9.5.2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma  

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetukseen valmistavaa opetusta varten opetussuunnitelma. Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) määritellyt yleiset ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valtakunnalliset tavoitteet, nämä Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 sekä soveltuvin osin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.  

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla kuvattuna:  

 • toimintakulttuuri ja sen periaatteet
 • opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi 
 • oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 
 • ohjaustoiminta oppimisen tukena

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
 • suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

 • yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa

 • kodin ja koulun yhteistyö 
 • yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 • oppilaan arviointi ja todistukset.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain8 mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijaan suunnitelma voidaan laatia enintään kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tasa- arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.  

Yhdenvertaisuuslain9 mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.  

1 Perusopetuslaki (628/1998)
2 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) 5 §
3 Perusopetusasetus (852/1998) 3 § (363/2015)
4 Perusopetuslaki (628/1998) 30 § (642/2010)
5 Perusopetusasetus (852/1998) 2 § (893/2010)
6 Perusopetuslaki (628/1998)
7 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2014: 96)  

8 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, muutettu 1329/2014) 5 a § 9 Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 §  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä