

 • Det centrala målet för pilotprojekten är att förnya institutionernas praxis med hjälp av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Pilotprojekten strävar i första hand efter sådan praxis som kan tillämpas också i andra fria bildningens institutioner.
 • Pilotprojektens teman begränsas inte, i stället uppmanas deltagarna till kreativitet. Pilotprojekten skall komma med innovativa förslag som utvecklar utöver den egna institutionens verksamhet hela den fria bildningens fält.
 • Vi önskar, att de som deltar i pilotprojekten representerar så mångsidigt som möjligt fria bildningen; från föregångare till nybörjare, från stora och små institutioner. Vi uppmuntrar och ser framemot pilotprojekt som överskrider arbetsformernas gränser.
 • Åtminstone en av deltagande pilotprojekt skall vara svenskspråkigt.
 • Man kan söka med även om man redan skulle ha startat utvecklingsarbetet som en del av något annat projekt. Det kan t.o.m. öka nätverket samtidigt som det är ekonomiskt rationellt.
 • Pilotprojektet skall mäta sina effekter. Det behövs också om institutionen vill utveckla sin praxis eller vill ansöka om att få delta i nya projekt.
 • Pilotprojektets rapportering skall vara transparent, öppet, lätt och resultatinriktad. Projektet kommer inte att bygga någon byråkratisk modell för rapporteringen, utan det kommer att uppmuntra deltagarna till en öppen, informativ rapportering som skall vara en viktig del av hela projektets rapportering. 

Projektbidrag för pilotprojekt

Projektet har reserverat bidragspengar till pilotprojekt. Beslut om enskilda bidrag görs i styrningsgruppen enligt ansökan. Bidragssumman kommer att vara mellan 1000 – 4000 euro per pilotprojekt.

Att ansöka till pilotprojekt

Ansökningar till pilotprojekt görs med en fritt formulerad ansökning. Det centrala som skall framkomma i ansökningen är följande: varför ansöker ni om att vara med i projektet, vad strävar ni efter med ert pilotprojekt, vilka slutresultat vill ni nå och hurudana nätverk använder ni i pilotprojektet. Det är också bra om ni beskriver vad och hur ni tänker rapportera om pilotprojektet – målet är ju en öppen och transparent rapportering som främjar hela projektets rapportering. I ansökningarna skall också inkluderas en beskrivning om institutionens/nätverkets egen finansiering samt en möjlig övrig finansiering från t.ex. något annat, redan pågående projekt.

Kontrollera, att ni beskriver koncist åtminstone följande frågor i er ansökan:
 • nätverket som deltar i pilotprojektet
 • pilotprojektets kontakt- och ansvarspersoner
 • pilotprojektets mål och sättet hur projektet genomförs
 • tidtabell
 • er plan om information och rapportering
 • anknytningar till andra pågående projekt
 • möjlig övrig finansiering
 • egen finansiering och riskanalys  
Ansökningarna till pilotprojektet skall lämnas in till TIEKE senast den 29. mars 2019 som e-post till Merja Sjöblom, merja.sjoblom(at)tieke.fi

Projektets ledningsgrupp väljer pilotprojekten. Gruppens beslut meddelas i april.

Närmare information

Merja Sjöblom, merja.sjoblom(at)tieke.fi, 050 567 6893.